Enviado por Do utilizador10342

religiaobrasileira-tarsila

Propaganda
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 religiaobrasileira-tarsila.jpg
1 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 1 de 20
1
81
71
61
51
41
31
21
11
1
11
21
31
41
51
61
71
ÊÊÙâÙ}}}`Äg^ÄÄ]ËïñËÑb+EdIgE~àR#Q"Þõ"ß#ÚÚØ}CÁZVTYssÚÚsjîîÁÑ\]IÄ^ÄGfb×ëNNNNVU
ÊÊÊ__}}aIgggÄÄI`Ëna}v+EdI^ÒsRR#ßõÞõõ"ÚÚÆ~}}j]VTVsQRÚõY]^ItÑÑ\ØØØ\ï~UÔNOOìVU
ÊÊÙ__}aEgggg^kÄðËËa}ÁgvDÄÄÛÞRR$ßõÞõõ"ÀÜÜEev^+ÆssõÚRRQsïvgxED\~~\\\jÆìNOOìVY
ÊÊÊ_Ù_aîggggÄkÄI`Ëa}t,GIgÃÑÞRR#ßõÞõõõÒxg44g^vØssÀRRRÚsØ~ðÄgGIffxxx++ÐNNNìVU
ÊÊÊ__âEggggg^kkk]aËaâEgg^]}õR$#ßõõõõÞÒxÄwff]\~ØÀãRRRÚõs\ïjðIÄÄÄÄÄÄî&ÐNNNìVU
ÊHÊâ_}Iggggg^ÄkkbaËa}abIóïñQR#$ß"õõõÃÄett~\ðÝãòRRRÚQõØØññ\jjÁÁj`ØTìNNNìsY
HâH}ÙDgggggg^Äkkî`ËiaaaCaññQò#R#"õõõÜ+GEuEI+Öò((RRÚQõõsØØYYØØØZØØTÔNOOìsY
ÊHÙ__bggggg^ÄkkkkÁiË}aaaïññÚR$$#"õõõõÒÒÝg^^gg+ãò((RRÚQQTssØsYØTTTTTVÔNOOìVY
Hâââ`Ägggggg^kkkkbiËËË}anñsÚ$$$$ßõõÞ"ßÀÀÝxxIÃÝòá((RàÚÀÆÆTØssssTTVTØVÔPNNìVY
Hâ_ÙÁggggggg^kkkkÃnËËËiËXñsR$$$#ß""""Q#àÀÒ~ãS(((RàÚßÀÆØsssssVssõìNNNìVY
ÙâÙÙbgggggg^ÄkkkkI`ËËËËËXñsRR$$#ß"õ""Q#$àÚsñÀSá'((RàÚßÀÆQQQQQQÚÚìíNNëVY
ÙâÙaÄgggggg^^^^kkÃj}ËËËËXñõR$$$#ß"õÞ"ß#$$RQsàSP''(RàÚßQõõõQÚÚRòòòòSPPNNNVY
Ùâ_Dggggggg^^kkkkîÁËËËËnXñõR$$$#ß"ÞÞõß##RãQÞòáP''(RRÚQQQõõõ"ßÚRRRRòSPOONÔVY
ÙââÁggggggg^^k^kkîÁËËËnËññQò$$$#ß"õÞÞ"#$$RQ"(áP'(RRRàßQõõõÞßßÚRR((SPPPOOÔVY
HâÊÁggggggg^^k^kkîÁËËnnËñ!QR$RR#ß"õÞõQ$$RRÚ"SáPP(RRààßßßõõÀàRR(SPPPPOONVU
HâÊeggggggg^kk^kkîj}ËËnXñ!QR##à#ß""ÞõQ$RRRÚQá%%'(RRRàßß"õõõßÚàRRSSPPPÔONTU
HâÙEggggggg^kk^kkîj}ËñïXñ!QR#ßßßßß"õõQ#RRRQQ%%%á((RRàÚßßõõßßàRRSSPPPOÔNTY
HâHEgggggg^^kk^kkîÁËË~ïññ!QÚ#ßßßßß""""#à#ÚQQ%%%P((RRàßßßßõõßßàRR(SPPPNÔNVY
ÙââEgggggg^^k^^^kîÁaËñïñññõÚÚßßßßQQQQQß#ÚÚõ#%%%%%(RRàÚßß"õõ"ßÚàRR(SSPPNÔNTY
H}âÁgggggg^^^^^^kkÁËnñïïññØÆQõQßßQQQQQ""Ø!Ú%%%%á(RRRàßß"õõßßàRRòSSPPNÔNTY
HâHDgggggg^^^^^^kkÁËï~nnnñ~\ðÝÒÒÆÆÆÆõã×\ïYõS%%%%(RRRàßßß"õõßßÚRòòSSPPíNNTY
HââCÄggggg^^^^^^kkÁËï~ïnanñËð^ÒÜ+]ØØÜ^ðaïØò%%%%((RRàÚßßõõßßÚRR(SSPPPNNWY
Êââ}xggggg4GGçææææDannïïnnïn`ÄÜ\Û]^xjjÌ^ÁC\ò%%%%S(RRààÀßõõõßÀÚàRòòSPPPNNWs
Ê_}âwgggg<æ33>Î>>>ecanïïññnaaIÄÛÛÁÄgðØÁÒîÄdÑò%%%%SSRRRàÚßQõõßßÚàRòòSSPPONês
Ê_aâeggg4çÏ3>Î8>>ÓwucïïñññËnËÁ^b\`xgÄÒÒÆ^ÃÑà)%%%áSòRRàÚÀßßõ"ßÚàRòòSSPPONês
Êâ_aaIg4;3>>885885>wdanñññññïÑÝ+Á`v^ÄxÒs×gÜÀá%%%ááSRRRÚÀßßõQßÚàRòòSSPPONês
Hâ_a_Dg4?>>>88558853Fcïñ~ïïñïÑÁgv`eÄvGÝTTI+Àò%%%PáSòRRÚÀßõõßßÚàRRòSSPPONês
Hââ_}lwg?>>88858>>5>wdaññïññËÑÑxx`Dxwv+]õT]+Ýò%%%((((RRÚÚß"QßßÚRRRRòSPPONês
HHccttdÏ?>68>88>>>58wuaÑñïñïñCCE^Á`ÜxuGÃØÆÒÄÝã%á%'(((RR#ÚßQQßßÚRRRRòSPPPNês
è1Í=====Ï>8>88>>>>853EaañïïnaC}Egb\]ÄDfÄÆÒE+ÜÚ%á%%(((RRÚÚßßQßßÚRRRRòSPPPNês
1=5555>>>>8885>>5>853EaaËñïnaCEÄgðØÒÄEfÄ]ÃgÁÚ%á%%'(RRR#ÚßßQßÚÚRRRR(SPPPNês
/>55555858>8>5>>>>853vCaïïïï}]^^bÁÁÁÄwxGDvgbñQSá%%((RRR#ÚßQQßÚÚÚRRRSSSPPNêY
/>8855585588>>>>>>>>.vÛÑïïïaaÃ^]`j\]gvI^x4f\ïQáá%'P((RRàÚßßßßÀÀÚRRRòSPPPíìY
/88555588558>>>>>>>ÓÇwd}aaatcEÄGwEv^^DExxwCïñõáá''áS(RRàÚßßQßßßÚÚRRòSSPPNìV
/>855558888>>5>>>>>3wwdcuevww=3;44gÄéCa\C}aññÞSá''PáòRRàßßQßßßßÚÚRRòSSPPNìV
/>8555888588>5>>>>333ÇÍå3Ï?ÏÏÏÏ>ÏæEdanïËËaaËñsòá'''á(RRàÚßQßßßßÚÚRRRSSPPNìV
/>885858858588>>>>>>>>3ÏÏÏ>>666>>Ï3FCaËñËËËËñsò%%'%(SRààÚßßßßßßÚÚRRR(SPPíës
2>>85555558585>>>>8>>>ÏÏ>666666>>Ï??ecaËËËËËñ!Rá''%(SRRàÚßQßßßßÚÚàR((òSPíës
2Ï>88855555558>>>>>88>Ï6>66666666ÏÏÏ3u}ËËËaËË!Rá''%((RRàÚßQßßßßßÚàRR(òSPíëV
/Ï>888885885558>>>88>>>>>>>>>>66>>>>Ïwt}ËËa}Ë!Rá%''SSRRàÚßßÀßßßßÚRRR((SPíìV
l=>>98>888885585>>>>>>>>>>>996666>>>>3u}aaa}Ësò%%''áSòRRÚÚÀßßßßßÚààR(òPPPìV
è1=>88888888>>>>wwv.>88>>>>96666>>>>>ÏvcaaaËËsò%%''áSòRRÚÚßQQQßßÚÚàRRòPPPìs
1=5555558888>>>wvÜÀvw.88888>>>>>>>>6>Ïwc_}}ËËsò%%''áSRRRÚÚßQ"QßÀÚÚàRRòPPPís
/>585555>88>>>3wÜããÀv3>8888>>>>>>>>>>Ïvc}__ËËsò%%'%áSRRÚÚßQQQQßÀÚààRRòSPSíV
/>555558888>88>vÒÚãÀv3>5888>>>8888>>>>åcaa}Ëñõò%%'%%SRRÚÚÚßQßQßßÚÚàRRòSSSíT
/55555585>>>858wEÒÒEw>88>8>88888888>>Ïu}aaËññõS%%'%áSRRRÚßÀÀßßßßÚßàRRòSòòëT
/85555588>>>888>3vv.>888>>>8888888>ÏÏvtaaaËññQ%%'%%S(RRRÚßßQßßßÀÚÚRRRòòòÚTs
/855558>855>>>88>3>>88888>>8888>>>Ï3vdCaËËË~ñÚ%%%%%S(RRàßÀßõõßßÀÚÚRR(òòòÚss
/>555888855>>>>>>>>>888>>888858>>wveCnnï}}Ëñsã%%%%%SSRRàßÀßõõõßßÚÚRRRòRRÚØØ
/Ï>998888885>>>>>>>>8>88888>>>>ÍudÑ~ïnïnaaññõS%%%%%((RRàÚÀßõõßßÀÚÚRRòòRRRTY
2>999988>>>588>>>>>>8>8558>>>Ï3ådc\ZYñXnnaXsQá%%%%%(((RàÚÚßõÀÀÀÚÚRRòòRRRTY
2?>>>6>>ÏÏÏ8>>>>>>>>8>>888>>>6ÏÏåtï\ïXnnanX!R%%%%%%S(RRÚÚÚßõõÀÀÚÚÚRRòòòRÚTï
tw3ÏÏÏÏÏ3>>>>>>>>>>>>>8888>6>66>Ïvt\ïnnaaï\sò%%%%%%(òRRÚÚÚßõõÀÀÀÚÚRRRSòRR×]
âcdueeeeuÍ>>>>>>>>>>>>8888>6>66>>Ïeanaaaan~õá%ô%%%%SòRRÚÚÚßõõÀÀÀÚÚRRRòòRRÌÄ
}a}aaaCcD3>>>>>>>>>>Ï>>>>>Î6>>66>ÏwbIÃÃÃÃðÆà%%%%%%%SòRRÚÚÚÀßõßÀÀÚàRRòòòòRÝI
}ïa\\\ïCE>>>>>>>>>>Ï?33>>>>>66666ÏGggggggg&á%ô%P%%%SòRRÚÚÚÀßõßÀÀÚàRRRòòòR×î
Ë`ï\ïïatw>>>>>>>>>>ÏÏææ3Ï>>>66666>çggggggg&áôô%P%%%SòRRÚÚÀÀõõÀÀÀÚàRRRòòòR×Ä
a`ïïï\CDw>>>>>>>>6>>3<G33>>>>666ÏÏ<gggggggÖ)ô%%%%P%SòRRÚÚÀÀõõÀÀÀÚàRRRòòRR×î
_CaïïïCu>>>>>>>>>6>Ïç4ÄG3>>>966ÏÏ?ggggggg+Ö)ô%%%%ááSòRRÚÚÀÀõõÀßßÚÚRRRòòòRÚb
_CÑï\ïCe>>8>>>>Ï66Ï?4^^^GÏ>>66>ÏGgggggggg&))ô%%%%%%SòRRÚÚÚÀÆQÀÀÚÚRRRRòSòòÚÝ
_aÑïïjCu3>>>>ÏÏÏ77Ï?4gggghæ3ÏÏæh4ggggggg^&))%%%ô%%%SòRàÚÚÚÆQQQÀÀÚÚRRRòòòòÚo
_aËï\\DF3>>>>66ÏÏÏ??4gggg^^rGGr^^^gggg^^^&Ö%ôôôô%%%(òRàÚÚÚÚQQQßÚÚàààRòòòS××
}aaïïÁI^f>>>6966ÏÏ?<gggggg^^^k^^k^^^^^^^^&&))%%%P%%òòãÚÚÚÚÚÚÚQßÚÚàààRòòòSò×
âaïnÁÄggG3>>>667Ï?ç4ggggggg^^^^^^^^^^^^k^Å&&)%%%S%SòòRÚÚÚÚÚÚÚQQÚÚÚRRRRòSSSò
âan`Ig^g^æ33>ÏÏ??wIggggggggg^^^^^^^^^^^^^^^&JS%%%%((RRàRRÚÚÚÚÚÚÚÚÚRRRRSSSSS
âCað^^^^kGææææçGvdbggggg^ggggÄÄ^^^^kkk^^^kkÅ&Öáá%%%((RàÚÚÚÚßÚÚÚÚRÚRRRRòSS)ò
}ï`îgg^^^^ÄIGrIE`abggggg^gggggg^^^k^^^^^^^kkî×TÚòòòSáòRÚÚÚÚÚÚÀÆÚòSòòòSS%SÚØ
âa]^g^^^^^Åîkîo`\\ð^ggggg^gggggggggÄbbbbbbð]jïïï\×ÌÌ×××ããã×ãÀÀ××ãòòããòãÚõsï
}abg^^^^^^kÅÅÅojZ\jÄgggggg^gggggggggIjaïïïnï`\``bg^ðØØÒ++]jÛw+î]ÝîÜØ\\~ïï
iïÃg^k^^^^kÅÅÅoZ\\`Ãggggggg^^gggggggg^Á\j\Z\\`Cwg^E`jØÒ+ÄDaE^^ðØÒ\fgÃï\\\aa
}`îg^k^^^kkÅÅÅo\\Øïð^gggggg^^gggggggggÄÁ\`\\\CvgÄE\jÁ\v4Ice^ÄE`j\fgfC`ïïï\
}jÄg^^^^^kkkÅÅðïj\`Á^ggggggg^^^ggggggggx`ïï\\E4gE\jØØÛx4FdGgb`ÁØØ`fgfC`\\ïï
}ÁÄg^^k^^kkkÅÅ]\Ø\``Igggggggg^^gggggggggva`ï\GgxÛØØØØ]4GuwgbÁØØØÁGgvCï\\ï`
}ÁÄg^kk^kkkÅÅîj\\\\\]ggggggggg^^gggggggggÁn\Ág4E\TØTÁÃgfe4ÄÁØØØTE4Äea\\ï``
}jÄg^^k^kkÅÅÅo\\\Ø\\`Äggggggggg^^ggggggggGCCv^^ejØTØ]ggevgw`jØTØÛfgGd\\ïï\ï
}`Ägg^kkkÅÅÅî]\Z\\\\\bgggggggggg^^^gggggggéCEÄgv\ÁØjIgxCwgwÛÁÁØ\w4Gea\\\\\\
}`îgg^^^kÅÅÅÃj\ØØØØ\\jÃgggggggggg^^^ggggggÄdDGgIt``bgÄeCE4GeÁÁÁf44fD]Á``an\
}CIgg^^kkÅÅÅ]ïZØØØØ\\jÁîgggggggggg^^^^gggggbCbg4IEfg^óttdxg4GG,4gggggg^IðÁï
Ëabgg^^kîÅÅoïïZØØ\\ØZïïð^ggggggggggg^^^^ggg^ÁCfgggg^vCC\CÁI^ggggggggggggggÃ
}aÁgg^^îÅÅÃjZZZjØØjj\\\`b^ggggggggggg^^^ggggIdCEfIbÁC~ï\ïn`ÁÁÁÃgggggggggggg
i``îg^kÅÅojZZ\\ZjØ\ØØØ\\`ð^ggggggggggg^^^^gggbaCaaaï\\ñïï\ïïïnð^ggggggggggg
iïnb^kîÅojï\\\\\jj\\\ØØØïïð^^gggggggggg^^^^^g^óaa`ïï\nnïïïïï`ïjÅk^^^ggggggg
iïïÁî^Åoj\jZ\Zj\Øj\\\\\\jï\ðk^^^^gggggggg^kk^^^pnnnnnnïïïï~ï\ïZÉÅÅÅk^^^gggg
Ëï`nÃÄð`ï\\\\\Z\Zj\\\\\\\\\ï]ÃÅk^^^gggggggg^^^^gbnnnnnnïaËïïïïnðÅÅ^Åk^^^^^^
Ëï`ïÁ]ï\\\\\\\\\\j```\\\ï\\\ïjðÃÅkk^^^gggggggg^^î`nïnaËËËËïññïïZÉ^Åk^kk^^^^
a```ïï\\ïï\ØØ\\ï\\\``\\\~ïï\ïïï`]oÃîkkÄÄ^^^^^^ÄÃÁnnËËaËËËËïññXnn]îkk^^^^^^^
Ë\\ØØ\\ï\ØØØØØØYYïYïØØ\ïïïïïïï\ñËn`]ðbÃIÄÄÄkîÃðjïnËnËËËËËËnnËnËnn]îÅ^^^k^^Å
Ë\ØØØØØñØ]jÆTØTØZjTØZØjjï\j\\\Ø\ïñïnËn`j]]]Áj`nn`aËËaË}}ËËËnËËËËnn]ÃÅÅkkÅÅÅ
Ë\\\ñ\Ø\\jj]ÆTÆTj]]ÆjØjjï\\ïØØjØ\ïj`aaaaaaaaaaaaaËËË}}}}}}ËËËËËËËËnjðÃîkÅÅÅ
}\\ï~~\\ZØØØTÆ]TjÆÆÆÁØØj\ï\\jØØØØ\\ïaaaaaaaaaaaË}ËË}}}ËË}}ËËËËËËËËËËaïÁðbbð
2 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 2 de 20
81
81
71
61
51
41
31
21
11
1
91
101
111
121
131
141
X`f3ÎÓÓÎÎÓÓÓÓÓÓÓÈwÒÀ#ààà$RRRR$$RàÀvwÓÓÓÓÓÎ3æÁñÚ)ôôôôôôÖÝvåÓåv*ôôôôôôôôôô)ÖÖ
Xtf3ÎÓÓÎÎÓÓÓÎÓÓÓÈwÒÀ#àààRRRRRR$RÚÀvwÓÎ888Î3fDñQ)ôôôôôôôÖ*vvvv*ôôôôôôôôô)*bb
ñCw3ÎÎÎÓÓÓÓÎ33ÓÓÓw]À#àà#$RRRRR$RÚÀwÈÓÎ888Î3f`Xõ%ôôôôôôôô)*ÝÜÜ*ôôôôôôôôô)Öbp
ïCw3ÎÎÎ8ÓÓÓÓÎ3ÓÓÓwÜÀàààààRRRR$$RÚÀwÈÓÓ888Î3fDXsáôôôôôôôôôôÖ*ò)ôôôôôôôôôôÖÝb
Xïw3ÎÎÎÓÓÓÓÓÎÎÓÓÓwÜÀßàààà$RRR$RRÚÀwÓÓÓ88ÎÎ3f`ïsòôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)Ýb
Yïw3ÎÎÓÓÓÓÓÓÎÎÓÓÓwÜÀß#####RRRRRRàÀwÓÓÓÎÎÎ>3f`ñsRôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôÖb
Y`w3ÎÎÎÓÎÓÓÓÓÓÓÓÓwEÀß#####RRRRRRÀÀw3ÓÓÎÎ8>3fjXsRôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôÖ&
Y`w3ÎÎÎÎÓÓÓÓÓÓÓÎÓwvÀÀ###à##àR$$ÚÀÜwÓÓÓ888>3f`Xs#ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)
Y`w3ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎÓÈvÒß###à##àà$#àÀÜwÓÓÎÎ8Î33f`XsÚôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Yïv33ÓÎÎÎÓÓÓÓÎÎÎÓÈvÒÀ#####ààà$$àÀÜÈÓÓÎ88Î33fDXsRôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Ynv3ÎÓÎÎÎÓÓÎÓÓÓÓÓÈw]ÚRRà##ààà$RàÀÜÈÓÓÓ88Î>3æDXsRôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Ynv3ÎÓÎÓÎÓÓÎÎÓÓÓÓÈw]Àà$àß####$$ÚÀÜÈÓÓÓ8ÎÎÎ3æDXYRôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Ynv33ÎÎÓÎÓÓÓÎÓÓÓ3ÈfðÀ###Ú####$$ÚÀÜÈÓÓÓ8ÎÎÎ3fDïVRôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïïó3ÎÎÎÎÎÓÓÎÎÓÓÓÎÇfÜÀà#ààà##àR$ßÀwÈÓÓÓÎ8Î33f`nVÚ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Xné38ÎÎÎÎÓÎÎÎÎÓÓÎÈfÜÀàààà###àÚR#ÀfÈÓÓÎÎ8Î>3fjnYQ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Xnó38ÎÎÎÎÎÎÓÎÎÈÓÈÈfÜÀààà####àÚRßÀfÈÓÓÎ88ÎÎ3fjnYQ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïnó38ÎÎÎÎÎÎÎÎÓÈÈÈffÜÀÚà$$##ààÚ#ßÀfÓÓÎÎÓ8Î>3fDnsQ%ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïné38Î3ÎÓÎÎÎÓÓÇÇwG++ãÚà##à#ààÚ#ßÜfÓÎÎÓÓÎÎ>3fDñsõSôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïné3>Î3ÎÓÎÓÓÎÓÈwDD]+&ãßààà###ÚÚßÜfÈÓÓÓÓÎÎ33fDXVTR)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïné3>Î3ÓÎÎÓÓ3ÇGóC\~Æ&&ãÚÚ####ÚàÀÜfÈÓÓÓÓÎÎ33fDïVTQ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Yné3>Î3ÎÎÎÎ33fGÁ\ØØ~]&ÖÀÚÚ###ÚÚÀÜfÈÎÎÓÎÎÎ33ÈDYVVWSôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
Yné3>Î3ÎÎ3Î33fÄÁYsØØ~Ý&ÚÚà##àÚÚÀbæÈÎÎÎÎÎÎ33fDXVVWì)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
YnéÈÓÎÎÓÎ3ÓÎ3f^]~ØØØsÆ&×ÀR###RÚÀw3ÓÎÓ8ÎÎÎÎ3fDïYTWÔ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
YnéfÓÎ3ÓÓÓÓÓÓÈ4b~\~ØØsÝÝÀàà#$RÚ]wÓÓ88ÓÎÎÎÎ3æDïZTWÕPôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
YnéÈÓÎÎÓÓÓÓÓÓÇGÄÒ~\\Ø\ðÌÆÚRà$RÚÜfÓÓ888ÓÎÎ33fDïZVVÕìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïnéÈ>ÎÓÓÓÓÓÓÓÈfGbjï`\ï]î×ÚRR$RÀÜ3ÓÓ88ÓÓÎÎÎ33DnYYVÕÔPôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïneÈÓÓÓÓÓÓÓÓÈÈffbóÁ``jbîÃÚàR$àÀw3Ó88ÓÓÎÎÎÎ33DnYYVÕÔP%ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ïnÁfÓÓÓÓÓÓÓÓÓæ|{ffpóépqqI×ÚRRàÀwÓÓÎ8ÓÓÓÎÎÎ>3DnYYVVÔNPôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
snÁfÓÓÓÓÓÈÓÓÈæ|{Bz@B@zB{rI×RRÀ]f3ÓÎÓÓÓÓÎÎÎ>3enYYVWÔNOPôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
sïjf3ÓÈÓÓÈÈÈÈç|{BzBB@@zB{rÜÚRÀÜfÓÓÎÓÓÓÓÎÎÎ>3enYYYVÔNOOP%)ôôôôôôôôôôôôôôôôôô
sX`w3ÓÓÓÓÈÈÈæç|{Bzzzz@zB{GÃÚÚÀvÈÓÓÓÓÓÓÓÎÎÎ>3enYYYVÔNONìQR)ôôôôôôôôôôôôôôôôô
YïnevfÈÈÈÈÈÈçh|{Bzzzz@@BB{rðÆÒv3ÓÓÓÓÓÓÓÓÎÎ3fEnYYYVÔNONíT!ßá)ôôôôôôôôôôôôôôô
Yïïï`Áéówffæhh{{B@zzzBB@B{rÃ]]wfÈÈÈÈÈ33333æI]ïïYYVÔNONNTñÑ!"()ôôôôôôô%%'%ôô
YYYYïnnC`Áephh|{BBzzÈz@BB{{kð]wwwfwvvFFFEEeÁ\ñYYYVWNOONVñËÑñ!ÞÀãá)%'$$$$#àò
YYYYYYïïïïaó^h{{B@ÈÈpfqqB{{rÃ\````ïCaaaaËËËXYYYñYVWNOOíTXËaËñnËñ!"RRR$à#ÚÚÀ
YYYYYYYYYïnb^r|{BzÈÈéépq{BBqrÁnnXYXXXXXYYYYYYYsñYsWNOOíTñaaaËnnññQòRààà#ßßÀ
YïïYYYYYYYïb^h|{BBÈpDCÁpqBB{rpïYYYYYYYYUYYYYYYYsYVWNOOíVñËËññËËñsãòRàà##ßßß
YïnïïXXYYï`b^r{{{BÈpÁ``óqB{{rqjYYYYUYYYYYYYZYYYYYVWNOOíTññÑñññ~ñõòRààßßÀÀÀÀ
XïnXXXXXYn`Ã^h{{BBBfÁ\`éqqB{{rÁXYYYXYXËËïnnïïYZYYVWNONíTññÑññËÑñQòàààßßÀÀÀÒ
UXXXXYYYïï`Ã^hh{BBzfEÛ\ÁqqBB{rðXYïïïnË`eEóEÁ\YYYYVWNOOíTñËaanaañõãàà#ßßßßß"
YXXXYYYYZï`Ã^hh|B@zfbD\jbqqB{rpnYYXËaEwfwvvvEÁ`YYVWNPNíQs~~ññËËñõòRàßßßßßß"
YïïYYYYYXnjIrrh{B@zÈpéj`]Ãqq{rqnYYYËeæ3Óåååvvvé`YYWííìRÚÆÆÒØ~!õòàà#ßßßßß
YïïYYYYYYnÁrrh|{{BÈzpfé``Áóqqqq`YYYafæ333Ç=åFvveïsQìR#QQÀßÀÀÀÀÒÞÞRRà#ßßßßß
YYYYYYYYYn]^rh|{{ÈzBzfpÁ`jjÁpqIjXYX`f3333Ó=Í=FFvÁsQR##ß""ßßßßÒÒÀ"à(à#ßßÀßß"
YYYYYYYYY`I^r|{{{B@B@zfpÁ\j`ÁIIÁï\nÁGÏÏÏ>Ó==ÍÍFvEàà#ßßß""ÞÞ"À"ßà(à##àÀßß"
YïYYYï\Øï]^rh|{{{BBB@zzpf]jjdórÁïïnDGÏÏÏ>Ó==ÍÍÍvv]ãàÀÀßßßß"ÞÞÞÞ"ßßààààßßß""
Y\ïY\ïïï`Irrh|{BBBBBzBÈzfÃbóÁórÁanËDæÏÏÏ>>==ÍÍÍFvÜãààÀÀß"ßÞÞ"""ÀàààßÀß"ß
\\ïïïï\ab^rh|{{BBBBBBBB@zfB{qqIéanadæÏ?Ï>>Ó=ÍÍÍFEÜãàààßßßß""ÞÞ""""àà#ßßß"ß
ïï\ïïïïb^rhh||{{B{BÈÈÈBBBBB{{{róaaaCÈ?ÏÏÏ>Ó==ÍÍÍEÜãààà#ßßßßßß""""""ßààßßßßÀ
ï\ï\ïaóghhhhh|{{{{BBBBBBBB{{{{rbCaacw??7Ï>>Ó==ÍÍEÜãàR$à#ßßßßß""""ÞÞ"Ààßßßßß
\\ïsï`G4hhhhh|{{{BBBBBzBB{{{{{{f`aaaEç?7ÏÏ>ÓååÍÍFvãàRàààßßßßßßßßßÞ""Àßßßß#
ï`\ïïjr44hhhhh||{BBBBBBB{{B{{{{qjanËtæ?ÏÏÏ>ÓåÍÍÍÍvÜãRàààààÀßßßßßß"ßß"ßÀßßßß
```ïï`rg4hhhhh{|{BBBB{BBB{B{{|{qÁaïËcF;?ÏÏ>ÓÇÍÍÍÍEÜÜàààààßÀÀÀßßßßß"õõQÚßßÀß
IfpóÁaIghhhhhh|{BBBBBBBBBB{{|hrréaïïCt3??Ï3>3åÍÍÍExÜàààà##ààààÀÀßßßQQÚ×ÚÚÚß
IrrrIópg4hhhhh|{{{BBBBBBBB{{|hhrécCtclu3??Ï3>åFÍÍFGfããààà$àààààààßÚÚÚííííÚT
G{{qrr{h44hhhhh|{{BB{BBBB{{{|||hfFFEFÍ/ÍÏ??Ï3wååÍå?,Ýàã(à$RRRààààààRíÐíííëê
r|{|{{|hh44hhhh|{{BBBBBBB{{{||hhæÇÓ>Ó>>=Ó??Ï3ÈvFÍ3;ÏxÜÀã(((RàRààààRòíÐÐíííJ
r|{{|{{{|h4hhhh|{{{BB{{BB{{|h|hhæÓ8555585>Ï733ÇFå??Ï3xÜÜã(((((òR((SòëíííÐ[×
r|||{||{{hh<hhh|{{{{{BÈB{{{|||hççÎ88555888>?ÏÈvvw?ÏÏ33fwÜããããããà((òRÚìííÚÚÚ
rGhh|||||||hhhh||{æææÈÈBB{||çhhhçÎ8>888888Ó3GIÃÃÃf3>>333wwwÝÝÝÜÝÝÀßßààRRßßà
kr|hhhhh|{||hhh||{{|{{{{B{|||hhhç38888858>>wIÃÉÐÌÃwÓÓÓÓwwwwwwwwÜÒßÀÚßàòàßà
kr||hhhhh|||h|||||{{{{{{{{||hhhhç3>>888888>fIÉJJÐÃwv=====åÇvFvEÒÛÀßÀàRàßÀ
krhhhhhhhhhhh||||||{{{{{{||hhhhhçÏ6>99>>>>>IÃJJJÐobv==ÍÍÍÍFFFeÛÛÀÀààààÀÀ
îrhhhhhh||h|h|||{{{{{{{{{æ||hhhçÏ6669666ÏÏÏGÉJJJJovFÍÍÍÍFFFEuÛÛÛßßÀàààÀ
Ìrhh|h||hhh{||||{{{{{{||{æ|hhhhçÏ666666ÏÏÏÏfÃÉJJÌIf=åFÍÍFEEÒÞÞÞßßßààààÀ
Ý^rrhhhhhhh{||æææææ{{{{{{|hhhhçÏ66667777Ï>>wIIÃIIfÏ33ÈÇÇvvÒÒÞÞÞÞ"ßß#ààààÀõ
Áófrrhhhh|{ææÈÈÈÈÈææ{{{{{|hhhçÏ>66666777>==>ÏGæww3ÏÏÏÏÏÏ3wÒÞÞÞÞÀÀàààààà"
ïaCóGrhhhGæÈÇÇÇååÇÈæ{||||hhhçÏÏ6767667Ï>==>>Ï??>=>>ÏÏÏÏÏfEÛÞÞßÀÀàààRàà"
ïï``ÁbfffvvFFv==ååÓÈæ{hrhh<çÏÏ6777677?3===8>6Ï?>=88>>33xwÒÞÞÞ"ßÀàààRRàà"
ïïïïïC`dCDFFFFÍ==Ó=Çærrr^hfæ?Ï777677?3====8867?>==5>>Ï3fEÛÞßßÀàààRRààß
naïïïïï`CeEeFFÍÍ===wFeééóéCeæ;?777??3==Ó=58>77?Ï===>>33wÛÞßÀÀàààR((àß
a~~ïïïï``EEeFFF==..3vtCCC`CCuf????Ï?å=ÓÓÓ88>77??=Í=Ó>>3vÛÞß"ßÀßàààà((àß
\ÑÑï\\ïnDvEeFFåå=>=>3eCCC`CCcCeeewGhvååÓ>85>67??ÓÍ=åÓÓwEÛÞßßßÀàààà$(Ràß
\\~Ñ\C`devFÍFFååÓ55>3FCDeEEeDdaDbggGFF==558>677?ÏÍÍFåwwEÞßßßààààà((ãÚÆ
ïïCcDEvwwvFFFFåÇÓ55>ÓÍevvEEEvEé^gggIFå==>Ó>>677??åÍFåvwÒÞ"ßßÀàààRR((ãÆ
ï`CDv3>=>=ÍFFF==ÓÓ5>Ó=FFeÍÍFFebg^^^fFå==>ÓÓ8677??åuFÍÍvÒ"ßÀßßÀààRRR((òÚsØ
``Dw355=Ó>wåvvvvwÓ>>=ÍÍÍ-ÍÍFFFF^^^rfF=====Ó86777?ådEFFEÒßÀÀÀÀàààRRR(òãõ~~
`dEw==5=ÇÇÇwvvwwww.=ÍFFÍ-uFÍåÇFI^kÉfFÍ=åååÓ>Ï777?wCdEEÜ]ÒÀÀÚÚÚÚàRR$RR(òÆ~\ï
DDwv=====ååÇwwbbbvv=ÍFFÍÍÍF=ÇÇvfîîkÃFÍ==ååÓ>Ï767?vCCCD]ÒÀÀÚÚÚÚàRRRRRòòÚ~~ïa
^wvvFåÍ0Í=åFvvbÃbwvÍÍÍÍÍ0=====wvIîÃóvÍÍ=ååÓ>6667?Ea`aaËñÚÚ#$$$RRàRããÆsñ\ïa
g^vFåÍÍÍÍFFÍåvwwfwvååÇå==ÓÓ58>ÇwÃð`DvÍÍ=ååÓ>666Ïæu}anËnËñÆÚRRRRRRòãÀØññÑïaa
ggweåÍÍFFFFÍ=>wvvvÇ>Ó>>Ó5Ó>85=wE`nadEFÍÍÍåÓ>66ÏÏwCaËËËËnËïÀààÚÚÚÆØññïaïïaa
ggÄvÍÍÍÍÍFÍ==>.=ÍÍ=>>>>>>>>>5>wdaïïCevFÍÍåÓ>>Ï3æEaaËËÑËaaaË~\\\ïññËËËËaaCaa
^^^GEFFÍÍÍÍÓ>ÓååÍ2Í=>>>>>>>>3feC`ïïCDEFFÍå3>>33wtïnaËïaaaaa}}iËËËaaaaaaCaaa
^^^^ÄbEeEFå33>==ÍÍÍÍ=>>>>>>3weC\nïïïïÁEFÍ=å=>Ï3uanËaaaaa}}}}_â}aaaaaaaaaanñ
^^^kkkÃbóEv3>85=ÍeÍÍÍ.>>>>>vuCïïïnËnïaDFååå3Ï3ucaiËaaaaË}}i}_â}ËaËaaaaaaïññ
Å^ÅîîÅkbjCv3>8==ÍÍÍÍÍv3Ï3wEtaaïïïïaaaaatevvwEtâ}_____}}}}}}_}i}ËaaaaaaaËËËï
^^ÅÅîo]ïaCE3>===22ÍÍFeeeDCc}aaËnnnaa}a}â}ccc}}}}_}_ââ}}}}}}}}}ËËËaaaaËËËËaa
ÅÅÃo]jnn`tu3>==Í22ÍvFdaaaaaaaaaaaaa}}}}}}ââ}}}}_Ë}_}}}}}}}}}ËËËaaaaaaaËËaaa
ð]jnËËnnnCtw3Ó=Í20Ívecannaannnaaaaa}}}}}}}}}}}}____}a}}}}}}ËaaËËaËËËËËËnËaË
3 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 3 de 20
151
81
71
61
51
41
31
21
11
1
161
171
181
191
201
211
221
ÖÖ&ÄqBBB@@@BBB@@BBB@@B@zz@@BB@@@BBq@qÃÌ)ô%'''(RRRRà×pB@z@bÌÖ)ôôôô)Ö*bfÄggrI
bÃbÃq@@B@z@@@B@@BBB@@@@zzz@@qfpóééópÃÃÝá)ô%''á(RRRàðpqBBqbÝÖ))ôôôÖÌbqpGggkI
@@@q{@BBB@BBzz@@@BB@B@@@@zpfb]ÒÒÆÆÆÆÆ]×ã)ô%('($RRRR]bqÃbbb×ò)))))ÖbpBzfgg^Ä
@@BBBB@z@B@@@z@@@BBzBzzz@BfóÒÒßÀàààÚÆò)%%%($RRRR×obbÝ×ÐSááááááÌbBBBfgg^Ä
@BBBBBB@@@@@BBBB@BB@@@@@@qðÁÆÀßßß#ßßÚÚÀQßS)%%%(RRRÚ×ÐÐá)))ô)ááááò×bp@Bphgg^
pBB@B@@BB@BB@@BB@BB@@@B@qbÁÆÆÀßßÀÚÀßßßßÚßQáô%%(RRRRSá)%%ô''%á(áááãðb@Bzrgg^
Ãqq@BB@@B@@Bzz@BBBBBB@BpÃ]ÆÀßßÀÀßÀßõßÀÀÀßßá)%áR$((%ô%%'%%%á%''(Rà×bqBzGgg^
ÖÌÃqqB@@Bzz@zz@@BBB@BB@qbÆÚß""õ"ßõÀÀÀÀÀß#á)%($%ôô'''''%áá''(($àÚðfBz{gg^
)&îÃqqBB@@@z@@@@BBB@@@BqbÆÀ""õÞÞÞÞÞÀÒõßRS%Sáô''%%'((((((((((àÚ]pBÈÈgg^
ô)&ÖÃqqB@B@@@@@@@B@@@@@qbÆß""õõõõõõõÞõÒõQQQRR%%'%%%((á(((á(((Ràã]fÈÈÈh^G
ôô)ÖÖÃÃBB@@zz@@@@B@z@BzpbðÚßQQQQQßÚQQQQÀQQõõQìííS%ááááááS(((òRRRààÒÜfÇÇåFEE
ôôô)ÖÌbq@@zzzzzzzB@z@@zpb×ãÚßßßÚàÚÚÚÚQQQQÚÚÚëÐÐÐíSSS(((((((RRRRRàÀÒvvFååFee
ôôôô)ÖÌpqBBfÈÈÈÈB{{BBBBfÃÝãRRR$RRÚÚRÚÚÚÚRRRìÐÐÐÐííR((((((RRRRRRààÀÜvvFÍÍÍeu
ôôôôô)ÖðéóéééééóóóééeeeeeÁÒãòò($RR$RR(R(òRRÚíJÐÐëÚòáR$$(((à$RRÚàÀÜvvFÍFÍeuu
ôôôôôôÖ×YYXXaaaaaaaaaaa}a}ËØÚòááS(($((áá(ããØÆÐÐÐ[YÀòò(($Rààà#ÚÚÚÒÜvÍ==FFEeu
ôôôôôô)ÖêWVVYXËaaaaaaaaËËËññ!ÞÀò(áá(((òà"~ÑïÁ[[ZññÞãòRRRRÚÀÀÚÆÑEv===ÍÍeuu
ôôôôôôô)ìÔÔÔÕVXññÑËaaaaËËËË~ññ!sÞßÀÀÀØ~ñÑÑÑaannñïËñsÚããÚÚÀÒØ~~Ñuw===ÍÍeuu
ôôôôôôôôPOOMMÔWVYñññËaaÑÑaaËËËË}ËËËËñXXËXñËÑÑaaaaCïÑÑÑ~sØ~ñññÑCvÇ=åÍÍÍeu
ôôôôôôôô%OOMMMMÔWVVYXXËaaaaËËËËËaannXUYTVVYññËËnCCïÑÑÑÑÑÑÑÑñññXYYñEwååÍÍÍeu
ôôôôôôô)%ìNNOKMMMÔÔWVVYXËËËXnnËËaaËñVêìëNNÔìêTVUXnññÑÑÑÑ~ññYVTêêÂ[×bwÇ=ÍÍeu
ôôôôôôô)áÚíNOOOKKMMMÔWWVVVYUXXËËaññsìíOOOOONNNNÔWVYñññññYTêììëNNNNëÝwwvÍÍee
ôôôôôôô))õìíOOOOKKMMMMMÔÔÔWVUXñËËñXTëNOOOKKOKKONNëÆØXUTêÔNOOONOOOOÔíwwv=ÍÍe
ôôôôôôô)*ssìíPOOKKKKKMMKKMMÔWUñËËËñêNMMOMMMOOKNNìêTYVWÔNNOOOOONOMMÔëbwv=ÍÍe
ôôôôôôô)*~ËsìPPOOOKKKKMKMMMMÔVñaËËñêNMOMMKKKONNêTUUVÔNNOOOOOOOMMMMMÔofvåÍÍe
ôôôôôôô)*~ïUsìPOOOOOKKMMMMMMÔWUXËññTNOKKOKOONêTUXYVWNNOOOOOOOKKKKMMÔ×bvvÍÍu
ôôôôôôô)*!UVVVÔPOOOOKKKKKKKKMÔVUXññsìOOKOKONQsñXXYÔNÔOOOOKKKKKKKKMMÔÂÝwv=ÍÍ
ôôôôôôô)ò!TêÔÔÔOOOOOOKKKKKKKKÔWYXññUìNOKOKOìsñïïYWNOOOOOKKKKMKKKKMMÔÂ×bvÍÍÍ
ôôôôôôô)RUêNMMKKKKKOOOOKKKKKKMÔVXËññêNMMMMNêñ~ñUÕÔOOOOOKKKKKMMMMMÔÔÂêðbv=ÍE
ôôôôôôô)QUWNMKKKKKKKKOOKKKKKKMMÕUXñXTNMMMMNêsYUVÔOOOKOKKKKKMMMNÔÂë[[×ÜvFÍee
ôôôôôô)òsUÕNOOOKKKKKKKKKKMKKKKMÔVUYUVNMMKKNÔVUVÔNOOOKMMMMMMMMMÂ[obwbvvFÍeuu
ôôôôôôÖñXYìPOOOOOOMMMMMKMKKKKMÔWVYYWNKKKKOÔÔÕWÔMKKMMMMMMMMOKÔëÃf===våÍÍEee
ôôôôô)ÀñïïñTSPPPOOOOOOMMMMKKKKMMMÔÔÔNMKKKKKMNNNMMKKKMMMMKMMMÔëÃww===ååÍÍEee
ôôô)(!~ïnïñTìííPPOOOOOOMKKKKKKKKKKMOMKKKKKKMOOMMMKKMMMKKMMMÔ×fw==vvvFFEeee
òããññËaïnnïXYõQNOOOOOOOOKKKKKKKKKKOOKKKKKKKKMMOOOKKMMKKKMMMëÝfw=ÇåvvFFEEeu
õsñËnaaïÑÑËïnï~sêNMKOOOKMKKKKKKKKKOOOKKKKKKKKMOOOOKKKKKKOOMNíÝw.ÓÇå=vFÍEEeu
Ú~ËïnËÑÑÑÑÑ~~~ñVìNNOOOMMMMMMMMOOOOOOKKKKMMMKMOOOOKMMMMOOOOëÐÝw==åå=FFÍeeee
ß"sññ~~ÑaaËÑ~~Ë~ñsìíNOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKMMMKKKOOOMNNNNNNNNëofwÓÓåå=FFFEeeu
õñ~ññnaaaaÑËnïÑñÞÚíPPOOOOOOOOOOOOOOKKMKKKKKKKOOOÔWêêêìììë[bw.==åååFFFEEee
ñññËñËËnnïnïaË~ñsTìíPPPPPPPPONNOOOKKMKKKKKKMOONÕYYYYssssØvwÓ==åååFFFEEEe
Þññ\ØÞssñËaaaannïñsTQÚÚììëëëëNNNOOOKMMKKKKKKONNTñïïï\ï\~ÛwwÓ=ååå=FFFEEeE
ÞÞÞsõÀàààààÆØñaaaanïï~ñXYïYYYØZVVÕÔNOOKMMKKKKKKMNNTñïCaïï\ïDwwÓÓ=åvFFFEEEee
Þ"Úàààààààããõñ~aaannïïïïïÑÑ~~ññïYVìNOOKMMMKKKONNëØ~ïñïïïïnDwwwÓ==vFEEEEeee
"ÀààààààààààÚsñÑaaËËaïïïï~ï~ËñïïØsêíNOKOMMMOOONíìñïïnïnnnËdwfw===åFFFEEEee
Þßß#àà####ààààQ~ÑÑaËaCaCa~ïïïïCaaÑñsÚíNOOMMOOOONíõñïnËaaaËËdvfwÓ==ååFFFeEEE
"ßßàà######à#àÀ~}DeEEeDCaaïïa}cdeEvEð×ëNOOOOOONíQs\\naaaaËatvwwwwvååFFFFeee
ßßß#ßßÀàÀßàßßÀÀÛuwwwwÇvetC`aCEfæ?Ï33wb×ëíNNOONíêYñïïïaaaaËn`vwvwwvvvFFFeEee
ßßß#ßÀÀÀÀÀßÀßÀÒv3>=====vEdcDG<;ÏÏ>8Ó=FEÜ×ííìíììTYïï\ïnïaËËn\ÜÜÜÜÜÜÜEEEEEEEe
ÀßßßßÀßÀÀßÀÀÒÒv3ÓÓ====Çåucæ4;ÏÏ>>85=ÍÍEE]õsQRRÆsYï\ïËaaanïsãòããããããÜ]ÜÜ]]Ò
ÀÀßßßßßßßßÒw3>5====ååÍå;;?ÏÏ>>85=22ÍFEÛñõÚààÀÆT\ïñnïnnnsRSòSSòòòòãããããÀ
ÚÚßßßßß"ÞÞEfÏ>Ó===Í==Í3;??Ï>>>>5==2ÍÍFD~ÆÚàààãÚØññïïïïñsRSá%PSòò(RRRààà
ÚßßßÞÞÞÒÛvæ33Ó==ÍÍÍ=ÍÓ;??Ï>>>>5==ÍÍÍFe~ÚãààRRã~~ïÑÑï~~Úá%P%S(((RRRRRR
ß""ÞÞÞõÒÒwÏ33>===ÍÍ==Ó???Ï>>>8==2ÍÍÍFeÑÆãããããÆØñïïïaïï~Æáá%PSòòòRRRRRR
ßÞÞÞÒÒE33>>>>==ÍÍå==???Ï>>>Ó==2ÍÍÍFeC\ÆÆÆÆØ\\ïïïïïïñõáááPPS(òòRRRRR
õÞÞÞÒÛE3>>6Ï>Ó==å=Í=?;?ÏÏ>Î5==ÍÍÍÍvDïï\\~\ï\\\ï\ïïaï~Þãá%%á''((RRRRR
õõsØØØØÛ}u33Ï7>>>=Í=Í==Ï;?ÏÏ>ÎÓ==ÍÍÍÍvÁï\\\\\\\\ïïïïïïï~!À(á(((((((((((
ÆÚ[[[[×o]ØñÑCD3Ï>6>>>=====Í3;?ÏÏ>Ó===ÍÍÍFECaïïï\ï\\ï\ïnïïïïïïÜÜÜÜÜÝÝÜÜãããã
&&ÅÅÅÅÅÅÅJðïaCfæ3Ï>>>Ó====Í3;?ÏÏ>Ó==ÍÍÍåFddDDDtcCï\\ïïïïïïïCCdwwvvEvvEEEEEE
+ggg^^^^ÅÅÅo]aeæ3ÏÏ>3>====Í3?ÏÏ3Ó==ÍÍÍåÈ3wæGffwvedaï\ïï\ïïïï`CvwÇååvvvvEEEe
ãÌ+gggg^^ÅÅÅJoÁvæÏÏÏÏ>Ó===ÍÓ?Ï3Î==Í=Íå3ææÏÏææææææfECC`ï\ïïïï\ÑEwÇ===vvvFEEe
ààãò&+ggg^^ÅJÅÉðfç?ÏÏ>>=====ÏÏÎ===ååÇÏÏÏÏ333333Ï3æævt``\ïï\\\Cuwv===vvFFEEe
ÀàããòòÖgggg^ÅÉÉÉÃGG?ÏÏÏ>====3ÏÓ===åÓ3Ï333333>33333ææEC`\ï\\\\`tww===vvvvEEE
ÀÀààRRãòî^gg^kÉÉkqGG?ÏÏ>8ÓÓ=>3Ç=våÓ3>>>3333ÓÓ>ÓÓÓ33æfD`\\\\ïï`aEwv==åvvvEEE
ÀÀßààR(òãÝ+gg^kÅÅÅÉrGæ?Ï>>>Çwffvww33>>>>ÓwÇåÇÓÓÓÓÓÓ3feC`\ï\\\\Cewv=ååvvvFEE
ÀÀßßàRRRãããÌgg^^ÅÅÉÉIIæ?Ï33wboooÃG3>>Ó=åååv===åååå==wEC``\\\\\`Dvwåå=vvFFEe
ÀÀßßßÚààà(ããÝgg^^Å^ÅÉÃIæ3æGIoÐJÐobÇÓÓ=FFÍÍÍÍÍÍÍ=åå==weCCïïï\\``Cvwvå=åvvFEe
ßÀÀÀÀààààRòàãggg^^kkÉkIxæxÃÐJJJoóF==FFFÍÍÍÍÍÍÍÍÍFÍÇwEEE]ÁÁD`nïCuwwwÇååvvFE
ÞßÀÀÀÀÀààRRRòãÝ+ggg^^Å^IbEeóoÐÐÐoIw=ÍFFÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍeFFfggggggg^IbeDwwwÇååvvFE
õÀÀÀßßÀßà#àRRãã]îgggg^ÃéeuevÃoooÃxæÏ3ÇF22ÍÍÍueÍFFFFEGgggggggggggÄxwwåÇåvFFE
Òß"ßÀÀÀÀÀÚÚàòïðIg^weuuuÍvæfvwf3ÏÏÏÏ3ÇÍFFeeeEFeeEGggggggggggggg4w.>=åvvFE
ßÀÀÀßßÀßÚààÚïï`EEueeueÍÇææFvw3333ÏÏÏ3ÈÈFFEEFvf^gggggggggggggggæ=wååvvFE
ÀÒÀÀßßààÆ~`DeueFeeÍÍwææFFv33>>>ÏÏÏÏç44^gggggggggggggggggggg43wwÇvvvE
ÒßÀßßÚãÆ~ÁEeueeeÍÍå3?3ÍÍÍåÓ>>>>3ÏÏæhgggggggggggggggggggggggæwwvvvFE
ÞßßßÀãÁEeuuuÍÍÍåÓ3?3ÍÍÍÍåÓ>>>>ÏÏÏæ4ggggggggggggggggggggg43wwvvvFF
ßßÀÀÒEEueeÍÍÍ=Ó3ÏÏ3ÍÍeeÍ=ÓÓ>>>ÏÏÈGrÄgggggggggggggg^^^ÄIwvw3wvvvF
ÆÀÒÀÀÒÒEEeeuueÍÍ=Ó3Ï?weFeueÍ==ÓÓ>ÏÏæfGÄk^^^^^^^^^^^kkÄIfvEEvvvwwvvF
ÆÀÀÀÒÒEeeuuueÍ==>3Ï?weEeeeeÍÍ==Ó3ÏææfîkÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÉîÃóEEEEvvFvwwvF
ØÒÒÒÞÞÀÀÀÒEEeuuuuÍÍ=Ó>3Ï?weeeuuuÍÍ==å33æGwéÃÅÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÃðEeeEEEFvvÍ=wv
~\ÒÀÀÒßßQÆÆÒeEeeuuuÍÍ=Ó33Ï?fEeeeuueÍÍÍååÓ3æfdDbîÅÅÉÉÉÉÉÉÉÃbEEeEEeEFvvF-Ív
ïÑ~sØÒØØ~\eeeuueuÍÍååÓ3ÏÏ?vEEEEeeeeÍÍÍåÇ33æDaïjðoÉÉÉÉoo]ÁEEeeEEeeEvFÍÍÍu
aaññññ~~~ñïÑÁEeEeuuÍFÍåå>3ÏÏçeuEEEEeeeeeÍÍåÇÈæDa`nËïjjjZ\ïËDvEuueEEEuEFÍäää
aaïïïna~ïï\`eeeeeuuÍÍÍÇ>33ÏææDCeEEeEeeeeeÍåvffdaa\ïaïïïï\\CÁvEeEeEEEeeEÍÍää
naanaaïïnïïCeeEeueeÍÍåÓ333ÏæwCa`eEEEEEEEeFFvwEcaaaÑïï\\\\\ïÁvvEEEEeeEEEeuuE
naËËËaa~ÑñaCeEFFeeeÍÍå3333ææe}aaCDEEEEEEEFvwEt}aaïïïïïï\ïïïDvvvEeeeEEeEEeue
ËaaaaaaÑÑñnCÁEFFeÍÍåÇÓ3333GwC}ËË}aCDÁeEEeEeetaaaïnnïïïï\ïïï`EvvEeeEEeeeeeee
ËËaaaaaCïnïadeÍÍÍÍ=Ó33333ææuca}aaa}accCCtCc}aaËaïaËñïï\\ïïïCDvEvEeuuEEeuueu
~~Ë}aaaCïnnaCeFFFåÇ3>Ó>33ævcc}aa}a}_â}}âââ}}}ËËËaaËñïïïïïïïaCuEvvEE-eeuuuee
ïaaaaaaËnnËaïdvwvÇÓ>>>ÓwfwC}a}}}}a}ââ_}a}}}}}aaËaaaËananïïñaCCDEvvEÍEEuuuuu
aËaaaËËËËnnnnaDvffÈÓ>>3wECâaa}â}}}}}_}}a}}}â}}a}ËaËËannïïïËnaCacuEvvvEEE-Eu
ËËaaaaaïnïnnnïcdEvwwwwvuc}}aa}}}a}}}_}a}}}}}}}aËËaËËaaËËËññËaïa}ctueEEEEEEE
aaaaaaannïnnnïCaCdeeeDC}}}}}}}}}}}}_â}a}}â}}}}aËËaËËËËËËË~ïïïnËaa}cCtuuEE--
4 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 4 de 20
231
81
71
61
51
41
31
21
11
1
241
251
261
271
281
291
ÈÓÓÓÓÓÓ5===5=55588996Î55888855555558888888>00======ääää=ää0000ÍEEÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
æÓÓÓÓÓ==0=5=555889996>55588885==5555588888800===ä===äää==ää000ääEEvÜÒÒÒÒÒÀÀ
GÓÓÓÓÓ=0=555558899996>5558888>5===555555885000==0==ääää=äääää0ääääävvvÜÒÒÒÒ
GÈÓÓÎ=0=555555888999985555888>>80===555585=00ä00äää=====äääääää0000äävvvvvv
GæÎÓÎ==55055588999999855555888Î>8====5555===äääääää=ä==ä==äääääää0äääääääää
GæÈÓÎ0=5505588999969985555588888>>==ÓÇ======ääääääääääää==äääääääääääää0000
ræÓÓÎ0=555588899966668555558888>8>ÓuduÍ=0===äääääää==ää=ä=ääääää=ääääääää0ä
ræÓÓÎ==5555889999666685555588889>>ÏÍcDv======äääääää=ää=äää=äääääääääääää=ä
rGÈÓÎ==55888899999996Î5555558898>>ÏwdEv=======ääääää=ää=ää===ääääääääääää==
GIÇåÓ==55858Î8999699>Ó==5555588988>3-vv=======ääääää=ääää=ä==ää=äääääääää==
EEeÍÍÓ>88888899996>Ï=dÍ==555558888>>=ää==0====ääääää=ääääää==ää==ääääää====
eeDudÍÓ>88999999>>Ï3ucEå=5555588888>=äää=0====ää==ää===äää==äää==äääää==ä==
uDDDuuÍ>>8999996ÏÏwDCCDv=555588888>>ÍÍ=äää=====ä==äää==ä=ä==äää==äääää=====
uDDuuuu=>>>>>>ÏÏfFDCa\CFå=55585888>=0Í=======äää=ää===ää===ääääää=ä========
uuuuuuuuÍ>>>>3wEDnnnïïaDÇ=5555888>500Í=======ääääää========ääääää==========
uuuuuuuuuu-ÍÍuÛCaïïïYYïaeÇÇ=Ó>>>>Ó=0=========äää======äää==äääää===========
uuuuuuuuuuuuuÁÛ~ïïï\YsØïCDEFvvv==Í0=äÍ======äääää=====äää===äääää=======ä==
uuuuuuuuuuueeÁ\ïïnïïïYX\\ï```DduÍÍÍÍÍää=====ää=ä======äää====ääää===ä===ää=
uuuuuuuueuueeÁYUYXXnnïïYYYYYïïDEvÍÍÍÍä======äää============ä=ääää===ää==ä=ä
uuuuuuuuuuueeÁTVTVYYYYYVVVTTZïÁvÍäÍÍÍä======äääää====ä=====ääää=ää==ää==äää
euuuuuuuueee][ëíííëNÔììÔìëëTY\óEääÍÍÍää=======ää=====ää====ää====ä==ä===äää
euuuuuueeee]]ëNOOOOOONNNNëWY~`EvääÍÍÍ=ä0====ää==========ä========ää=ä===ää=
euuuuuuueee]ÚìNOOOOOOONNìTYXïïÁEväÍÍÍ=ä=============ä=============äää=====ä
euuuuuuueeE]ìÔNOOOOPííìêsYYïïñ\ÁEEFÍÍääää=ää===v==äää=============ää=====ää
euuuuuuueeEÚìNOOOOíìêTVUYY\ïïïïïDEEEÍÍÍääääääää====äää===äääääääääää=====äv
eeeeuuuuuÁ][ìOOOONìsUYYYï\ïñ~ïïïï`DeEEEÍääääääää===ää=====ääää=äääää=====vv
eeeeeuuuuÁ]ÂÔÔOONëVYZïïïïïYïïïYïïïa\ÛÁEEEEvvääääääää==============ä====ävÜÜ
EEeeeuuuuÁ]ÚìÔNNíTYZïXXYYYYYYYYYYïïïñ~\`DEEEvvFFÍÍ====================ävÜÀà
eeeueeeuuEEð[[ëÂTYYïYYYsÆÚÚÆTsYYYYïïïñïïïn`DÁeEEEvvFFÍÍÍ==äää==ä=====vvEÀÚà
euuuueeeeEvvwbbbÁ\ïïYssQòòòòãÚõssYYYïïïïïïïïïï\jÁÁEEEEvEvEvvvääää=vvvvÜÀÀÀÚ
eeuuueeeeFFÍ=åÇwwv`ïZYõRòRRR(ãàÆÆTØYïïïïï\ï\\ïï\ñï\\ÛÁÁÁÒ]EEEEEvvvvvÜÜÀÀÀÀÀ
eeuuueeeeFFÍ====ÇfóïYsÚòR$RRààÀÀÆÆTYYïïïïïïï\\ï\Z\ïïï\\\\\\\ØjjjÁÁÁÁÆÀÀÀÀÀ
ueuuuueeeEEFFvvÓÇwfÁñõR((RR(àÀÀÀÀÀÆsYYïïïïïï\ïï\ïïïï\Ø\\ïYØYYYYYYYYYØÆÆÀÀÀÀ
uuuuuuueeEEFFvvÇÓåwóñQòR(((à#"ßßÀÚØYYïïïïïï\ï\ïïïïïïï\\YYØZZYïZïïïØØÆÆÀÀÀÀ
uuuuuuueeeEFFvv=ÓwwvØàS((Rààß""ßßßÆTsïïïïïYYYY\ïïïïïYYYYYYYYYYYZZZZYØÆÆÀÀÀÀ
ueuuuuuueeEFFvv=ÓwwwàR((RãÀ"Þ"ßQÆTØïïYYïYYY\ØYïïïZZZZZYYYYYYZZZZïYØÆÆÀÀÀÀ
eeuuuuuueEEFFvv=Ó=wwÀRR(RRàßÞÒÒÀÀÆÆY\ïYYZZZZZYï\ïïZZYYZZZZYZØØØZØZYØÆÚÀÀÀÀ
eeuuuuuueeEEFvv==wwwÜã(àRãÀÞÀÀÀÚÆÆsYØsYYZZYYZZZZZZZZZZZZØZZØØØYØZYØÆÚÀÀÀÀ
eeuuuuueeeEEFvvvwwwwãà(((à"ÒÀßßÚÚÚõssssYYYYZZZZZZZZZYYYYZZØØØØØØZYØÆÆÀÀÀÀ
EeuuueeeeeEEFvvvwwvwã(((àß"ÒÀßßßRRRRÚÚÚÚTYYYZZZYYYZZZTTØZYYYYØYsØYYØÆÆÀÀÀÀ
eeuuueeueeEEFvvååÇwwã((ààßÞÀÀßßàRRRRRRòSòQVVZYZjðoÌÅ^^^ÅîÃo]jYYZØYYØÆÀßÀÀÀ
eEeuuuuuueEEEvvååÇwÜà(òàÀ""ßÀÀÚààRRRR(($RSòQsZ]Ã^gggggggggggg^ÃðZïØsØÆÀÚÀÀÀ
eeeeeeeeeeEEEvvvåvvÜà(àà""ÀÀßÀàRRR(òòò(((RòÆÆîggggggggggg^^^^^^^îjïØØÆÚÚÚÀÀ
EeeeeeeeEeEEEvvFFvÜããààßßßàààRR(((òSá'(òãÌggggggggggg^^^^^kkkkgðZZØÆÚßßßß
eeeeeeeeEeEEEvvFFvÜããàß"ÀÀÀàRRà(((((%%%%(*+ggggggggg^^^kkkkkÄ^gg^ðZZØÚQ##((
eeeeueeeeeeEEEFFvvÜããà"ßÀÀàRRR(((''%%%%áá&ggggggg^^^^^kkkk^gggggîjØõõRò(á%%
eeuuueueEEEeEEFFvvÜããß"ßÀà(R$(((%%%%'%%*&gggggg^^^^ÅÅkk^ggggggg^ð~õÚRá)ôôôô
]ÒÒÒÒÒÒEEEEEEEEvvÜããß"ßààR((''á%%%%%á)ò&gggg^^^^ÅÅÅkÄ^gggggggg^îÞRá%%%ô%%%
]]]ÒÒ]]]]]]]EEEEÜÜãRQQàR((('%%'%%%%ááÚ×gg^^^kÅÅÅÅÅ^^gggggggg^^^oÆòá%%%'%%%á
ààÚããããÚãããÜÜÜÜÜÜãã#QRò(('%%ôô%%))ÖÚ!~îg^^kÅÅÅÅ^^ggggggggg^^^ÅJ[S)%%%%%%á((
RRRRRRRRRRãòòòòòòòR$RS%)))))))ÖÖ&gg^b]Ä^ÅÅkkkk^gggggggggg^^ÅÅî×ò)ô%%%%á((RR
RRRRRRRRRRòòò(((òSòR(((((((ààãÝ&ggggg^^kÉkk^gggggggggg^^^^ÅÅÅ[TÖ)%á((((RRRR
RRRR$RRR((((((((òòòRà##ßßßÀÒ]ÃÄ^^ggg^k^gggggggggg^^^^ÅÅÅÅoZÆSá%((RRRRààà
RRRRRRR(((((((((ããà#ààààÀÀÀÒÒÒ]ÝÄ^^^ggg^ggggggg^^^^kÅÅÅÅðZØÆòò(òRRRààßàà
àààààààãããããããããÜããßßÚààÀÀÀÀÀßÒÜÌ+^^^g^k^^g^^^kkÅÅÅÅÉÌðj\ØããRRRRàààÚàà
ããÜÜÜÀÀÀÀ]Ü]EvvvvÜÜãÀQÚàÚÚÚßßßÀÒÒÒÒØÒ×îkk^gg^kkkÅÅÅÅÅÅÃb]jï\\\~ÀãààÚÚÚÚàààà
Ò]EÒÒÒÒÒEEEEEvvvvvÜÜãß"ßàààà#ßÀÀÆÒÒÒØÁ×îÅÅ^ggg^Ibooð]j\\\\\\\\ãààRÚÚàÚÚÚÚ
eeuuuueEEEFFvvåÇÇvvÜãàßÞßàààààÚÚÀßÀÒØØÆoî^^ggggbjnnï\\\\\\\\\sÚàààààÚÚÚÚÚ
uueeuueEEFFFvvåÇÇÇvvÜãà""ÀàãààRà#ßß"ßØØ]Ì^ggggg^bjï`j\j\\\\\\ÆãààààÚÚÚÀÀ
uueeeeeEEEFvvvv==ÓvvÒããß"ÀãààRRRRàÀÀßÀÒÝÄgggggg^ð`\j``\ØØØ\ØÚàÚààÚÚÀÆÆ
eueeeeeEEFvvvvvÓÓÓwvÛÆãàßÞÀààRRRRàÚÀÀÀÀÀÒÒ]Ì^^gggggî]\`j\ØØ\ØsÆãàÚÚÚÀÆÆÆ
euueeueEEvvvvvÇÓÓÓwv\~ããàßÞ"ÀàRRRRàÚÚÀÀÀÀÀÒ×î^^^ggg^]``\\\\ØsÆãÚÚÚÆÆÆÀQ
eeeeeueeEvvvÇvÇÓÓÓwECñãàÀ"ßà(RRRRààÚÚÀÀÀßßÀÀÒ]ÃÄ^^ggggÃ`\`j`\ØÆàÚÚÆÆÆõQß
euueuueEEvvvÇwwÓÓÓweCn~ÀòàßßÀàRRRRàààààÀÀÀÀÀÀÀÆÆTðîÄ^^gggÄÁa``\\àÚÆÆÆÆQßÚ
eeeeuueEFvvwwwÇÓÓÈwdaïñÒããÀßßààR(RRàààãÚÀÀÚÀÀÀÀÆÆÆ×îkk^ggggb```ïãÀÆÆQÀÚÚà
EeeeeeEEFvwwwÇw3Ó3vCaCa\ããàÀõ"ßà((((RRàààÚÚÚÚÀÀÀÚÆÆ]ÌîÅk^ggggÃn`\ØÚÀQßÀÚããã
EeueeeEEFvvÇwvw333ECCcCñÆ×ãÚßßÀàò(((RRRàààÚÚÚÀÀÀÀÚÆ]]oÅÅkk^gggîjïØÆÀÀÀààããã
EeeeeeEEFvvÇÇÇw333uCCcCaØããÚßßÀÀà(((RRòRààààÚÀÀÀÀÀÚ]Ø\ðîÅk^^gggÄÁ~ãÚàRRòààÚ
EEeeeeEEFvvwÇw>>3wdaaCCa~ÀòàÀß"à(((((òRRRààÚÚÀÚÚÚÚÆ\\ïÁoÅÅk^^gggEÒãòòRããÜÜ
eeeeeEEEEvvwÇ3>>3FCïCCCañããÚÀÀÀßRS(ò(RRRRRààÚÚÚÚÚÆØ~\ïnjðîkk^gggg]Ò×òããÜww
EeeeeeeEEvvww3333uc\ïCCCñ~àòàÚÀÀQàSSSSR((òRRààÚÚÚãÒ~\\\\nn]îkk^gggg]ØÆÒww3>
EeeeeeEEvvwww333wdCaaCaa~!õããàÚßßÚòòS(((RRRRRààÚãÆØ~ï\ïa\ïï]ÃÄk^ggg^ÁCu33>>
eeeeeEEEFvvÇ3w33EcCïCCCaññsãòRàÚÚßßRò((((òRRRàãÚÆØ~ïïïïïïï\nÁIÄk^gggÄDvÏ>>8
EeeeeeEEvvvwww3fEudCCCCaÑïñÆòãRààÀÞ"òò(SSSòòàÆØ\~ïïaCCCCïïïaÁîÄk^gggG33>>>
EeeeeeEEvvwwww3wvwvEdCcÑaCñ~ÀòòàÚÚs!Àòò(SSòòQs~\\\aaaaaaaCa\`aÁÃÄ^^ggg?>>>>
EEeeEeEEEvvwwwwvEvvwvDCÑCaaËãòã×]\~!ÚòòòòòÚs~\\\ïCCCCaaaaC`C`cEIffxG<?>>>>
FFEeEEEEEvwfwvvFEEEvwveCaCCa~Úã]`a\ñ~àòòãõ~\`Caa``CCCCCCCCdeEEFFEFFå>>>>>
vFEEEEEEEEvvvFFEEEEEvwvuc`nËaÑ\\\ïaaaañØÆjñïa``\aï`ï\CaaCCuEvvvå==våå=>>>>
uueeeeeeeEEEFFvvvEEEvvvECaaËCCaaaCaaaaË~ñññnaïïïïaC\C`\aCCevvFåå===vÇÇ=5>33
ÍÍuuuuueEEEFvvvFEEEEEvvvDaaËaaaaaaaaaaañïËËïËïaaaaaïïa\`CDvv==ååååååÇÇ==3ff
äÍFÍÍÍÍFvvvvvÍFEEEEEEvvweCaa}aaaaaaaaaaaïïnïïaaaCïaa\\``Cew===åååÇ=åÓ=ÓwffI
EEEEEEEFEFFFFEEEEEEEEFvweCïaaCaa}}ËaïaaaaaaïïaaaaaCa\```Cvw=========5=>3wff
uueeeueeeeeEEEEEEEEEEvvweCïaCCaaaaaaaïCaaaaaïïaaaa\`C\``CF3========55>Ïwvww
uuueeuueeeeEEEEEEEEEvvwwuCïaCCCaaCaaaaaCCCaaïïïïaaaCaï\\Cew=58==5>>88>>Í=v.
uuueeeeeeeeeeeEEEEEvvvvvdCnnaaaaaaaaaaaÑaaaaïïaïaaaaaïïCCdv3=5558>>>>>====.
euuuuuueeeeeeeEEEEEvvvvEC\ïïaaaCCaaaaaCÑËaaaïïïïa\\aaCïï`Cuw.=558>>>>Ó=å=55
uuuuuuueeueeueEEEvvvvvvDaïïaCCaCCaaaaaaCCaaaaaï\a\ïaïïaaaCtuvw3333wvvåÍ==>>
uuuuuuuueeeeuEEEvvvvwEDaaïïaCCaaCaaaaaaaaaaCaaaCaïaaaïaaa`CCtuEFFFutFvå==Ó>
EeuueeeeeEEEEvvvvvvEudCaïïïaaCaaCaaaaaaaaaCCaaaaaaaaa\ïann``CcCtCCcdvvå===8
Í-ÍÍe-ÍÍÍÍÍEEEEEEuDtcCCïanïaaaaaaaaaaaaa}aaaaaaaaCaaa\\aïïnaCCCCaCCdFvv==>8
5 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 5 de 20
301
81
71
61
51
41
31
21
11
1
311
321
331
341
351
ßßßÀÀßÀÀÀÀÀÀÀÀTTÔNOOëTb^hh|{{BzÇÇyÇÇyyÇzz@BB{GreaCaaaaaa}}
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÆØssÔíONë[^hhh||{BÈÇÇyyåyyÇÇzzBB{{hGDaaCaaa}}}
ÒÒÒÒÒÒÒÜÒÒÒÛ~\ñUìPNNëÅ^hhhh|{{ÈÇÇÇÇåyÇÇÇzzB{{{{hqdaaïËaaa}
EEEEEEEEEEvÛ~ïYVÔPNNí^rhh|h|{{ÈzÇÇÇÇyÇÇÇzzBBB{||hfCaïÑaaaa
äÍääääÍÍÍÍEÁÑïYVÔPNëî^hh||||{BÈzÇÇÇyyyÇzÈBBB{{{|hhéaCïÑa}a
ÍÍäÍÍäÍÍä=vE\ïZVÔíNÐ^hh|||||{ÈzzÇÇyyyyÇÇzÈBB{{{|hhIDaCaa}}
ää=äääääääFEDïYVêíëJ^hh|||||{ÈzzÇÇyyyyyyAzBBB{{{||hpaaaaaa
ääääääääääÍvuïYYêë[Å^hh||||{{zzzÇÇyyyyyÇzzBBB{{{|||GDaa}}}
ääääääääääävE`ïYêëÌ^^h|||||{BzzzÇÇyyyyyÇzzÈBBB{{{||róaaa}}
ääääääääääääED\Yêok^hh|h|{|{ÈÈzÇÇÇyyyåÇÇÇzÈBBB{|{||hqdaaaa
==ääääääääääFu\ZjÃ^hhhhh|{|{BÈzÇÇÇÇÇyyyÇÇzzzBB{{||||rélCaa
ä=äääää=äääääEjïjk4hhhhh||{BBÈzzÇÇÇÇyÇÇÇÇzzÈBB{{{|||GfCaaa
äääääääääääääEÁï]^<hh||h||{BzzzÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇzÈBB{{|{||hGD}aa
äää==ää=äääääve`p^hhh|||{{{BÈzzÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇzzBBB{|{|||hecCa
=ä======äää==vEDf^hhhh||{{{BBÈzzÇÇyyÇÇyÇÇÇzzÈBB{|{|||hFcc}
========ä=0===vefghhh|||{|{BBÈzÇÇyyyÇÇyÇÇÇzzÈBBB{{|||hpcca
========0=====vFæhhhhh||||BBÈzzÇyyyyååÇÇyyzzÈBBB{{{||hfCcC
=========ä=====åÈhhhhh|||{BBÈzzÇyyyFFyyyyyÇzzBBB{|{|||{dcC
===vvvvvvvv====ÍÇçhhh|||{{BBÈzzÇyyymmmyyyyzzzÈBB{{{|||{Dlc
===vvvEÒEvvv====åÈhhh|||{{{ÈÈzÇÇyyymmmmyyÇzzzÈBB{|||||relc
==vvÜ]ÀÀÀÒÒEvv==ååæ<hh|||{BÈÈzÇÇÇÇFmmmFåyÇÇzzÈÈ{{||||||élC
==vv]ÀÀÚÚÀÒÒEv=ÍåÍÇçhhh||{{ÈÈzzÇÇÇFmmmFÇÇÇÇzÈÈzBBB{|hh{élc
vvv]ÀÀÀÚÚÚÀÒEvvv==åGhh||{{{ÈÈÈzÇÇÇymmmFÇÇÇÇzÈÈzB{B||hhGecC
vÜ]ÒÀÀÀÚÚÚÚÀ]ÜÜv==Çhhh||{{BÈzzzÇÇÇÇmmmFÇÇÇÇzÈÈB{{{|||hGecc
ÜÜÀÀÀÀÀÚÚÚÚÀÀÒÜvvåÈhh|||{{{ÈzzzÇÇÇÇmmmFÇÇÇAzÈBB{{{|||hGecc
ÜÀàààÀÀÚÚÚÀÀÀÀÀÜvÇæhhh||{{{BÈzzÇÇÇÇFFmFyyÇzz@B{{{{||hhfDcC
ààààààààÚÚÚÚÀÀÀÜwGh|hh||{{{BÈzzÇÇÇÇyyFmyÇzzzBB{{{|||hhfdcC
ààRRààààRààÚÚÀÀ]óIh|hh|{{{{BÈzzÇÇyyyyÇyyÇzzzBB{{{|||hrfCaC
ààRRàààòRàààÚÚÀÀ]brhhh|||{{BzzzÇyyyyyyyyzzzzB{BB{||||hóCaC
àRRRààà(ò(RRàÚÚÀÆÜrrhh|||{{BzzzÇyyyyyyyAzzzBB{{{{|||hGeaaa
ÚRRRààà((((òRààÀÀÒÃrrhhh|{{BÈzzÇyyyyyyÇzzzzBB{{{{||hh{Daaa
Ààààààà((((SòRààÚÆðGGhh||{{BBÈzÇÇyåÇÇÇÇzzzÈ@B{B{|||hhqDaa}
ÀÀÚÚÚààRR(((((RààÚÆbr|||||{{BBzÇÇååÇÇÇÇÇzzÈB{{B{|||hhfCÑÑÑ
ÀÀÀÀÚÚàààR((((((ààÆ]rh||||{{BÈzÇÇåååÇÇÇÇzzÈB{{B{|||hróa~\
ÀÀÀÀÀÚÚààààà(((((Rã]bhh||{æ{BÈzÇyååÇÇÇÇzzzB{{{{||||hqÁ\ÀÚã
ÀÀÀÀÀÚÚÚààààà((á((ãÚ]Ir||{æ{{ÈzÇÇyyÇÇÇÇÈÈÈ{{B{{||||hÃØÀàãà
ÀÀÀÀÀÀÀÚÚÀÀààà(ááá((Ú×Är|{{{{BzzyyyÇÇÇÇzzÈ{BBB{||||rðÆãRRR
ÀÀÀÚÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚà((áá(àÀÝÄ||{{{BÈzÇyyÇÇÇzzÈBBB{{{{||rI]Úã(RR
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀßà(áááãÚÃr|{|{{BÈÇyyyÇzzÈBB{{{{{{|GÄÃãã((àà
ÀÀßßßÀÀÀÀÚÚÆÆÆÀÀßßà(ááãðÃGæ{{{BÈzAÇÇAzzzBB{{{{{{GGIÝãò(ààÀ
ÀÀÀÀÀÀÆÆÆÚÚÆÆÆÆÆÀÀÀÀãááãðÃIÈ{{{BÈzzzzzÈÈÈB{{{{B{rI×ãòòàààÀ
ÀÚÚÚÚÚÆÆÆÚÚÚÀÀÆÆÆÆÆÀÀÚãò×ðbfII{ÈÈÈzzzÈÈÈBB{{{{{qIÝãòRRàÀàÀ
ÀßßßßßßßßßßßßßßÀÀÀÀÀÀßßÚÚÜÜðbbfffffffffBqqqqqÃÃÝ×ããòòRàÚÚÀ
#à#ààRRR((((((((òãààààÚÚÚÀÀÀÆ]ÜÝÝbbbbbbbbbÃÃÌÝããòò(òòòRààà
(á(ááá%%))%%%áá(ò((((ããããàààààãòòããã]Üãã×òòòòòò(((((SSòòòò
%%%%%%á%%áS(((((Rò(((òòòòòò(((ááòRÚßÀÀÀàòòSSSSS%%SSSS(((((
ô%%ááá((((RRRRRààãààããããòò((R(á%SòàßÀÚÚàòòSSSSS%%%%áá(áááS
%%%(((àààRRRRRààããàààÚààããòãàRáSSòRÚÆÆÚãòSáSòSSSSSSS((((((
%á(Rà#àààRRR((òàààÚßÀÀÀàààÚÚÀàòáSòãÚÚÚÚRòSáS((SSSáSáá(((((
(RRàà#ààààR(RRààÀÀÀÀÀÀßÀÀÀÚÀÀÀRááòòãããããòòòò((ò(SSSááááSSá
ààààààRRRààààÚÚÚÀÀÀÀÀßÀÀÀÆ×××××ÝÌÌÌÌÝÝ××××ÚÚàãòòò(SáSS(((á
ààààààRRRààÚÚÚÚßßÀÀÀÀÀÚÀÆðÌqqqqqqqqqÃÃbbbbb×Ü××Úàòòòò((((ò
àààààààààÀÀÀÀQQßÀÀÀÆÀÀÚÆ]ÃÃqB{{BB{BBBfqqqqqIIÃbb×Æããòòòòòò
àààààÚÚÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÆÆÆÀÆ]Ãfqq{{{{{{{{BBB{B{{{{qqqÃb×]ÚãòòSS
àÚàÚÚÀÀÀÀÀÚÀÀÀÀÀÆÒÆ]bIq{{q{{{{{{{{B{{{{{{{B{{qqIb]ÆÚãòS
àÚÚÚÀÀÒÀÀÚÚÚÀÀÀÒÁbIqB{{{{{{B{{{{{{{{{{{{{{{{{qqIðÆÚÚò
ÚÀÀÀÆÆÀÀàÚÚÚÚÀÀÀÒÒðIqB{{{q{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{qÃðÆÆÚ
ÀÀQõõÀÀàààÚÚÚÀßÀÀÒ]ÃqBB{BÈÈ{{BBBBB{{{{{{BBBB{{{{{|qII]ÆÆ
ÀõõQÀÀÀÚààààÚÚQQÆÆÀÒbIqB{BBBBBBBBB@zzÈÈÈÈBBB{{{{{{{|{qÃÁÁ]
ÆÆõQßÚàRRRÚÚÀÀÀÆÆÆÆÜIIqB{{{BBBBB{{BBBB{{{{{{{{{{{{{{{rp`ï\
ÆßÚààRòRRÚÚÀÀÆÆÆðÃIq{B{{qBB{{B{{{{{{{{{{{{{{{{||{{{fé\\\
ÀÀÚààRRRRÚÚÚÀÀÀÆÆ]bqqB{{{qq{BB{{B{{{{{{{{{{{{{{||||rró`\`\
ÀààààRRRàÚÆQQÀÀÆÆ×Ãqq{{{{{q{BB{{B{{B{{{{{{{{{{||||{Ió```j`
àààààRààÚÚÆQÀÀÀÆ]ÆóIGr{{{BB{{{B{BBBB{{B{{{|{{||||{fé`ï```\
àRRãRààÚÚÆÆÆÆÚÚÚÆØ\Áófqq{{B{{{B{{{{{{{{{{|||||{|GfDC`\ï]bj
àRRRààÚÚÆÆÆÆÚÚÚÆØ\\``Dépqqq{{{{{{{||||{{{||r{rIfédtdC\\Ã^ð
RRàRàÚÚÆÆÆÆÆÚÚÚÆ\\`````CDéópffæGG|h|hhhhGqqfpóedCttC```Ä^Ã
ÚÚÀààÚÆÆÆÆÆÚÚÚÆØ\\``\`\````dDeeéóppffppóééÁDd`C`DCCCCC]^ÄÃ
vv]ÀÀÀÀÆÆÆÆÚÚÆÒ\\`\``\\\\\\\````ï````````ï`````ÛÛCCCCaÃgîÃ
wwwv]ÒÒÀÆÚÚÚÚÆØ\\````\`\\\\\\```j]]````````````ÛÛtCCCjÄgkÃ
wwwwvEÒÒÀÚÚãÆØ\\\\`````````\`ïjðî^Ä]`j``````dCt`ttC``Ãg^ÄÃ
ÓÓ=åvEEÒÀÀã]Ø\``\\`````````ïjðî^^^gÃ\j\````dCCtCCD``]gg^Äð
5>==Fvv]ÀÚÚ\````\```````j`]É^^k^gg^Áj`````tCCtC`D`jîg^^îÁ
Ó===åvv]ÆÜ\\````\``````j`ðÅ^kk^ggggó\`jjj``CC```jjÃg^^^ðï
.>Ó=vvvÁ\Ø\\\\\``````````ð^^^k^gggggb\j`jjj```C```bgg^^Ij`
>3>==vve``jj\`\`````````bg^k^^ggggggÃ`j`jjjj`````bgg^^î]`j
ÓÓ====FDCd```\\\````j``bg^^^^gggggggIj``jjjjj```bggg^Äéï``
>Ó=====ÍÍEuDtt`\\\``j`ð^^^^^^gggggggîjjjjjjjjïjÃgg^^Äó````
w===>>33ÏÏ3vED``ZZjjjjÉ^^^^^ggggggggI`jjjjjjjðkgg^^î]`````
ww3>>>>>>>>Ï3vD`jjjj`ÁÅ^k^^^ggggggggbjjjjjj]Ãgg^k^î]ï`````
333>>>>>8>>>>3vd``jjZð^Åk^^ggggggggÄjjÁj`ÁÃ^gg^kIbjË`\\\``
f=>>8>>>88>>>3wutÛjj`o^Åkk^ggggggggb`Á`Áb^gg^^ÄÄÄÃb]`\``\`
3>=Ó88888888>3wEt`jjjÃ^kk^ggggggggÄjïjðÄggggggggggg^î]\j``
>>=ÓÓ=5>>>88>3wEjï``jÃ^^k^ggggggg^Á`ðîggggggggggggggggbj`j
8>>=ÓÓÓ33>>>ÓÇvÄÄÃbóðî^^^ggggggg^óðÄgg^ggggggggggggggggI``
8>>=Ówwwwwwwwvfgggggggg^gggggggg^^gg^^^gggggggggggggggggÃC
8>Ï>ÇwffwwwwwwÄgggggggggggggggggg^^^î^ggggggggggg^^^^ggggb
8>>ÏwvvwwwwvvfÄ^^g^^^^^ggg^gg^^kkkîîkggggggggggggggggggggÄ
8>>3FDueeeÁDDÁ]bIîîîîîkk^^kkkkkkkkÅî^gggggggggggggggggg^ÄI
88>>uCdDt``````jÁðoÃÉÉÉÉÅÅÉÅÅÉîîÃoðÁóIÄ^^^gg^^gg^^ggggg^Äb
6 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 6 de 20
1
171
161
151
141
131
121
111
101
91
11
21
31
41
51
61
71
ÊÊÊÊe{@zzyééCaaËËËaaaéÈB{BzzAyyyAyyyyyyAAzzAAzBB|{{Gela_}a_CóAAAzqÉNNONÔU
ÊÊ é{zBBAyéD_}ËaËaaef{zÈzzzyyÇAyyyyyyyAAAAAzBBB{{{|fda}}a_DAAAzzqÉëNONêU
ÊÊóhB{Bzyééa}Ëaa_eq|{ÈzzzzyyÇAyyyyyyAAAyAAAzBB{||{hfC}}_CóyyyAzrÉÂÔONêU
p|B{ByyméDa_}_drh|{zzzzÇAyyyyyyAAAAAAAAAyzBB{||{|hélaCéyyyAyBqJëNONêU
ÊÊp{B{BAAyééédaCqh||BzzzÇÇAyyyAAzzAAAAAAAAAzBBB{|||hGeeóóyyyAz{rÐNOONêU
ÊÊó{BBBzAAyéóóeph||{ÈzzyyyzzzzzAyyyAzAAAAyAzzBB{|||{hqópyyyyzB|r[ÔNONêU
èÊÊÊe|{BBBzAyyóóóhh|{ÈÈzzÇyÇzzzAAyyAAyAAAAAyAzz@BB||{||hpyyyyyzB|qêÔÔONêU
ÊÊÊÊdG|{{BzAyyAézh|{BÈÈzÇyyAyyAyAAAzAyyAAzzAAzzBBB{||||hByAyzAzB|pZNNONêU
ÊÊÊÊlpr{{BBzAAyéB||{BBÈzÇÇAAyyAzzAyyÇyyAzzAAAAz@BB{|||||{AzAzzB{hÁYNNONêU
ÊÊ_Êld{h{BBzzAyy{||{BBzzÇyyyyzzAAyyyyyyAAAAyAAyzBB{||||||zyyzz{|IËVNNONêU
ÊÊÊÊÊÊâÊe{h{B@zAmzh||{BBzzyyyyyAAAAAAyyyAAAyyyyAyzBB{||||||ByA@B{heiTNNONÔU
ÊÊÊÊÊÊèe{|{BBzyBh||{BBzAyyyyyyyzAyAAyAzyyyyyyyyzzBB{|||||{z@B{|faiTNMONÔU
ÊÊÊÊÊÊÊÊDqrr{BzBh|{BBBzzyyyyyyAAAyAAAAAAAyyyyyyAzBB{||||||B{{rqd}iTNMONêU
Ê
ÊÊÊÊÊcóqrrB|||{BBÈzzAyyyyAAyyAAAyAAzzyAyyÇAzzB{|||||||{{{qÁaaiTNMMNWU
ÊÊÊÊ_ÊlCéfqh||{BBÈzzAyyyyyyyyAyyyAAAyyyÇÇÇzzzBB{{||||hhqfDaCaËTNMMNWU
ÊÙÊÊa_}CDrh|{{BBBzAyyyyyyyyyyyyzAAAyAÇÇÇÇzzBB{{{|||hfDa_na}ñVNMMNWU
ÊÊâ___a}}CGh|{{BzBzzAyyyyyyyAyyyzAzzÇAyyyÇzzÈB{{{||hhé_ËËaËËXVNÔKNWU
ÊHHÊÊÊÊ_â_Cq|||{BzzzzzyyyyyAAAyyyAyAzyyyÇyÇzzzB{{{||hrÁa~ËËËËXVNMKNWU
ÊÊ_______cf|{|{BB@zzAyyyyyyyyyyyAAzzyyAyyyzzÈBBB{{||qd}ËËËËËXVNMKNêU
ÊâÊ_aa_â__lp|{{BBBzzzAAyyyyyyyAAAAzzyyyAyyAzzzBB{{||hqCaËËËËËXVÔMKNWU
ÊÊ
ÊÊÊâ_a_Ùââ_Êé|{|{BBz@zzAyyyyyyyyyyyyyyAyAyAAzzzB{{{||hpcaaËËËËXTNMKNWU
ÊÊ
ÊÊÊ_}__}_â_ÊDG{||BBBÈzzzAyyyyyyyyyyyyAyAyyAAAzzB{{{||róaaaËË}ËXTNMKNWU
Ê
ÊÊÊ____aaa___ââp||{BBBÈÈzzAyyyyAyyyyAAAyyAyyAzAzBBB{{{hrD_aaËË}aXWNOMÔWU
Ê ÊÊÊÊ_Ù__}__â_aÊe{||{BBBÈzzAyyyyAyyyAAyyyyyyyyyAzBBB{{{rfa_ËËËË}aXWNOMÔWU
ÊÊ ÊÊÊÊÊÊ__Ù_ââ___Êph||BBBBÈzzzAyyyyyyAAyyÇyyyyyyzzB{B{{{rD}}ËËËËaaXWNMMÔWU
ÊÊÙ}}_ââ_ââ}Êdq||{BBBÈzzzzAyyyyyyyyyyyyyyAzz@BB{|{róaaËËËËËaaXWNOOÔWU
ÊÊÙ_ââââ_____Êé{{{BBBzzzzzAyyyyyyyAyyyyyyAz@@BB|{rqC}}ËËË}Ë}aXWNOONWU
ÊÊÊÊÊÊÊÙ________ph{BBBzzzzzAyAAAyyyAyyyyyAzzB@B{{rIe_}}ËËËË}}aXWNOOÔTU
ÊÊÊÊÊÊÊÊÙÊÙÙ_Ùi_Cph{{{BzzzÇzzzAAAAAyyyyyAzzBBB{{{ré_}ËËËËËËË}aXWNMOÔVU
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ_iËa}dfh{BBB@zzÇzzAAAAAyyAAAzzzBBB{hGéaaË}ËËËËËË}aXWNOOÔVU
ÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÙÙ_i}aa_CóG{BzzzzzzzAAAAAAyAAzzzzzB{hGéaa}ËËËËËaËËaaiWNOONVU
ÊÊÊÊÊ__ÙÙÙ_Ù_âiËËËËaé{{BzAzzzzÇAAyyyAzAzBBB{{{fÁaaËËËËaaËËËËaËiWNONÔVU
ÊÙâââË}âÙÙ_____aa_aaeBB@AAzzzzÇAAAAAzzzz@@B{{fcaaaËaaË}ËËËËË}ËXêNOONVU
ÊÊÊÙÙâ}ËÑÑËiÙÙ____aaË_ap{BzyAAAAAyyAyyAAAAAyAAz{qdaaaaaËË}ËËËËËËËXêNOONVU
ÊÊÙâ}~~~~~\~ËiiÙ__ËËËiÁq{BzyyyyyyyyyyyyyyyyyAz@{GéaïËËaËËËËËËËË}ËXêNONÔVU
Êââ}sÞssØ~Ø\Ëiiiiññ!Ø]bbqzAyyóFyyyyyyAyyyyyAAzBqf`ËË}ËËËË}ËËËË}ËUêNOOÔVU
Êââ~ÀßÞÞÞs~Øïiii!õÀÀãÆÆ]bppéFFééyyyyyyyéyyyAAAzBGó}ËËËË}}i}ËËË}ËUêNOONVU
ÊÊÊâ}Àß"ÞÞsssØØñi!Úà(ààÚÀõÒEóéyyéFyyyyyyyéyóóyAAzB{Id}ËËËËË}ËËËË}ËUÔNOONVU
ÊÊÊ}~ÀÀßõÞÞsØññÀòR(àßßßßÀÒééyyFFyyyyyyóóóóóÇAzzB{róaËËËËËËËËËË}ËUÔNOOÔVU
â}_}~ßàß"õÞÞÞØØ!õRà((#"ßß#àÀ]óééééóFFFFFFóFFFFyzzÈ{{ID}ËË}iËËË}}}ËUÔNOOÔVU
â}}}~ßß#ßQQ"õÞsÞ!ààà(àßßÚßßàÀ]óFFóóFFFFFFFFFFFFFyÇÇÈffóDDDjjjÁDDDdÁTìNOOÔVU
Ù}_iÑÀßßßßQ"ßÞs"ààà(àßßÚß#ÚQ]EFFFFFmmmmmFFFFeeemmeeeFEEEeEEEEEEEEE]ëNOOÔYU
Ù}_i}Àßßß""ßÞÞÞßààRR#ßßÚßàÚõ]EeeFFemmeeeeeeeeeeFeeeeEeeeeeeeeeeEeE]ëNOOÔVU
Ù}iii!Àßßßß""ÞÞÞß(àààßßÚàßÚÚÆ]eeeeeueeeeeeeeeueeEeeEeeeeeeeeeeeeeeE]ëNOOìVU
âi}~!!"ßßß"""ÞÞÞß(à#àßßààÚßQÒ]eeeeeuueeeeeeEEeeEeeeeeeeueeeeeeeeeeE]ëNOOÔVU
}~ÞÞÞÞõßßßß"""ÞÞß(à###ÚàÚÚßõÆEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeFuuuueeeeeEeEe]ëNOOÔVU
ñÒÞÞÞÞ""ßß"""ÞÞà(#ß#ààÚßßQ]EeeeEeeeeeeeeueeueeeeeeemFvveeeFeeEeee]ëNONÔVU
~"""ÞÞ"ßßßßÀÞÞàR#ß#àßßßQQÆ]EeeFEeeeeeeeeueueeeeeeeFf;<;çÇeeeeeeee]ëNNNÔVU
~ÞÞ"ßÞÞ""QßÀÚQõàòß"ßßßß#ßßÀ]EEEEEeeeeeeeEeeeeeeeFuFG44,<<çÇeeeueee]ëNNNÔYU
~ÒÞÞõõ""Þõ""ßß"ßàßõ"ß#$RòRàããÀÀÒ]eeeeeeeeeeeeeeeFmæ<ÄfEEx4æeeeeeeeÆëNONÔYU
~ÞÞÞÞõÞÞõõ"QõQÚQQßà(((((((àãòàÀÀÒÒeueeuueemFeEeÇ<<ftCÑE,<åueeeeeÆëNONÔYU
~ÞÞÞÞÞÞÞõõõõQëëìQ#((($$$$$RRR(((àÒÒeeeuueeeeeFeÈ<Gu\ØÛÛx4feEEEEE]ëNONÔYU
~ÒÞ""ÞÞÞÞõQÚëNNÔQRàà##$$R(RRRR((òãÜÒeeeEEEEeEEEG4wtØsØ\w4æeeEeeeÆëNONìVU
~Þß"""""ÞÞÞÞõìNNNNìòà##àRRàßßßß#((Ràã\dddddttdtDGÄÁ\ØØØ\w4fCCtCt\ØëNONìYU
~"ß""ßß"ÞÞÞõQëNNíìÚßßßßßÚßßßßß#((R$RÀñËa}}}}}}}tGGÁ\ØsØ\I4wc}ËËaËYìNONìYY
~Ò""""ßßßß"ÞÞQQQìëìQQß""Qßßßßß"ßß$($$(ãsiËËËa}aaacwÄEÑ\Ø\DGhFâ}ñËËËUìOONìYU
ñßÀÀßßßQõÞÞß"õÚÚQõÞßß"õõ"ßÀõß"ßà#$(ãÆñËËËË}}}}cF<ftCaCf4GdâËñËËñUìNONìYU
âñØÞsÞõ"""õ"ßß"õQQßß""ßÚQ"ÞõõõõßßßàààÀññ}Ë}ÊCEwxG<4IvðI44hfE\iXËËUìNONìYU
Ùâiiñ"ÞÞßßßß""ßß#à#"ßßQQQõÞ"ÞÞ"#ààÀñËaacFG4^ÄIIIfbÝfwwx^^ID}ËËYìOONìVU
Ùââ}ÞÞ"""ßß""ßßßàRàßQßQÚQ""õõõÞ"ßßãÀiË_CfÄÄÃ]Áj`\Ñññ~Ëï\]î^fC}ËYìOONìVY
ÙââsÞÞ"ßßßßQ""ßßàà#àà""ßQÚÚÚßQõQQßÀÀË}CI^îðTØØYUYñ!sYYYZY]î^E}}UìOONìVY
ÙâØsÞÞ"ßßß""Q"ßßà#ßßààõõQÆßßßQÚÚQÆÀñ}}fgÄ]TTVVYYVssVVVÕÕVTð^IC}ñìOONÔVY
Ù}ÒÞÞÞ""ßßßß"Q""ß##ßà#òRssõQQ"QÚÆõØñËÙDÄÄ]TVVVVYVVVVVÕÕÔÕÕTTî^e}ñìNONÔVY
â\ÞÞÞÞ"ßßßß"QQQßßßà#àààòßssõõõõõõsñññ}afgbZVVVVsYYVVÕÕÕÕKKÕÕToÄó}ñëNONÔVY
âÞÞÞÞ"ßßßß"QQQßßßßß#à#RR"!ñññññññËËË_DÄÄÁVVVVsssYVVÕÕÕLKKLÕÕ[^ÃaYëNONÔVU
}ÞÞÞõÞßßß#ßQQQQ""ßß"ßà#à(ÚsñËËËñËËËËË_E4fØVVVssssVVVÕÕÕÕLKLLÕêÄî`YëNNNÔVU
}ÞÞ""ßà#àßõQQQ""Qßßß#ààRàõñË_i}}aËËËaw4vYVVVssssVVÕÕÕÕÕLKKLÕêî^ÁXëNONÔYY
âÞÞ"ß#à#ßÞõ"QõõQQßß"#à##RÀÑaÁEÁC}}ËXaf^ðZVssssVVÕÕÕÕÕÕLKKKLLWÃ^EËëOONìsY
âss"ß#àààQÞQõ"Qõ"ßßQ"Q##$àÚÜxÄggÄE}ËËCGÄ]ZVssssVÕÕÕÕÕÕLKKKKLÕV×^vËëOONìsY
â\Þ"#ààààßssÆõõQõ"ßÚßßßà$$ãÀxg^^gg4E}aCGÄ]ZVVVVVVÕÕLLÕLLKKKKLÕVð^IïëOONìsY
ÙÑõßààààÚõññTQõ"Q"ßàÚÚß###ãÀxxeeEf4Gd}dGÄ]ZVVVVVÕÕLLLLLLLKKKLÕÕÆÄGÁìOONìYY
Ù}~àãààÀ~ËñØÆõõ"ß"Úßßß##àÚÀîEa\Ñtf4EHdGÄ]TVVVVVÕÕLLLLLLKKKKLÕÕTî^ðìOONìYY
Ùâi!Þßßõ!iiiË~ÆõõÞ"ßß"""àà#ßÀîÁ\\\~v4vHCGÄ]ZVVVVVÕÕLLLLLLKKKLLÕÕWÌ^oìNONìYY
ÙÙÙiiiiiiâiiiËØõõõõ"Q"""ààßÜÌ\Ø~Ø\E4wâCxÄ]YsYYVVÕÕLLLLLLKKKMLÕÕÕ×^îëNONÔYY
ÙÙââÙiiËiii_iiñõQQQ"õõõQÚÚßÝx\\~Ø~ó4v_cxÄ]YsYYVVÕÕLÕÕLLLLKKMMÕÕÕ[ÄÅíNONÔVY
HââÙÙ___iii__iñsTõõõõõõßß"xGDÑØØÛI4E_cfÄ]ïsYYZVÕÕÕÕÕÕLLLKKKLÕÕÕêî^íÔONìVY
Hâââ_ÙÙiiiiiiiiËñ\õõõQõÆ}v4Fcï~E4xcclw^ðïYUYYVWÕÕÕÕÕKKKKKKKÕÕWTÐ&íNNNìVs
HâââÙÙÙÙÙiiËiiii}ñ~ØõõÚÒ\Ë}E<GEebÄ4xtcHE^b\YYYYVWÕÕÕÕÕKMKKKKKÕÕWW[&íNNNìVs
HHÙÙÙÙÙâii}}iiiiiËññ~ØØs~}}uG,G4^g4æ,xDHe^f\YYsYVWÕÕÕÕLMMMKKKKÔÕÕWê&íNNNìVY
ÊHÙÙÙiiâi_i_iiiiiËËËii}ââ`b^4vEfxIEtE+ÄDdGI\YY~YYWÕÕÕWLLLLMKKKÕÕÕWWJíNONìVY
HÙÙâ_iiâi__ËËiiii}ËËi}âCbÄg+ÜÛÒ+ÄeGGjnYØYYVÕÕÔWÕWÂWÕMKKÕÕLLÕÐíNONNVY
HÙâÙiÙÙiiiiËËiiiiiËË}_cIg^bÒÀÀ"õõÞõõÒÒÄÄGÄÁïYYØYVWWWVÆî^ÅÂÔMKÕÕÕLÕNíOONNTY
Ùâ_Ùiiii}iiiËËiiiiËË_ab^x]ÛßÚQQ"õ""ßÀÁG4ÄEnñYYYTWWTTîg+gÌWÕLÕÕÕLLÔNOOONTY
Ùââ_}iiiiiiiËË}ii}iË_E^G]ÛØÒÚÚQ"ÞÞõ"ßß~Dx4óñïYYYVTTZðgfw4ÄTVÕWÕÕLLÕNOONNVY
ÙÙâ_iiiiiiËËËËË}ËËËi}f^vÛ~Æîãßß"ÞÞÞõÚÚÀÒCuGvñYYYYVTTYÃ^uu,^ÆVVVVÕÕLÕNOONNVY
ÙÙÙââiËËËËËËnËËËËËËËaÄxÁÛÒ++Àßß"ÞÞÞ"#ààxÒCó]ñsYYYYØØ\IÄÛÛx^ðZVVVWWWLNNNNNTY
ÊÙÙÙâ}ËËËËËËËnËËËËËËÁ^bÛÛIgÝÀàß""Þõ"ßàÀx+EjjYØYYYYsØ\IÄDcfgbZVVVÕÕLLNOOONTY
ÙÙÙÙÙâiiË}ËjnËËËËññËE^E\]ÄÄÜÀÀ#"õõõ"#ààÒx^E`ZYñYñss~Ñw<ulvgîjYVVVÕÕÕNOOOìVY
ÊÊÙÙÙ}iiËi]^bïnËñËñËEÄECEgIÛÀß#"õõõõ#àRÆ~w^]YTYsYss~Ñv4EceÄgÃ`CïØÆ[ÂNNNNNVY
ÊÊÙÙÙ}}}iÁ^gÄðanñññËv^eCbgv~àR#Q"Þõ"ß#RÚñ}wÃTTYYssõØ~Á^b\\Ü^gÄæG,gg&íNNNNVY
7 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 7 de 20
81
171
161
151
141
131
121
111
101
91
91
101
111
121
131
141
UUUUUUUUUUYUUYZXéæ33e`j\eÇ3Î3fDËXYUXXññññXXXXXXËdÇÓÓÓÓÓÓÓÓ:::ÓÎÈbÂMOOOOÔë^<
UXXUUYUUUUUUYYïjæ333uÁØjuF3ÎÓ3vËXXYUUYXXXXXXXUXËDwÇÓÓÓÓÓÓÓÓ::ÓÓÈbÂMOOOMÔÐg<
YXXXUXXUUUYUYïnbæ>ÎÓe]ØÒuuÇÓ:3fDËXUUUYXXXXXXXXXËDwÇÓ55ÓÓÓÓÓÓ8ÓÓÈbÂMOOONN&g<
XXXUUYUUUYYUXnDf3>ÎÇuÒDDÇÓ:Î3FËXUUXXXYXUUXXXXËDwåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈðÂMOONNë^4?
XXXUUUUYUñYUnav3Ó8ÓÇuÛØjDvÓ8Î3w`ñXXXXXUYYYXXXXËÁfåÓÓÓÓÓÓ8ÓÓÓÓÓfðÂMOOMÔÐ^,;
UXXUUUUUUUYYËDÈ>88ÓÓeÛØ\DvÓ88ÎæEËXXXXUUYYUXXXXËDfåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf×ÂMOKMÔJg,;
UXXUUUUYYUUXaF3888Ó3FÛØØØDvÓ58ÎævËXXXXXUUUXXXXXË`wåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[ÔMOKÔëÅg;;
UXXUUUUXUUUXdÈÎ88:Ó3FÛØØDFÓ88Î3wCËXXXXUUUXXUUXX`ÇåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[ÔOOOÔígg<;
YXUUUUXXUUXaF38888ÓÓvÛØØØDÇÓ5:83fDËXXXUUUXXXUUXË`wåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[NOOOÔÐg4<;
UXUUYYXXYXËCÈÓ:8ÓÓÓÓÈe\j\eÈÓ5:Ó33FaXXXUUUXXXUUYX`ÇåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[NOONÔÅg4<<
UUYYYUXXXX_e3Ó:8ÓÓÓÓÓFtdeÇÓÓ:88Î3ÇCËXYUUUXXXUYYX`ÇÇÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[NMOÔë&4<;4
UUUUUUXUXËCw>88Ó88::ÓÇFFÇÓå5:88ÎÈÈÁËXXUUUXXXUYUX`ÇÇÓÓÓÓÓÓ8ÓÓÓÓÓf[NMMÔë^<;;<
YYUUUXXYX}E3Ó8888::ÓÓÓÓÓÓÓÓ5::8ÓÎ3EËXXUYXXXXUUXË`ÇÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[NMNÔÐ^;;;<
UYUUUXXUËd33ÓÓ888::ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ5ÓÓÓÎ3vaËUUXXXXXUUXË`vÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[NMNÔÐÄ;;;<
UYUUUXXXËE3ÎÎ8888:ÓÓÓwFÈ3ÓÓÓ::88Î3wCËXYXXXXXUUXXCFÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓf[NMNÂJ4;;;G
UUXUUXXË`w3ÎÓÓ855:ÓÓwvÛvwÓÓÓ:::Ó8ÎfDËXYXXXXXUUXXCFÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇb[NMÔÂî4;;<æ
UXXUXXXËef>ÎÓÓÓ85:ÓÈwÀÀÒEÓÓÓ:::5ÓÓÈEaXUXXXXXYYXX`ÇÓ5ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇb[NMÔë+4;;;w
YXXXXXËav3ÎÎÎÎ888:ÓÈÜßßÀÒvÓÓ:::58Ó3vaXXUXXXXXUUXnvÓ::ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇb[NOÔë+,;?;F
UXXXXËËdf3Ó8888Ó::ÓwÒßßÀÒvÇÓÓ::5883wCñXYXXXXXUUXnFÓÓÓÓÓ88ÓÓÓÓÓÇb[NOÔ[+,??;u
UXXXXXËeæ3Î88ÓÓ::ÓÓwÒÀßßÀÒwÓÓ::88ÎÎÈDËXYXXXXXUYXaFÓÓÓÓÓ8:ÓÓÓÓÓÇb[NNÔÐÄ;;??u
UXXXXËËv33Î88ÎÓÓ:Ó.vÒÀßßßÒvÓÓ:888ÎÎÈeËXUXXXXXUUXaFÓ:ÓÓÓ:88ÓÓÓÓÇb[NNÔÐÄ<;??u
UXXXñid33Ó8888Ó::8vÒÀÀßßÀÒEw5:888ÎÎ3FaXYYXXXXUUXaFÓ::ÓÓ:8ÓÓÓÓÓÇp[NNÔÐÄ;;??t
UXUUñ}F3>88:8::::8vÒÀßßßßÀÒv55:8:883wCXUUXËXXUUXaFÓ::ÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÇpëNNNÌ<;;?æc
UXXXËaw3ÎÎ8:8::::ÓvÒÀßßßÀÀÒvÓ5:Ó::8ÎÈDXUUXXXXUUXaFÓ::ÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÇpÂÔMNÌ<;??fl
UXXXËDfÎÓÎ8:8:::5ÇvÒÀßßßßÀÒEÓÓ::8:8ÓÈeËYUXXXXUUXaFÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇóÂMMÔÌ,;??fl
UXXX}e3Ó8Ó:8::Ó5ÓwvÒÀßßßßÀÒÒwÓ::8Ó8ÓÈóËXXXXXXUUXaFÓÓÓÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÇóÂNMÔÌ<;??æc
XXXñËE3ÓÓ5::::Ó5=wEÒÀßßßßÀÒÒvÓ::8Ó883wañXXXXXXUXaFÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇóÂNMìî<???fc
XXXñCw3Ó8Ó:::5Ó5ÓÇuÒÀßßßQÀÀÒvÓ::8Ó883fCiXXXXXXUXaFÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇpÂNNìî;???wH
XËXËtÈ3ÓÓ::::Ó8ÎÎÓEÒÀÀßßßßÀÒEÇ:::Ó:8ÓÈeiËXXXXXUXaFÈÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂNMëÅ4;??vd
XXXËD3Ó8:::588ÎÎ8ÓwÜÒÀÀßÀßÀÒEÇ5::Ó::ÓÈE}ËXXXXXUXaFÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂNNì+<?æ?3w
XXX}E3Ó::888ÎÎÎÎÎÓ>wEÒÒÒÒÀÀÒÒvÓ:::::Ó3vaËXXXXXXXaFÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbëNNëî;?ç3æG
UXñ}F3Ó::88ÎÎÎÎÎÎ8>.wEÒÜÒÒÒÒÒvÓÓÓ::8Ó3wCËXXËXXXXaFÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbëNNëî,?ç3æG
UXñav3Ó:5:88ÎÎÎÎÎ>>>3wf33xwuuÇÓÓ858883fDËXËËXXXXaFÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓåÓÇbÂMNÂÌ,?;æçG
UXËCw3Ó::Ó88ÎÎÎÎ>Î88Ó3>Ó>3æ32ÍÓÓ58888ÎÈeËXXËXXXXaFÈÓÓÓ:::ÓÓÓÓÓÇbÂMMÂî<;ççGF
UXË`f3ÎÓÓ8ÎÎÎÎ>ÎÎ888ÎÎÓ8ÎÎ>3Ó=5Ó55888Ó3EËXXËXXXXaFÈÓÓÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÇbÂMMÂÌ,;ççæt
XXËDfÎ8ÓÓÓ8ÎÎÎ>Î88Î8888>8>>8>8Ó88:Ó8883v}ËXXXXXXaFÈÓÓÓ:::ÓÓÓÓÓÇbÂMMÂÌ,?çGFè
XXËefÎÓ5Ó888ÎÎÎÎ8ÎÎÓÓ>>>>>>88ÎÓ::8Ó:883waËXXXXYn}FÈÓÓÓ:Ó:ÓÓÓÓÓÇbÂMMÔÌ4;çæd
XËaEÈÓ:8888ÎÎÎ3333È3>>>>>>58ÓÓÓ5::Ó888ÎwCËXXXXXX_eÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂMMÔÌ4ç,vlè
XËaóÈÓ888ÎÎÎÎÎ33ÈÈÈÈ3888Î>ÓÓÓÓ=555Ó888ÎfDËXËXXXX}FÈÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂMMÔÐ4ç,eèH
XËavÈÓ888ÎÎÎÎ33foobbf>8Î88Ó33ÓÓ5555888Î3eËXXXXXXËEÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂMMÔo^,ftèH
XËCv3Ó888ÎÎÎÎ3æÃÐN[bw3>>ÎÎ33fååÓ:5:88ÎÎ3F}UUXXXXËEÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂMMM[^,vlHâ
XiCw3Ó888ÎÎÎÎ3Èfooobw33ÓÓ3fwvuåÓ5888ÓÓÎ3FËXUXXXXËEÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓåÇbëMMÔ[ÄGFèHâ
Xitw3Ó88ÎÎÎÎÎ33fÃbbwwæ;hGvE]ÒÒFÓÓ:8888Ó3vaXUXXXXËEÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇÇbÂMMMëÄGuHHÊ
XËdwÓÎÎ8ÎÎÎÎ>>33fwfw3Èæ4gÄbÒÆÒEÇÓ:8:88Ó3fCXYXXXXËEÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇÇbÂMMMë+ItHHÊ
X}DwÓÎÎÎÎÎ>Î>>33>>>>>>ÈG^g^ÌÆÒEw5:::Ó8Ó3f`XUXXXXËéÇÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇÇb[ÔMMëÅÃcHHH
X}DwÓÓÎÎÎ>>>>3>>>858>Ó3wI^^^ÃÁE>=:8ÓÓ8Î3È`ËXXXXXËeÇåÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇb[ÔMMëÅbHHHH
X}eÈ=ÓÓÎÎ>>>33>8>8888Ó3vÒI^^gfeÓÓ:8:ÓÓÓÎÈDËXXXXnËeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇp[ÔMMÂÅðH}HÊ
Ë}eÈåÓÓÓ>>>>33Î8ÎÎÎÎ8Ó3vÒ]Ã^^gfÇÓÓÓ8Ó8ÓÎÈeËXXXXXËeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇp[ÔMMÂJðH}Hâ
X}e3ÓÎÓÓÎÎ8Ó33Î8ÎÓÓÎÎ>3vÒÒÆÌ^^hÈÓÓÓÓÎÎÎÎÈéËXXXXXËeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇp[ÔMMÂJ]H}Êâ
X_F3ÓÎÓÓÎÎÓÓÎÎÎ8Î3>8>>3vÀÀÆÃ^hÈÓÓÓÓÓ88ÎæEËXXXXXËeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇó[ÔMMÔÐjH}Hâ
XaF3ÓÎÓÓÓÓÓÓÓ33Î8Î>>>Ó3wÒÀÀÆÆÃÄÈÓÓÓÓÓÓ8Î3óaËXXUXaeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇó[ÔMMÔÐjâ}ââ
Xav3ÎÓÓÓÓÓåÈææÈ3>>333ÈGgÜÀÀßÆxfåÓÓÓÓÓÎÎÈvaËXXXXËeÈÓÓÓÓ:ÓÓÓÓåÓÇp[ÔMMNÐ\â}âH
Xav3ÎÓÓÓÓÇÇæGGGÈ33fffGÄ^+Àßßß]fÇÓÓÓÓÓÎÎ3waËXXXXaeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓåÓÇp[ÔMMÔëï}}ââ
Xaw3ÓÎÓÓÓÇfrrr^hGGIqrr^^^ÜÒÀßßÒvÈÓÓ:ÓÓÓÎ3faËXXUXaeÇÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇp[ÔMNÔëï}}ââ
n`w3ÓÎÓÓÓÈGrk^^g^kÉÉÉÉk^^ÃÒÀßßÒEÈÓÓ:ÓÓÓÎÈwcËXXXXËeÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇp[ÔMMÔëïâ}â}
XCw3ÎÎÓÓÇfkk^^g^^^ÉÉÉÉk^gÄÆÀQßÀEwÓ::ÓÓÓÎ3ÈCËXXXXËeÈÓÓÓÓ8ÓÓÓÓÓÓÇó[NMNÔëï}}}â
XCf3Î8ÓÓÈIrk^^ggg^ÉÅÅk^^^^ÜÀßßÀÒwÓÓ:Ó88Î3ÈdËXXYXaDÇÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓvðÂMNÔë\}}}â
X`f3Î8ÓÓÈIqk^ggggkÉÉÅ^^^^gÜõßßßÒvÓÓ:Ó88Î3ÈDiXXXXËDÇÓÓÓÓ8ÓÓÓÓÓÓÓÇðÂMOÔëï}}}â
XdÈ3ÎÓÎÓfkk^^ggg^ÉÉÉkk^^ggÜ"ßßßÒvÓÓÓÓÓÓ8ÎÈe_XXXnaDÇÓ::ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇðNNONì~â}_}
ndw3ÎÎÎÓfîÅ^^ggg^ÉÉkk^^^^^ÜÀßßßÒvÈÓÓÓÓÎÎÓÈeiXËXXËDÇÓÓ::ÓÓÓÓÓÓÓÓÇðÂNOMìñÙâ}}
XCw3ÎÎÓÓfÃÉk^gggÉÉÅkk^^gg^ÆßßßßÒvÈÓÓÓÓ88ÓÈeËXËXXËDÇÓÓ::ÓÓÓÓÓÓÓÓÇðÂNONÂñââ}â
XdÈ3Î8ÓÇqÉÉkggg^ÉÉÉkk^^ggîÀßßÚÀÀvÈÓÓÓÓ8ÎÓÈFËXXXXËDÇÓ::::ÓÓÓÓÓÓÓÇðÂMOMÂñââ_â
XDf3Ó8ÓÇqÉÉkgggkÉÉÉk^^^g^×ÀßßÚßÀEÈÓÓÓÓ88ÓÈFËXXXXËDÇÓ:::ÓÓÓÓÓÓÓÓÇbÂNOMìñââââ
XdÈ>ÓÎÓÇfqÉ^^g^ÉÉÉÉk^^^gîÆßßßÚßÀEÈÓÓÓÓ8ÎÓÈFaXXXXnDÇÓ::8Ó:ÓÓÓÓÓÓÇbÂNOMëYââ_}
XDÈ3ÎÎÓÇfqÉ^^gkÉÉÉk^^gg+×Àß##ßßÀEwÓÓÓÓÓÎÎÈFaXXXXËdÇÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇbNMOMëYââ}}
nÁÈ3ÎÎÓÓfIÅk^^kÉÉk^^^ggÝÆÚ###ÚßßÒwÓÓÓÓÓ8ÓÈvaËñXXËdÇÓÓÓ:Ó8ÓÓÓÓÓÓÇbNMOMëØââ}}
XDf3ÎÎÓÓÈIÉk^kÉÉkk^^^^ÌÀÀÚ###ßßßÒwÓÓÓÓ:8ÓÈÇnXXXXËdÇÓÓÓ8ÓÓÓÓÓÓÓÓÇbëNOMNØââ}}
ËDf3ÎÎÓÓÈqÉ^^kkk^^^g^ÝÀßßßßÚàßßÀÒwÓÓÓ5:ÎÎÈwïXXUXXDÇÓÓÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÇbÂNOONTââ}}
ËDf3ÎÎÓÓÈqk^kkk^^^g^ÝÆßÀßßßÀß##ÀÒwÓÓÓÓ8ÎÎÈw`XXYUXDÇÓÓÓÓ:8ÓÓÓÓÓÓÇbëNOONTi}ca
ËDf3ÎÎÓÓÈ{r^kk^^^gîÜÀÀßßß#ßßß##ÀÒwÈÓÓÓÎÎÎÈf`ËXXYnDÇÓÓÓÓ:Ó:ÓÓÓÓÓÈbëNOONTi}â}
ËÁf3ÎÎÓÓÓÈrkrr^^^ÝÆßßßßàßßßßß##ßÒÝwÓÓÓÎ8Ó3È`XXXYnDÇÓÓÓ8::ÓÓÓÎÓÓÈbëNOMNTi}H_
XÁf3ÎÎÓ:ÓÈGh^4hGbÒÀà###ß##ßßß##ßÀÜwÇÓÓÓÓÓÓÈDËXXYïDÇÓÓÓÓ::ÓÓÓÓÓÓÈbëNOMNêi}â}
XÁf3Î8Ó8ÓÇÈhhçÈwvÒÚ#$à####ßß###àßãÝwvÈÓÓÓÈÈDËXXYï`ÇÓÓÓÓ::ÓÓÓÓÓÓÈbëNOMNêi}}a
XÁf3Î8Ó8ÓÓÈÈÈÈÇÈvÒÚ$$àà#######R#à)Ö*ÝwwwwwfÁËñXYn`ÇÓÓÓÓ:ÓÓÓÓÓÓÓÈbëNOMNêË}}a
XÁf3Î8Ó:ÓÓÓÓÓÓÓÓvÒÚ$$àÀ######àR##)ôôÖ*Ý*xÝÝÁËñXUn`ÇÓÓÓÓ:8ÓÓÓÓÓÓÇbëNOMNêË}ca
XÁf3ÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓvÒÚ$$àà######RR##$ôô))á*Ö*ÝÆËXXXn`ÇÓÓÓÓÓÓ8ÓÓÓÓÓÇbëNOONêñ}aa
XÁf3ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓvÒßRRà####àààRR#R#á)ôôôôô)ÖÆXnnYX\ÇÓ:8ÓÓÓ88ÓÓÓÓÇbëNOONÚñala
YÁf33ÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓvÒßRRà##à#àRRR$$%)ôôôôôôôô)ß!YXYX\wÓÓ:ÓÓÎÎ8ÓÓÓÈfbëNOONìñ_lc
Yjf3ÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓvÒÀRR#####ààà$$#ôôôôôôôôôôôáÞñYYX\wÓ8ÓÓÓÎÎÓÓÓÈfb×ëNONNêïact
XÁf3ÎÓ8ÓÓÓÓÓÓÓÓÓwÒÀRÚ#####àà$$$#'ôôôôôôôôôôô(ssYX`ÇÓÓÓÓÓÓÎÓÓwwÝÝ*SPONN[bfÈ3
XÁf>ÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓwEÀRÚ#####RRR#$$$%ôôôôôôôôôôôRsYX`ÇÓÓÓÓÓ8ÓÓÈw*ÖÖ)ôôPìÔ[Iæ3>
XÁf>ÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇEÀÚÚ#####$RR#RRR#()ôôôôôôôôô)Q!X`ÇÓÓÓÓÓÎÓÓwÝ)ôôôôôô)í×I{æÈ
XÁ3>ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇEÀÚÚ#####$$RRRRàÚbÃ*)ôôôôôôôô)Úñ`ÇÓÓÓÎÎÎÎÈw*ôôôôôôôô)áÌq{B
XÁ3>ÎÎ8ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈvÀÚÚà##R$RRRRRRRàbIÌ*)ôôôôôôôô)Q~wÓÓÓÎÎÎÎÈw*ôôôôôôôôôôÖîqB
XÁ3>ÎÎ8ÓÓÓÓÓ3ÓÓÓÇvÀßÚ#ààRRRRR$$Rà#á))ôôôôôôôôôôô)ÀvÇÓÓÎÎÎÎÈw*ôôôôôôôôôô)&Iq
XDf3ÎÎÓÓÓÓÓÓ3ÓÓÓÇvÀß##ààRRRRàà$RR#áôôôôôôôôôôôôôô)Ýw3ÓÓÓÓÎÈwÖôôôôôôôôôôô)ÖÃ
XDf3ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈvÒß##ààRRRRàRRRàß())ôôôô)))ôôôôôôÖÝwÓÓÎÓÎÇv*ôôôôôôôôôôôô)Ö
XDf3ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈvÒß#àààRRRRRRRR#ÀÜÝÝ****x+ÖàáôôôôôÖÝvÓÓÎÎåv*)ôôôôôôôôôôôô)
XDf3ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈvÒß##àRRRRRRR$R#Àwwww3333æxÞ)ôôôôôÖÝvÇÓÓÓvÝ)ôôôôôôôôôôôôô
Xdf3ÎÎÓÎÎÓÓÓÓÓÓÓÈwÒÀ##ààRRRRR$$RàÀw3ÓÓÎÎÓ3ÏxÁñòôôôôôôÖÝvÓÓÓåwÖôôôôôôôôôôôôô
8 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 8 de 20
151
171
161
151
141
131
121
111
101
91
161
171
181
191
201
211
221
;;4flH}HÊÊHHÊÊÊÊ èèÊ
èèÊÊÊÊÊÊ
HHHÑÒ}}}___}}}}}~ÒÒ}E<;?ÄÌÂNOOONëfÓÓÓÓ
;,4FÊâ}âHHHHHÊÊÊ èÊHÊ
èèÊÊÊÊÊÊÊ Ê HH}ÒØñ}}ii_iËË}}}}ÒÑu<;?,îëNOONNëbÓÓÓ:
;4GdHââHHHHHHÊ
èÊÊHÊÊHèèÊÊÊÊÊÊÊèÊHHâÛñ}}}}ii}Ë}}}}}~ÒÛdG;;,ÄëÔOONNëbÓÓÓ:
;4xcHHHHHHâHHÊ
ÊHHHHHHHèHcHHHÊÊèÊHâÒÒ\Ë}}}}}}}Ë}i_}}~ÒÛtx<;;ÄÐÔOOONëbÇÓÓÓ
;4vH}HHÊââââHHÊèÊHHHHHHH dfcÊHâÊHHHÛÒÒØ}}Ë}}}}}ii}i}}â}ÒÑw<<<ÄÐÔOOONNbÇÓÓÓ
<<uâfEHÊHHâââHÊÊÊÊHHHHâHDfIlcdHHHH~ÒñË}}iiË}}ii_Ë_}}}\Ò}E<<<gÌÔOOONëbÈÓÓÓ
<GclGge HHââHHÊÊÊÊHHHHHe4GDèvfâHâÑÒÒØñiËi}}iËiiiËËËââ}}~ÒCe<;<gîëNOOOÔbÈÓÓÓ
<fHlf4GcÊâââHHHHHHH}HÊtGGddf4vÊâÑÒÒñiii~ØØñiËiiââââ~ÒÛD,;;4ÅëNOOOÔbÈÓÓÓ
4EÊlf4GdèHââHHHHHHHHHÊw4udG4xdHâ~ÒñiiËjÒÒÒÀÒÒØË}iiâ}}â~ÒÛtG;;<+íNOOONbÈ5:Ó
<dÊ}f4<uèHHHHHâHHHHâÊdÄFcfGewt H\ÒñiËïjØØ~sÒÒ~iii}â}}ÑÒÛÑx<;<^ÐÔOOONbÈ::Ó
xâH}f44e HHHHHHHHHHHHfGtE4vDftcHCÒÒi}}ii}}i!Ò\}}i}ââ}ÑÛ}w;;;^ÐÔNOON×È5:Ó
vHâHv44FèHHHHHHHHHâ DÄwtGGufFvuÊ}\Ò\Ë_iâ_}}ÑÒ~}_i}â}}ÑÒÛ}v;?;^JNNOOÔðÇ5:Ó
eHHÊe4<vlHHHHâHHHHÊâf^du4vfIexcedHÛ~}}}}!ÒË}}i}}}}ÑÒÒâE;;;4îëNOON[wÓÓ:
DHâèd<4GcèHHHHÊâHHHwgvHDów^fGeHfe âÛÒÒÒØ\\}}Ëññ}}}ñâu,;;4îÂNOON[fÓÓÓ
cH}Hlf4GuèHHHHHHHcwgxcHllIgÄflcIeHââ~ÛÒÒÒÒÞñ}Ë\Òj~iñÒâdG;;4ÄëNOON[wÓÓÎ
cââl u44fc H ÊÊleGgfcHH}HeIecHuGt }ââ}Ñ~s~~ÒÒÒÒÒ~~ÒÒ}tæ;;<ÄëNOON[wÓÓÓ
HâHâHHvÄ4IeddDEIgGElHHHâ}c}ââcfvHHH}}}â}~ÒÒÒÒÒÒÒØÒÒ}cæ;;;ÄëNOON[wÓÓÓ
âââlâHDfÄ^ÄÄÄÄfecÊHHHHHâHâcHvGc Hâ}}â}ÛÒÒÒÒÒÒ}âÑÛÒ}cf;?;ÄÐNOON[wÓÓÓ
}}ââ}âH}deEEeCHHÊHHèèHHâ}âHExDHHâââ}}\ÒÑËË}ÒÑiâ}ÑÒ}âw;?;ÄÐÔOON[wÓÓ8
H}}â}}â}HÊÊÊÊ ÊHHHH
HHââHEGD HH}}â}ÑÒ\}}}}}ÒÛ}}}}}~ÒÑâvç?;ÄÐÔOON[wÓÓÓ
Hââ}â}âHââlHlHHH ÊH H HHHtwGuHHHHââ}}ØÒØ}}}_}}ÒÑâ}}}âÑÒÛ}âE;?;,ÐÔOON[wÓÓÓ
Hââ_}}â}âHHHHHHÊÊHHHHèècvGxDHlââHâââÑÒÒ~}}aa}~ÒÒË_}__}}\ÒÛ}âe;?;,ÐNOON[wÓÓ:
H}}}}}â}}HHHHHHâHâÊHèlexÄwcH}}}ââHââ~Ò}}}}}Ë~Ñ}ââ_}}ØÒ\}luç??,ÐNOON[fÓÓ:
â}â}ââHÊÊ
èè
Hâllcef4fDHH}âââââââ}ÒØ}}}ñØñiââ}iËÒÒÑâHD;??,ÌNOON[wÓÓ:
â}âHHHcCddtcdueEvwxGÄxecHâ}cââââHâ}}Ò~}}~ÒÒÑiââ_â~ÒÒÒtHt,;?,ÌNOON[wÓ8:
âââCuvwfGGGGGGGG,,GfDlHH}}âââ}ââHâ}ÑÒ~i~ÒÒ~s}i}__}ÛÛÒ,,wuæ;?,ÌNOON[wÓÎ:
HtEfGGGGGffæGGfvvecH HHââ}}ââââHHâ}~ÒÒ~ñØÒØ~}ÒË_}}}}ÛÛv444?,??,JNNOM[wÓÓ:
DfGGGfFudtccccclHHHHHâ}}}}âââââHHâ}ÛÒñ~ÒÁ~}ÑÒjË_ËË}}ÁÛw4<<<<;?,ÅNNOM[wÓÓ:
fGGfulè èèèèèèHHHââââ}}}}}}}}âââ}}ÑÒñÒ\ËËËÒ\}a}}iËÛÒxg<;;44;,ÅNNOM[wÓÓ:
GGæDèH HHHHHÊââHââââ}}}â}}}}}}}âc}ÑÒØ~Ò~ËËñÒ~ia}Ë}\ÛÛw;<;44<4ÅNNOM[wÓÓ:
,xdèèÊÊHHHHHHHÊHââ}}}}}}â}}}}}}}}ÑÛÒÒ~~ÒØË}ËØÒÑâ}aËñÒÑ ètf4;44gÌÔOOMÂbÓÓÓ
GuèlÊÊHHâHâHÊÊÊÊâ}}â}}}ââ}}~~~\~ØÒÛÑ~\ËñØÒ}â}_}~Ò}HHHlf4<4gxëNKMÂbÓ5Ó
eèHHÊÊÊè èHèèHÊâHââ}}âHâ}â~ÒÒÒÒÒÒÒ\Ñ}~\ØÒÒÑ}}}_ËÒÛâHHâècGg44gÐMONÂbÓ:Ó
HHÊÊÊÊ èlddcèèHl}â}ââââ}ââÑÒÒÒØ\ñË}ÑÒÒÒ\}}}}}~ÒÑââHHlèu444gJNONÂbÓ5Ó
èÊÊ_Êèè efffFdèèlHâââ}âââââÛÒ!i}ËËËË\ÒÒØ~}_}}}ÑÛÒÛ}ââHHlèlfg<g+ëÔNÂbÈ5Ó
ÊÊ_ÊÊèè uGææ?çFtèlâ}ââââââ}ÑÒÒñiËËËñjÒ~}Ëa}a}}~ÒÒÑââHÊHÊlèD4<4gëÔNÂbÈÓÓ
ÊlHÊÊHè læçæ?Ï;æuèlâ}ÊHHHâ}âÑÒ~iËiïÒÑÒØñË}i}}ÑÒÛâHHHHHÊHHlæ<,gÐÔNÂbÈÓÓ
HHHHÊHÊèèeæ3??Ï?çvlHHHHÊHHâ}âÑÁÒÒ~~~Ò\âÑÒÒ~ÑÑÑ~ØÒÛ}HÊÊHHHÊHH v<?4îÔNÂðwÓÓ
HHHèHHÊèèl3??;?Ïç<vcèèèÊÊHHâ}â}ÛÒÀÀÒ}â}ÑjÒÒÒÑâÊÊÊHâHÊHH u;;4ÅÔÔÂðwÓÓ
âHèèHHHHHèF???????<vèHèèèHHHHCEEEÒØÑââHâÑÛÒÛÑâHÊÊÊHââlHHHtG<4^ëÔëðÈÓÓ
âÊÊèÊÊHHH dG???;;;?,FHHè ÊHHHv4,,,fDHHHHHHHâ}ÑÑÑ}}âHHHÊHâHâcâHHcæ44^ÐÔìoÈÓÓ
ÊÊHèÊÊHâÊèèf??;;?;??,eèèHÊHâHEhG,44GvlHÊHHHHHHHHHâHèèèÊèHHâHâHHlf44gÐÔìoÈÓÓ
HHHÊÊÊHâÊÊèF??;??;;??æcèèèHÊèèFG<;,44wlÊÊèèèèèèèèH
èèèèÊHÊèHHâHw44gÐìëoÈÎÓ
âHHHHââHHHèu?Ï?;Èæ<;?;Çlèè HÊ èuæ<;;;4flÊlèèèèèèèèèèèèè èHÊHHH}Hw44gJNíoÈÓÓ
HÊHHâ}âHHâèd???;ÇÍ4;??æt è Ê èèèdæ;;;;gflÊÊÊ èHHHèèèèèèèèHHlââ}âv44gJNíoÈÎÓ
ÊÊHââ}âHÊâÊc???;ædæ<???FèèèÊHHèèèlÈ<;;<gfÊÊHHHHHHHèèèèèèèÊHâ}}}âv4,4JNëoÈÎÓ
HÊH}}}âHHÊHtæ??;GdF<;?;æcèèèÊèèèlècæ4,<44fHèHHHHHHHèèèèèèHHâ}}aâE44gÅNëðÈÓÓ
lHâ}âââHâHlcæ;?;<ecG<??çeèèèÊ èHÊcHtG<;;;4v èèèHHHHèèèèèèHHH}}a}Eg4gÅëìoÈÓÓ
cHâ}â}âHâHll3;?;<vèf4;?çÇèèèÊÊèèÊHlHDG;;;4<Í èHHè Hèè
èèHHHâ}Ñ}Ò+gg&ÔÂðÈÓÓ
}Hâ}H_HHââlcf;??;fèE4;??3cèèèèèèHHHâèe<;;;;çcèlHHHHèèèèèHHHla}!Àò&ÖÖ%ÔNow>È
}Hâ}ââHÊHHHcæ;??;fld<;??ædèèèèèèHââ}Hèw4;?;<vèHHHHèèèHHHllâ}}!()))))ôPÔoÈ8Ó
âHâ}âÊHHHHHcæ;??çælcG;??çe èèèèèHââ}H cG<?;;4u HHHèèHâ}}}cc}!ã)ôôôôôôôë×ÈÓÓ
â}}}âHââHâHtæ;??;GcHf;??çåè èÊèèlâââHlèe<;;;4æl HHèââ}Ñ}}}a}Þ)ôôôôôôôô%×wÓÓ
}}}âHHlHHâHcæ;??;GtHv4???ÈlèÊèèèlââHHâèHw?;<<4u HHHHÑÒàà!}}ß)ôôôôôôôô)ÝwÓÓ
}HâHHHââ}}lc3;;;;;DHE4???çcèÊÊèèÊH}âHâHèu,<<;43cHâHâãÖ)))áß!À)ôôôôôôôôôÖwÓÓ
âH}}HHâc}}lt3;?;;<uHu<;??çd èÊHHèHââÊHHHlf4,;<<uH}}ÞÖôôôôô)à#ôôôôôôôôôôÖÝwÓ
}âââÊHâ}__}dæ;;;;4eHd,<??çuèÊÊÊèèHHâ}âHHèe<;;<4fl}âÀÖôôôôôô)'ôôôôôôôôôô)*wÓ
â}âHÊHâ}}}}Dæ;;;;<EHdG;;?;eèèÊHèèHÊ}cHÊHHcG<;<<Gtc}À)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô*wÓ
âââÊâ}}ââ}}uG,;;;;EâdG;;?;Í ÊÊèHHâHHclHèHèv4;;<,e}}Þ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô*w3
ââââc}âââ}âe??;<;<E}tG;;?;FèÊÊHHHHHHllHÊHèu<<;<4v}}!)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô*ww
ââ}}c}â}ââHE??;;;<EâCæ;;?;åèÊÊHâHHâHHâHHHÊcG<;;<wl}Ñ(ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)Ý*
ââââlHHHHHèF??;;;;E}cf;;;;ÇèÊÊHââââHâHHHHÊHf4<<<ætl}À)ôôôôôôôôôôôôôôôôôô)á)
âââHHÊHHHâlF??;<?GE}cf;;?;ÈèÊÊHH}}câHHHÊHâHv4<<<,ul}!áôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
ââHâlHHHHHlw;?;;;Ge}cf<;??3lÊââHâc}âHââHHâHu<<<;,elaÑß)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
}}â}lHââHHlf;?;;;,u}}f<;??3lèâ}â}câHHâ}âHâât,4<<,v}ÑÑ!ß)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
}}ââ}HHâââcf;?;;?;Da}w<??;Ïl Hâ}ccâHHâ}lâHâcG4<44v}Ñ~~!#ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
â}ââ}HH}cHcæ;;;;?,Da}w<??;?t â}ccc}ââ}âââHHHw444gvã*Ö))ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
_ââ}}ââaCâcæ;;;??Gtaaw<;;;;dHâ}cc}}ââ}ââ}ââHEg4ggÖ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
_ââ}acââ}âtæ?;;?;GCaaw4;;;;dHHâcc}}ââ}â}c}âÊu4gg&Öôôôôôôôôôôôôôôô%PPôôôôôôô
}âHâ}caH}Ht?;;;?;æCa}v4;;;;dHâHH}}c}â}}}}}}HtxggÖ)ôôôôôôôôôôôôôôôPNNPôôôôôô
}}Hâ_c}ââHd?????;æca}v4?;?;uHâHHâ}cââ}câ}llââwg&)ôôôôôôôôôôôôôôô%ìNNìôôôôôô
a}ââ}}}}}Htæ????;wca}E<??;;uH}HH}cc}ââââ}lâcâÒ+ÖôôôôôôôôôôôôôôôôôPìÔPôôôôôô
a}â}}}}}}ât3?;??;v}aâe;??;<FH}âââ}}âHHHââââ}}~+ÖôôôôôôôôôôôôôôôôôôP%ôôôôôôô
a}}}}}a}}âc3????;v}aâu;???<v}}âHâââââHHHâcâ}}âÜÖôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
a}â}}}}}}Hc3?????wc}}D;;??;fc}cââââHHâââ}câcaâÖôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
a}âc}}}}}}tv?????æc}}dG;;;;GD}}HHHHHHHHâ}}â}}}Ñã)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
}}}â}}}}}}tF?????Gtc}CG<;;;<eHc}lHâââHlllââÑñññ!()ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
}___}}}}a}lFç;??ç;elcâw<<<;<Èlâ}HHHHHHHHH}ããÚ!!()ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
tCdCddddDeDåæçÏÏççÇueeåç;çç;çÍeuuuDDuueÒã*(R(ãÚÆÝ**Ö)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
333ÈæÈ3ææææ3ÎÎÎÎÎÎ33ææ3ÎÎÎÎÏÏ3ÏÏÏÏ3333æxÝáS$$$RÚ]ÜwwfxÖôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
>ÎÎÎÎÎÎÎ3ÎÎÎÎÎ6ÎÎÎÎÎÎ33ÏÏ3ÎÎÎÏÎÎ3ÎÎÎÎ3fÝ*á(($$RààÀvfÈffÝ*ÖÖ)ôôôôôôôôôôôôôôô
3Èæææææææçæææçççæææææç|hhh|çhççææææççæw*)%(RRRRRààÜÃI{GIIIÃÖ)ôôôôôôôôôôôôôô
BBBB{{{{||||||||{{|||{{qq{{{|{{{{{BBqIÝ)ô'áòRR(($(ãÝIfB{IÃxÖ)ôôôôôôôô)Ö))ôô
@@@@@@BBBBBBB@B@B{B{BBBBBBBBBBBBBBBBfÃÝ)ô'(RR(((RRã×IqBBqÝÖ)ôôôôôôôôô&&îÖÖÖ
B@@BB@BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBzBBBBBBÃÝ)ô'(((((RRRããÃq{BBÃ&ôôôôôôôôôô&^kîÌÝ
qB@ÈBBBBBBBB{BB@BBBBBBBBBBBBB@@@@BBBqÃÌ)ô'((((RRàRãÜbq{{BI&ôôôôôôôôô)&gÄîGÈ
b@BBBBBBBB@BBB@@BBBBBBB@BBBBB@@@@B@BfIÌ)ô'((((RR$àà×bq{BpÌ&ôôôôôôôôô)îg^ÄGÈ
*ÝfBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@BBBz@@@@B@z@@IÌ)ô''á(((RààR×bqqqbÌÖôôôôôôôôô*ÌggÄGæ
ô)ÝpBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@@@@@@@@@B@z@@qÌ)ô'''(áRRàRR×bqq{qÌÖôôôôôôôô)Ýbgg^r{
ô)ÖÃqBBBBBBBBBBBBBB@@BB@zz@@@BBBB@zz@qÌ)ô%''á(RRàRRãbqBBBbÖ)ôôôôôô))Ýbgg^rq
9 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 9 de 20
231
171
161
151
141
131
121
111
101
91
241
251
261
271
281
291
8ÓÓÓÎÎ8:8ÈFanËËËñññññYYññ}ÁÄg^^^ðXïYXXYXbg^^bn`jóg^fG444<<<<<44ggÄÄóÁGg^ÄÄk
8ÓÓÓÓÎ8:ÓÈFaXXXññ~ØTØØññËÁ^g^^Ä]ïXYYYYj^g^ÄÃx^gg4vefGGGIbbóbfGÄggg4g^r^^]
8ÎÓÓÓÎÎ:ÓÈÇnXXXñsØTÆTØñË`Äg^ÄÄðXXXUYnbgggggg4xGgb``jj\ïïïïï`DEfÄgg4^^ðn
ÓÎÓÓÓÎÎÓÓ3ÇnXXñsØ""õÆØ\ñÁÄg^Ä^ðXYYYËEgggg4fEDdvgbï\\ØZZZZï\\\\ÁIgg4Ian
Ó8ÓÓ8ÎÎÓÓ3ÇaËññØ""ßß"ÒÒØñËjîg^^^ðXYnÁÄgggfetaaCCGÄ\\\ØØØØØYØØZZïïvÄg^ea
ÎÎÓÓ:ÓÎÓÓ3ÇaËññ"ß"ÒØñËjÄgg^^ðËÁ^gg4E}EÃïaCCI^jZZØØØØØØØØØZZ``EÄgG`
Î8ÓÓ:ÓÎÓÓ3ÇaËñsÞÀÒññË`Äggg^éÃgggE}aÁ]ïC}u^ÄjYZØYØØØØZØØTZ\`Cvggb
Ó8ÓÓ5ÓÎÓÓÓÈCËñsÞÞ~ñïnjîg^g^gggfC\ïïËÁftwgx\ZZZØZZØØØØØTTØØj`fgG
Ó8ÓÓ:ÓÎÓ:ÓÈCËñsÞÞÞsññnnjÄgg^g44uc\nïïÁww4gb\ØZØØØZØZØØØTTTØjïÁgg
Ó8ÓÓ:ÓÎÓ:ÎÈCË~õõÞÞÞÞÞÞsññïïËjîg44gGtCïïaaCwggGÁ\ØØØZZZZZZZZØZZZØj`Ig
Ó8ÓÓ5ÓÎÎ:8ÈCØÆÀßÞÞÞÞÞÞ~ËñYXïËjîg44,eâaaCeIggÄ]`ZZØZYZØØZZZØØØØTZj\bg
ÓÓÓÓ:8Î8:ÓÈ`ãßß"ÞÞÞ~ËñXXXïËÁGgggGóEbGgggIÁ`ZZZZZZZZTØZZZ\ØØZTZ\]g
:ÓÓÓÓ88ÓÓÓÇÛÒàßßßß"õÞÞÞÞÞ\XËXXXnïËÁÄggggggggg^ÁnjjZZYZØØZZØZZZZZZZZZ\jÄ
:ÓÓÓÓ88ÓÓÓÇÛÀàà#ßßßÀ""õÒîojnXXXïïËÁxg4444GvvÄÄbjZZZYYYØTZZZZZZZZØZZZ\I
:ÓÓÓÓ88ÎÓ8ÇÛàà#ßÀÀÀÀßßßßØÝ^^kbÁnXYYñEÄg4FDeC}CDfgîÁ\ZØØØØØZZZZZZZØØZZØ\Ã
:ÓÓÓÓ88ÓÓ8Ç`ãàààÀÀÀÀßßßÀÀÆ+gg^^ÄbjXX]4g4wlcaaaaaCvgî`\\ZZZZZØØØØZZØØZZZ\b
:ÓÓÓÓ:8ÓÓÓÈD~ÀÀßààßßßßßßßÀÆØÆo^gg^^îðÁÄg4Gdc`annaaccwgb``ZZZZØØØZZZZØØØZj\Ü
8Ó8ÓÓ88ÓÓÓÈD}Ààà###ßß#ÚRÚVVVVêo^gg^^Äg44vcCaannnaC}tGgEïZZZZZZØØØZZØØZTj\]
:Ó8ÓÓ8:ÓÓÓÈD}~ÞÚàãÀÀÀÀÀÚQVÕÕÕÕÕWêÐ^g44444ecCannËËCCCcvgf`jTTØZØØØØZØØØØTjØÁ
:Ó8ÓÓ8:ÓÓÓÈDaññsÒÒÜvvvÒYYWÕÕLÕÕÕVÆIg4444uaaaaaaaCCCcD^ÄÁZZZØØØØØTØZØØTTjØj
:ÓÎÓÓ8:ÓÓÓÈeaïXñËE3Ï>>Ï3w]ZVÕÕLLÕWVjxg444E}aaaaÑCCCCCabgvïZZZZØØØØØZØØTZZØ`
:ÓÎÓÓÎ8ÓÓÓÈenïnaEÏÏ>699>Ï?EïTÕÕÕÕÕVZIg44gxC}CCaa}CtdaaD,x\jØØØØØsØZØØØØZZØ\
:ÎÎÓÓÎ88ÓÓÈeXïËt>>9>6998ÎÏ3EYWÕÕÕÕVZI4<vGgftcaCdEx^ÄóCCf+]n\\ZZØØØTØØØTTZØ\
:ÓÓÓÓÎÓÎÓÓÈeanaEÏ>9669996>?fjVÕÕÕÕVÆÄ44deggGfwfÄgggg^Á}Egîbð]]ÆjZZZØØØZZZØ\
:ÓÓÓÓÎÓ88ÎÈEanavÏ6999999966ÏvYÕÕÕÕVÆÄ44elDIgggggGEeÄge}ÁÄggggg^^Äðj\ØØZZZØ\
:ÓÓÓÓÎ88ÎÎÈFanavÏ9998999999ÏfjVÕÕÕVTÄ4gICccuEwwEdHD4gDa`ÁvwIffxÄ4Äð\ØØTTØØØ
:ÓÓÓÓÎ888ÎÎFaCaFÏ89989999996ÏÁVÕÕÕVTÄ4ggvcc}}}}a}eGgfaCCaannaadDw^+jZTZTTØØ
8ÓÓÓÓÎ888ÓÓFaaae>89889999996?EVWÕÕÕTI444gwDDDÁ]ófggÄÁaCDÁ``aa`dEGÄ+]ZTZØØØØ
:ÓÓÓÓÓ88:ÓÓFaaau>8988888999>ÏóVWÕÕÕVÃg4vGgggggggggfDaCCuxGwwIGG44,IjZTTØØØØ
:ÓÓÓÓÓ888ÓÓFaaau>8888888Î99>ÏóVWÕÕÕVb44Ddf4gg4,xvDtC`aCdfg4g^ÄÄxxbÁ\ZTTØØØØ
:ÓÓÓÎÎÎÎ8ÓÎFCacÍ>8888888896>ÏEVWÕÕÕV]gge}CdDuuFvEDCaC`vx44GvÁÁjÁj\\ØZTTØØØØ
Ó888ÎÎÎ88Ó3F`cu>88888888896>ÏwjVVÕÕVÆ^gvcC}aCvÄ^GGECcEÄg<<gI`\ZZØTTZZZZZZØØ
Ó888ÎÎÎ88Ó3FCcF>58888888889>3GrÃoêTZïÃgGdaïaeg4wG4GEtf4GGgggb\jØTTZZZZØØØØØ
Ó88ÓÓÎ888Ó3FcdÇ>58888888899>3<4^^kîIbIggéa`abgvcDfgGeGGuDvÄg^Á\jTZZZZZØØZØØ
ÎÎ8ÓÓÎ888Ó3FCdÇ8588:88888993æ4ggggg^g^4gGdaawgE}CCf4fGxtcCDGgI\jTTTZTTZØØØØ
Î88ÎÎÎÎ88Ó3FcDÇ855:8888889>3EðoÅ^^gggg44gfCâvgE}ïatGGGGDCCcuggE\ZZTZØZZØØØØ
Ó88ÎÎÎÎ88Ó3FcDÓ8558888888>3v`ZVVê]ðÃÄ^ggggIcEgf}ï`cD444E}C`cvgÄjZZZZZZZZØØØ
ÓÓ8ÎÎÎÎÎÎÓ3FcdÓ8588888888>3]ZWÕÕVVVVZT]bîggGwgGCïïC}vggfCïaCdGgb\jZZZØZØØZØ
ÓÎ8ÎÎÎ88ÎÓ3vCdå8588885888>vjVÕÕÕÕÕÕÕÕVVYZÌgggggÁËïïÑCxgÄdïïCcEgg]\TTZTTØØØØ
ÓÎ88ÎÎ888Ó3FccF>58888588>vDØTVVÕÕÕÕÕÕÕÕVVT×^gggwaa\\~Á^gEïaCatxgGe\ØØTTTØZT
ÓÎÎ8ÎÎÎ88ÎÎFClu3888888>.wÒÆQQõTVVVÕÕÕÕÕÕVVÆîg4,D}Ca\ÑfgfCaaÑÑEggGvÁ\\ØYØZZ
ÓÓÎÎÎÎ8:8ÓÓvCcCF3>88>3vEÒõßQõTTVVÕVÕÕÕÕVVÆÝggfCCa\ÑÁg^Áaa~~CGg4^^Ãð]]]]ð
ÓÓÎÎÎÎÎ8ÓÓÓvaaaCewwwvEÒÒÀ"ßß"ßõõQTVVÕÕÕÕÕVVÚÚÜxgwcCC\CIgw}ï\ï}EggÄÄgg^^ggg
ÓÓÎÎÎÎÎ8:ÓÎv`ËnËaCtt~ØÆÒõßßßßßßßõQTVÕÕÕÕWÕTRòàÀxgvaCCCÁggÁC\ï`CxggfwxGgggg
ÓÎÎÎÎÎÎ8:ÓÎv`nXXXËËñsõÀßßÀÀÀÀÀß"õTVVÕÕVVVQSá(ÀÜ+^ÁaCCaÃgxCï``aegg4GwEeEEE
ÓÎÎÎÎÎÓÓ:ÓÎÇ`nXXXXXXsÀßß"ÀÀÀÀÀß"QTVVVT[ÐÖá((àÀÜ+ÄÛÑ`CÁ^gbaaCCCE,g4ggxvD`
ÓÎÓÎÎÓÓÓ8ÓÓÇdËXXXXXXØÒÀ"ÀÀÀõß"Þ"""õõõToÅ^&&((((ÀÒÝgÝtCCCwggIEdCC}dfGÄggggÄ
ÓÎÓÓÎÓÓÓ8ÓÓÇDaXXXñññØßßßßõßß"""ßÞ×^^^^Ö(((ààÀÜxgvaCaDIggggxvDa}DEFvx4g
ÓÓÓÓÎÎÎÓ8ÓÓÇDañXËËËËsõõÞ"""""""""""À]Ä^gg*(((àààÀÜÝ+ÁadCdvxÄggggIDCcccdew
ÓÎÓÓÓÓÎÎÎÓÓÇDaËXËËËXsõõÞ"ßß""ßß""ß"ßßIgÄÌ*((ààààÀÀÜ+xDaCCaa`ÁEfÄggwDCa_an
ÓÓ8ÓÓÓÎÎÎÓÓÈDËËXXËXXñsõÞ"ßßßßß"""ßßß]]\Æá($ààààÀÀÒÜ+ICï\\\nËËCDw^4ÄfEDdC
ÓÓ8ÓÓÓÎÎ8ÎÓÈDËËXXXXXñsõ""ß"ßßßßßßßßßÀ!!àá($ààààÀÀÒÜ+ÜïÑ\\ï\\ïacvgg4g4Gx
ÓÓÎÎÓÎÎ888ÓÈDËñXËËXXññõß"ßß"ßßßßßßßßßßÀÞ!òá(à#àààßÀÒÜ+ÝCaCaCCCDEG4,x,ggg
ÓÓÎÎÓÓÎÎ8ÓÓwDËñXËËXXXñõßßßßß"ßßßßßßßßßßÚõÞò((à#àààßÒÝ+xEDDeEfGgg+vEÜÝÝÝ
ÓÓÎÎÎ3ÎÓÓÓÓwD}ñXXXXXñsÆßßßßßßÀÀÀßßßßßßßÚÞõá(ààààààßwgg,444gg+xÜÒããÀÀÀ
ÓÓÓÎÓÓÓÓÓÓÓÈDËñXXËXXXsÚßßßßßßßßßßßßßßßÀÚ!ß((ààààààßÒw+gg++xÝÜÒÀÀÀÀÀÀÚ
ÎÓÎÎÈÓÓÓÓÓÓÈDËñXXËXXYsÀßßßßßßßßßßßßßßßÀÀ!ß((àààààÀßÒÜÜÜÒÒÒÒÒß""ßàÀÀ
ÎÈÈfwwwÇÓÓÓÈÁËñXËËXXññõÚßßßßßß#ßß###àÀàÀ!à((àààààÀßßõõÒÒÒÒ"ßßÀàßß
wÝ*ÖÖ)Ö*wwÓÈÁËññXËXXññsÀÚßßßß##ßßß##ààÚs!à(ààààààßßßÞÒÒÀÀßÒÀÀÀÀÀßÀ
Ý*)ôôôô)ÖÝwfDËññXXXXXññõÚààßàà#àßàà#àÚõ!Þ((ààààààßß"ÒÒÒÀÀÒÀÀÀÀÀÀßß
Ö)ôôôôôôô*wwDËñXXXXXXYññsßàß#àà#ßàààßÞ!!Àá((((àààÀßÀÀÀ"ÀàààÀß
)ôôôôôôôôÖwweËñXñññËËaa}}!ÀÚßßßààÚõsññsàá(((ààààÀßÞßÀÀ"ßààààß
ôôôôôôôôôÖwweËñññËadEvvEuÑ}~õÆÀÀÀõsññXñÞòá(((ààààÀ"ÞßÀÀßßàßßàß
ôôôôôôôôôÖwweaññ}CEf3>>>>Ít}ññsssññXXïñßá((((àààÀÀ"ßÀÀßßàÀààß
ôôôôôôôôô*wweaaËdw?Ï85555=Ft}ïXññYXnnXsàá((((àààÀßÞÞÒÒßÀß"ßÀàààÀ
ôôôôôôôô)*wwFca`w?Ï9955555=ECaïññYïïXñsRá((((àààÀÀÞÒÀßÀßßßÀßààà
ôôôôôôôôÖÝÇÈFcau?Ï96855555=vuCïYñYXXYsõ(á'(((àààÀÀÞÞÞßßÀßààÀ
ôôôôôôôÖÝwÓ3FCaFÏ66Î8555555=FCïïïïYYssQ(á'(((àààßß"ÞÞÞÞÞßßÀÀÀàß
ôôôôôô)ÝwÈÓ3vaCfÏ99>8555550=ådnïaC`ÛÛ~À(ááá(ààààßß"ÞÞÀÀ"ßÀÀàß
ôôôôôÖÝwÈÓÓ3vaCfÏ9998888555=åDCteww..äÜã(áá(#ààààß"ÞÞÞ"ßÀÀàÀ
ô)Ö*ÝwfÈÓÓÓÈEaCwÏ9998885555>=tuwÏÏ>>>>.ãã(((àààààß"ÒßÀÀÀàà
)áÝffÈÓÎÓÓÓÈEa`wÏ69989858555223Ï>999>>.Üã(((àààààßßÒÒÀÀßßßàà
)(ww333ÎÓ=5ÈFCCv?69999858555=>7>999988=.Üã(àààßààÀÀÞÞÀÀßßßàÀ
))*w..==00==åucu?66699858858Ï6999888855=vã(àààÀßÀÀÀÀÒsÞÀßÀÀÀÀ
ôôÖvä000======Í/Ï6669985555866999888555=vÀã(àààÀÀàÀÀßÒÞÀÀßßßÀ
ôôÝE==555=55===0>6669885555>69999>>55550vÒÀ(ààÀÀÀããÀÀÀÞÞÒÀÀ"ßÀß
ô*v==5555555550=56669885885>699998855550=uÛÒÜÒÜÒEvvÜÀÀßÞßÀÀÀÀ
ô*v555555555555505669888858699998855555==uÑÛEvvvvävvÜÀßÞ~sßÀÀßÀ
)*v>8555555555555086998885869999885555==vDCuääääääääEÒÒÞsÀÀÀÀÀ
)*.>8::888555555550869988866998885555==ÇeCte=ää0==0ääÒÒÒÞÒÀßÀÀß
ô).>>988885555555555698>589999885555===FdCDv=000==0ääEÒÒÞÞÞÀßßÀÀ
ôô*.>99888858855585586>>>>999985555====uCCÁväää==0ääävEÀÀÞÒÀßÀÀ
ôô*xÏ699>888888888855>=Í>>99:5555555=01ct`ev=äää0ääääävÜÀÒÒßßßÀ
Öô)+x>69>>999999999>>-uuÍ>85585588>>>52dctEÍä0ää=äää00ävÜÀÒßÀÀÀ
*ÖÖ+,Ï666996669999>>.uEEÍ558888898>>>>Ï3uuvÍ00ä=0ää000äävÀÒÒÒÒßÀÀ
ÈwwxÏÏÏ66696666666>>=uu2ÍÓ888888888899>>>=0äää=ä0000=0äääEÒÒÀ"ßßÀÒßßàà
ÈÎ3333366666666668558=/2==55558888888988>>=0ää=ä0====ääääävÜÒÀßßÀÒÒÀÀÀà
ÈÓÓÈ3ÎÎ6666776>85558>>0=8==5588888888899>>8=ääää0===0ää=ääävEÒÒÒÒÒÒÀÀÀÀã
ÈÓÓÓÎÓÎÎÎ>>>8555558>>>5585555558888888998>80ää==00000äää=ääääEÒÒÒÒÒÀÀÀÀÀÀ
ÈÎÓÓÎÓÓÓ5====55558896955888555555888888888>======0==ä0ääääääääEEÒÀÀÀÀÀÀÀÀÀß
10 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 10 de 20
301
171
161
151
141
131
121
111
101
91
311
321
331
341
351
jËËñXYaD3>>9998>>vÒÒÒÒÀÀÒÞÞÞÞßààßßàààààààßÞÞÞÞsÑ}}}HHHÊ
inñïYX}vÏ>969888>>ä-uÛÞÀÀÞÞÞßààßßßßßÀàßÀààÀßÞ!Ñ}}_ÊHHH
nnïñYXCÈ669988885888=uÑÑsÞ"À"ÞÞßßàà""""""ßßßßàààÀÀÛ}}_ÊHHH
nïXXYnD3>698888585855=cÑÀÀÞ""ßßÀß"ßßß""ßßßßààààÀ~â_ÊÊÊÊ
nïñXYnD3>688888888855.tÛÀÞÞßßßßß"ÀÞÞ"ßÀàààßÀÀÑâ_HHH
Ë\ñXYïD3>>88888888555.-ÒÞÞßßßÀÞßÀàÀÀßÀââHHH
ËïñYïacÇ>>88888888558.vÒÞÞßßßÀÀÞÞÞ"ßßßÀÀÒ}âHHH
`ñññï`Då3>88888888888>vÒÒÞßÀÀããÀßß"""ÞÞ"ßß"À}âHHH
]aj]bÄgG3>88888888888>-ÒÒÞÞÀÀßßÀÚãÝÀÀÀßßßßß"ßßÒÛâHlHH
GI^gggg<æ>>8888888888>-ÛÒÒ"ßßßÀÀÆÌÝsÀÀßßÀß"Þ~âHHHÊ
ggggggg^G>888588888858vtÒÀßßßÀÀÆ×Ìo\ÑÒÒ""ß"ÞÞÒÒÑHHHÊH
4rgg^îbEeÓ888888588858vÑÑÞÀÀÀÀÌÅÃoj}ÑÒÀÀßÞÛÑâHÊHÊÊ
4GGÃðja}}Í>>5588888:5>E}}ÑÛÒÒÒ]Ã^ÉooÁ}}}~Ò~~~ÑâHÊâHHÊ
gfCñËËnnËCv385555558>wD}}}}ËÑÃg^kÉooj}}}}}ÑÑÑÑÑ~~ÑââHÊÊ
gI}XXnnËË}tv>555583wwec}}}}}ËI^kkÉooj}a}}}}}}}~ÒÛÑâHÊÊ
gx\XXXnXXñ~uv...wwÝ×]ïËa}}}aaI^kkÉooj}a}}}}}}ÑÀßÞÞÞÛ~}âÊÊ
gÄïXïXËññØÆÒÒÛÒð[ëNNìYXaaa}}CI^kkÉooj}}}}}}}}~ÀÀ""Þ!~ÛÑâ_Ê
gÄjXïnïñØÚßõQìNNNìVXaa}}}aI^kkÉoÐÁ}}}}}}}}ÒÀÀÞ!~Û~}â_
^^jËnXññÆßßßÞÞ"ÚìPPìsXË}}aaaI^^kÉoÐj}}}}}Ñ}~ÀÀßÞ~Û~Û~âÊ
ÄgÁËnËñsÀÀßß"ßß$ìRsññ}}}aaI^^kÉoJjÑ\Û~Ñ~ÀÀß"ÞÞÞÞ~Û~}â
GgÁËnËñÚÀÀÒ""""QsñÑ}}Ë}CI^kkÉoÐjsÞÀàÀßÞÞÞÞ!ÛÛ}â
Ig]ËXññQàÀÀßõõõ~}ËËË}CG^^kÉÐÐÆÒÞÞÀàß"ÞÞÞ!!Û}â
fgðËXñ!ÚàÀÀß"ÞÒÑËËËËCGg^kÉJÐ]ÒÞÞÞßÀß""ÞÞÞÞÛ}â
vgbËËññÀàÀÀßßÀÒ~ËaË}CGg^kÉÉÐ]ÞÞÞÞÀÀßßÞÞÞÞÛ}â
Eggó`ËñÀàÀÀÀÒÞ"ß"~Ëaa}CGg^kÉoÐÆÀÀ"Þ!~sÞÞßÀßßÞÞ!Þ~}}
Egg^IÁËàßßßÒÞÞÞ"ß"~Ëaa}CGg^kÉoÐÆÀÀ"ÞÞ~~~ÞÀß"Þ!Þs
Á^ggggbÒÀ#ßß"~ËaaËaIg^^ÉoJÆÀß"ÞÞÞÞ~!ÀßÞÞ!ÞßÀÀ
ÁÄg^^ggîÀà#ßßÛÒÒÒÒÛÒËËaaaaIg^kÉoJÆsÚÀß"Þ!!~ÞßÞÞÞÞ"ßßß
`îgbfg^g×ÀàßÀÛEv=vvuÛÑ}aËËaCIg^^koÐ]ñÆàÀßßÞÞÞ~Þ"ßÞÞ"ßßß"
`ÃgócbÄ^^ãÀÀÒÒEw>5==vEt}aañÑCIg^^ÉoJðËÀàÀß"ÞÞÞ"ß""ßÀß""
ïógxaaÁÃ^+ÜÒÒvw>855===eCaËËËCIgg^kÉÉðË~ÀÀÀß"ÞßÀß"Ààßß"Þ
\Ág4DËXïÁÝÄîîG>>85===Íåuc}ËacI4GGGIqpaÑÑÞÀãßÀßÒõõÚÚQàÀßß"Þ
\`xgvËïïnËjðbw3>855==0=FCc}luw3ÓÇÈfffC}ÑÑ~ÀãÀÀÀÚÚëííRßßß"Þ
Z\wgxïXïïñXXav3>885=00ÍåulcÍ3>888==Çwdaa}ØÌÝßßÚëNNíÚQ"ÞÞÞ
Ø\EggðËïYïñXaE3>885=000=Í1=>>85555==vucaÁÄ+ÒÞÞ"QëíëëQõõÞÞ
ZØ`xgÄ\nnnñïtu3>885=000=ÍÍ>>8855555==Fle^^]~ÞÞ"ßRëìÚõÞÞ
ØØ`óggðËnCeEeÍ3>885=000==8858855555==åFÄgv~ÛÞ"ÀàßQÚÀÞÞÞÞ
ØØ`ÁGgxC`FvåÍÍ==555=00===555855555=5=ÍGgIÛ~ÛÞ"Ààß"ÀààÀÀ"Þ
ØØj`ógx}e3==22220=5=00====555555===55=ægb~Û~ÞßÀàß"ßßààààß
ØjïÁÄgEâe355022220==00000=55========Ó=G^]~Û!ÞÀààß"""ßàààà
\\Áîgî`}u38550222200222220=====0===Óåå4xÛ~~~ÀÀàßÞÞÞÀààà
bxggÄÁaat3>550ÍÍ2222222222Í0==000===åfgbÛÛÛÛßßßßÞÞÞÞßßàà
gggÄÁËaa}u3>5==ÍÍ2222Í22222ÍÍÍ2220==ÇhÄ]ÛÛÞßßßßÞÞÞÞ"ßÀà
gGfÁËnnË}cF355==ÍÍ2222ÍÍÍ2Í22Í222Í==çrI]\~~!ßààÀÞ!ÞßÀÀ
]j\ïZXXËËacv>85=0äÍ2ÍÍÍÍÍÍÍ22222ÍÍ=Ï;GIÁØÞÞÞ"ßßàÀ!ÞÞ"ßß
ïnZZYYXËÑCCu=55==ä=ÍÍÍuuuÍu/2222Í===Çæv\ÞÞ"ßßßÀ~~~ÞÞ"ß
bÁ\\ïXËacevåÍÍÍ====ÍÍuuuueu/222222ÍÍÍÇEtÛÞÞ"ßßßÀ~~~Þß
ggf]ïnaCEÈ3=0ÍÍÍÍÍÍ=Fuuuueuu222222ÍÍÍÍvEÛÞ"ßßßÀÀ~~~~ÛÞ
G4gÄvCaDw>Ó=0ÍÍÍÍå=ÍÍEuue-uu2/2222ÍÍÍÍåvuÒßßßßÀÀ}ÑÛ~~~~Þ
`vG<gwcu3850ÍÍÍÍÍÍÍÍ0==ÍÍ2//22ÍÍÍ2ÍÍÍÍ=ÓvÛÒß"ßßÀÀ~â}ÑÛ~~!~
Ccuæ<GdÍ>850ÍÍÍÍÍÍÍ=====222/2ÍÍÍÍ2ÍÍ====vuÛÒÒÀÀÒ~â}â}ÑÛÛÛ~
xfæ,,4uÍ>55=0ÍÍÍÍÍ======Í222ÍÍÍÍÍ2ÍÍ====.u}~~~Ñ}ââ_ââ}ÑÛÛÛ
g44,,Gd2>555=0Í00====5==0220=00ÍÍ2Í=====5-Hââ}âlâlllâââ}Ñ}
xx,,xE}uw55====00===5=55=00======0=====58/èHlllllll}}âHââH
ÜÜÜÜ]\}CE>=====0=5==5=55=00==5======5555Óullèllllâââ}âHÊèÊ
ÀÀÀãÚõñËcuvwvå==555===585=0=5555855555=ÓÇtlllllâHâââââHèèè
ààÀàãQññaaCeeuuÍ>55555585=0=8858855558=Óe}}_â__HââHHHèèèèè
ààßßàÚsñËaaaaacÍ>55=555555=0=>>8ÓÓÓ>>>ÓÍc}}__l_â}âHHHèèèèè
ßÀÀßÀÀsñËnnnnnaF355=5555580åudÈ333ÈÈfEdcc}___clHâlHHHHèèèè
ßÀÀÀÀÀsñËannïïaE358555555=0Fdlæ4<hGGfC}cc}}__clHâHHHHHèèèè
ßàÀÀààõñXaaËñï}D388555555==u}cIgg^rII`aaa}}__clâlHHHHèèèèè
ßàÀßÀàQsXaaËñïËdw>885885=wucaaIg^^kkÃ`Ëaa}ââ}llâllHHHèèèèè
ßààßßàÀsXnËËXXñ\wf3>>88ÓÈIÁaCaIg^kkÉÉ`_aa}ââ}}HHllHHHHèèèè
ßàààààÚsYnnXXYUT×Ýx3333æ^ÄÃj}aIg^kkÉÉj_aaa_}aalâHHlHHHèèèè
ÀàÀÀààÚõYUXXñYUTëë×ÝÜv4gg^îb`ÁÄgkkkÉkpÁdaaaaaallHHlHèHèèèè
ßßÀÀàßÚQsUXñËñUVNNNë[\îgggkîopkgkrkÉkbppecaËËallHHHHÊèèèèè
ßÀÀßàßÚÚTYYïañUVNOONëUÁ^ggkÉÉokgkrkÉqqpppédaË}ââÊHÊHèHèèèè
ßÀÀÀßßàÚõYXXËnXTNOONìsËéggkÉÉokg^kkÉq@zzyyéC_}}âHèèèHHHèèè
ßÀÀÀßàààQYXXËËñTNOONìsËCrgkkÉokg^kkÉqq@zyFóeCa}âÊèèèHHHHèè
ßÀÀÀßààÀÀsñXnËñVìOONìYËDqg^kÉÉÉ^^ÉÉÉqqBzAyóóDlâHèèèèÊHHHHÊ
ÀÀàÀßßàÀÀñËËËñVìOONìYaéfr^^kÉokkÉÅÉÉqqBAmFóécâHèèèèÊÊÊHÊÊ
ßÀÀÀßßààÀ~ñnnXVìOONìU`pÈÈg^kÉÉÉÉÉÅÉÉrr{zyyFFdlHèèèèÊÊÊÊÊÊ
ÀÀÀÀà#ààÀÀsñïnXVìOONìUÁÈÈz{^^kÉÉÉÉÉÉÉrr{ÈyyFydlHHèèÊÊÊÊèÊè
ÀßÀààßààÀÀÞññXXVìOONìUÁzzzÈh^rkkÉÉÉÉÉrr{Bymyye}âlÊÊÊÊÊÊèÊè
ÀßÀÀà##àÀÀñXXUVìOONëYÁÈzzÈ{4^^^kÉÉÉÉr{{{yyyyea_âHÊHHÊèèèè
ÀßÀÀß#ßààÀÀØñïYVÔOONëUjzzzzÈhgg^^kÉÉkrr{zyyyAe}a}}HHlHÊèèè
ÀÀÀÀÀßßààÀßñïYVìOONëY`ózzzzBhgg^kkkrrqÈÇmyyóe}aa}}ââHÊÊÊÊ
ÀßßÀÀÀßààßÀsñYVìOONëYaezÇÇzzÈ{^^^rqqfpyyyyÇódaaa_}âHHHÊÊÊ
ßßßßÀàßßÀàÀÀØñYVÔOONësËdÇÇÇÇÇÇÇzÈÈzzAAymyyyÇóCaa}}}âHHHÊÊÊ
ßÀÀßÀàÀÀßààÀÒØYVìOONësËcózyÇyyyFFyyyyyyyyyz{óaa}}}__âHHÊÊÊ
ÀÀÀßÀÀÀàÀÀàÀÒØñVNOOPísËaó{ÇÇyyFFFmmyyyyÇAz{róaa}}}}}ââHÊHH
ÀÀÀßÀÀÀÀÀßÀÀÒ!sìOOPísñaéhæÈAyyyFmmyyyyzz{|hpaa}aa}_âHHHââ
ÀÀÀßÀÀßÀÀßßÀÀsVìNONësñaéhGh{ÈpAyyyAAzÈB{{{hpaaaa}_ââHââââ
ÀÀÀßßÀÀÀÀÀßÀÀÀÞõìNONìsïaéhG||{BÈAzAzzzBB{||hfca}}}}ââââ}}â
àÀÀÀÀÀÀßÀààÀÀÀõsìNONëõñaórh||{ÈzzzzzzzÈÈB{{hfc}}a}}}}}}}}}
àÀÀÀÀÀßßÀààÀÀÀßõÔNONëTXaprhh|BzzzzzzzzÈzBB{hGdaaaaa}}}}}}}
àÀÀÀÀÀÀÀÀààßÀÀÀQìOONëTnafhh||ByzzÇÇÇzzzzzB{hhe}aaaa}a}}a}}
ààÀÀÀÀÀÀÀàààßÀÚQìNOOíTnCqhh|{BzzzÇÇyyyzzzB{{hó}aaaaaa}}a}}
ÀÀÀßÀÀàÀàààßÀÚÚìNOOíTËéhh|{BBzAzÇyyyyzzzBB{hGdaaaaaa}}aaa
ßßß"ßßÚààÀàßÀÀÚQìNOOíT`Gh{|{{BzÇÇyyyyyÇzzBB{{hóaCaaaa}}aaa
11 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 11 de 20
1
261
251
241
231
221
211
201
191
181
11
21
31
41
51
61
71
ÊÊÙÙiiËËñXñññññïXñXññññËiiñTÚããRRRRRíÐNNNNíRRRR$$$(((((òããÜ]Eee`aËïïñï~ïññ
Ê ÙÙÙiËËXññññññXñXXññññËiËËËñsõõQQÚÚíÐNNNNíì$R$$$$$($($òòòãÀ~aanïïXïññññËË
ÊÊÊÙÙÙiËËXXñññññññËXXñññËiËËËñ!sõQÚÚÚìíííííìì#àR#$#$$$RP$(((òÆñïïXXññïïññËn
ÊÙÙÙ_iiiËXXXËñññññËXXññññXËËñsQÚàRR#RRìììíìRRRß#àà#$$RòR$$$$òãØññËñËñnnnïïn
Êââ__iiiññXXXXñññññËËXXËñññsõÚÚ#à###R$RRÚRRRRR##ß##àR$RRR$$à(ãññññññËËñïïï
ÊâÙÙÙiiËññËXñXXËËññËËËËËññsQßß#####$$$RR#$R$$RR#"ßÚàà$RÚàRààããññññññËËËñïï
ÊâÙÙÙiiËññËXñXËËËËññËËiËñsßßßß####$à$$R$#R$$$$(Rßßßß#àRà#RRààÚsññññññññËñïï
ÊÙÙÙÙÙiËñññññËËËiËËËËËiisQßßÚ###à#ààRRR##RRRR$((Ràßßßßà#$RRÚÚõsñïïññññññïñY
ÊHÊÙÙiiËñËññËËËË}}ËËËËËiõßßßÚßßàààRRRRRÚÚRRRR$(RRà#ßßQß##RÚÚõsñññïñññËnïï\ï
ÊHÙÙÙiiËñññËËËËË}}ËËËññ!õßßßßßß#àRRRRãßQßßàR$$$$R(à""ÆÀÀÀÀÆØsññËñïnËËnïïnñï
ÊÊÊÙÙi}ËñññËË}ÑCÑ}ËañññsÀßßßß####$$RRãÞ"Àßà$$R((((à"!ss~Ø~~ñ~ïïïnïaËïïaï``D
ÊÙÙÙÙiiËñXË_luÇwwÇecC~ñõÚßßßßßà$##$$Rà!Àß#$$$$((à(À!}Ñaaaaa\\ïnnïaïacuvwwv
Êâ_iiiiËËËal/ÎÎ>Ï6ÏecËñõÚßßßß##$$$$ààQ!ØÀÀ#$$R$(((ààÛuuuDDtCïïïïËïaCEwÇÓ==
Ê_}}iËiËËiâdÓÓ8ÎÎ6ÏÏu}ÑÚÀßßß###RRRòÚssØÆÀß#àRRRRRàÚÒuuueeeeÁ`a\ïËaCvfÇÓ===
Ê_}}}ËËnaiHeÓ:8889>Ï3cÑÚÚÚÀÀß#$RRòãõñ\ïÆÆÚÚàRRRRRàÀ]uuuuuueeedaÑaCEfwÓÓ===
Ê}}}ËËXnX}låÓ:889966Ïe}ÚÚÚÚÚÚ##Ròòß~\ïjbÆÚÚààRR(RàÀEuuuuuuueeetCaDwwÓÓ55==
Ù}}iËññXXËCÇÓÓ888966Ïv}sÀà#RÚRRRàãÀ~}Cað^×ÆÚRàà$$àà]Euuuuuuuueeetcv33>555==
Ù}ËËñ~ñXXaCÇÓ:::8Î96?3tÑÀÀ##àààÜÜwvtCtIgîÆÚà#à$ààÜEEuuuuuuuuueedtwÓÓ85===Í
Êaa}}~ïïïadÇÓ:::8966ÏæucÛEÒÀÀÒÒEvw3ÏÇtD^g^bÆÚÚàààãwvFeeuuuDuuuueuu3Ó555====
Êâ}}}}aaï}Cå5::::996ÏÏ/cFwvFEFvÇÓÎÎ6?eEggkî×õÚÚàÀ]wåÍFeeuDdddDuueF3>55==00Í
leÍååvFucHcåå::::89>ÏÏ/2Ó====åÓÓÓÎÎ>Ïåfggkk]~ØØØ~EwååFFeeuDDdDuuuFÇÓÓ5==ÍÍ2
/ÏÏÏÏÏÏ3Óulmåå::889ÎÏÏÍ=Ó=::5:ÓÓÓÎÎ>Ï3<g^kÃïËññËaEw==åÍÍeuDDDDuDuÍÇÓÓ==Í22/
1Ï>66ÏÏÏÏÏ2/å5::88996Î=Ó==:::Ó88ÎÎ963ægg^kðËËËËnaewÓååÍÍÍeuuuDDDDuÇÓ===2///
/>>96666>ÏÏÓ=5::::996ÎÓÓ=ÓÓÓÓ889999ÎÏ;gg^îjËË}iË}dwÇÓåååÍÍeeuuDDuu=====2222
1>699996666ÏÎ:::::9698:::ÓÓÓ889999Î>Ï4gg^bnËËiË}}cEww=åååFÍeeuuuuuÍ==0Í22u/
1ÎÎ99999666ÎÎ68:::966:::::8889999>Ï>È4g^^ðnËËËË}a}dww==åÇåÍFFeeuuuÍå=ÍÍ22uÍ
1Ó:8999996669668:Ó3ÏÏÓ:::8999666ÏÏ3uwgg^kÁËËËËË}Ëa}efvåÓÓåååFFFeeeFwvvFeeÍw
1Ó::::8888Î6666Ï3Çvvvv>Ó8999996ÏÏwdcÄggÄÃ`ËËËiË}}Ë_CEwÇÓ3ÓÇååFFFFFEE]EeeFÇÈ
1Ó5::::::889996ÏwEÀÀÒEw3Î66666Î3mCcÁgg^^bnËËËiË}}ËaadvwÇÓÓÓÓååFFFEÁÒvÇå
1Ó=5:::::::::9Î3vãòàÀÒv3ÎÎÎ988ÓÍdC}ðgg^^ðËËËËi}ËËËËa}DvÈÇÇÈÇÇÇvvvEÁÛEvF
cåÓÓ:::::::::::ÇÜã(RàÒE3Ó:::::ÓÓÇFeIg4Äk]ñÑËËi}ËËËËaa}tFvvFFFFFvwEÒÁEE
ècuåÓå=Ó:===5::åÜãòRàÀEÓ8:::::ÓÓåÓÇÈ;4rI`ïÑËËË}iËiËaCCcdeuDddduueEÆÛeE
â}}cdu2ÍÍ2=58ÎÎ3wÜòòàÒwÎ98::::::::Ó=åæhfïnËËËË}}ËË}aCDDDddDDdDDuueÒÛvw
âaa}}ll1=Î>>Î6Î>3vÜÜÜv3Î9988::::::::=åæóCaËËËi}}}}}CDDdddddDDuuueEEÒÒvw
_}aa}då3Ï66Î999Î83wvw>Î999ÎÎ88:::::::åÇecïnËii}}a}aDDdttddDDDueeÍFvEuÒuuEFF
ÊccHu3?Ï6699999986>Î888996ÎÎ99888ÓÓ:::åÍcanËi}}}}adDdtdDDuuuueeÍÍåveEvveeeÍ
H}ld3Ï66999999::96998998966Î999Î88Ó:::=ÇdanË}}}}}adDddDDueuueÍÍÍFÇFueÍveuuu
â}t3Ï6699999Î88:9699888:58669999988::::ÓuanË}}Ë}`óDdddDDeeeuÍÍÍFFFeuuÍÇÍuuu
HlÍÏ>6988888Ó8::66998Ó8:55Î766699998::==mcaËËËijxIdddDuuueeÍFåÍåFeuueÍååeuu
è/>>998::::::::866998::::5=Ï669966998::ÓecaËË}jIgfuuuuuuuueÍÍÍÍåFuduuÍFåÍdu
lÓ79999::::::::5769988:::82=?7666669998Îuann}jÄg^IeuuuuueeÍÍÍÍ=åudDDueFåÍuu
/Ï699::::::::Ó==669999:::Ó=1Ç?6666666Î3ÇCanË`Ägg^IFeuuuemÍåå===ÍDDDuueFååÍd
2Ï89::::::::ÓÓ/=769999:::ÓÓtdÈÏÏ67666Ï3uaïËCIgg^kkfFÍÍ2ÍÍÍåååÇåuDDDDueFåÇ=u
/Î8::::::::ÓÓÍl=Ï99998:::ÓådcdwÏ?ÏÏÏÏæecañËbgg^kkIóEvÍÍÍÍååÇwFeDDddDueFåÇ=Í
/Î::::::::ÓÓFcHÍ?Î998::::ÓådaCtF3??ççGdaïË]gg^kÉÉ]adEvFÍåÇwweDDDddduueÍåÇÇÍ
1Ó5:::::==Ómlcâu?Î9988:::=åda`Ccu<44^I`ïn`ÄggkîÅðnnaCeEvvEedcdÁDddDuueÍåÇÇå
è2Ó:::::==ulaaâuÏ69988:::ååtan`aÁgg^ÄInïabgg^ÉÅoZXnÑ}aC``C}aCDÁDDdDuueÍ=ÇÇÇ
l2ÓÓÓÓå21H___}cÓÏÎ988:::ÓÇt}ïnËÁgg^^Ã`nÁ^ggkÉÉ]XXñËaËaËËaaaadÁDddDuuÍÍ=ÓÇå
HâldeFedlH____}luÏÎ99::::ÓåCannËÁg^^ÄÃ`abgg^ÉÉoïËaËËËËËËaaaaaDÁDdDueeÍÍ=åÇF
HâHHHllâââ_____llÇÏÎ99:::ÓÈD}nXiég^^ÄÃn`^gg^ÉÉÁËïaaËËËËËËaaaadeDDDueeÍå=åwE
Ù}}}_}}}}ââ_ii_âHt3ÎÎ8::ÓÓçvaaïËégg^ÄÃabgggkÉoïËaÑCaaaaaaa}}}tuDDDueFFååÇvd
Ùâ____iiiââ_iiiâ}H1ÓÏÎÓÓÓæ4GaËï}é^^k^bdÄgg^îÉÁËnaaË}}ËË}}}}}aCDuuueeeFFvwEc
ÊÊÊÊÙ_}ii__}iiii}âèleFFÇæhgÄDËïËé^^kkbégg^kÉoïËËËïj]ððð]Ájïaa}CDDeeeEEvwvt}
ÊÊÊÊ____Ùâ}iii}}}}ââclerÄ^géËïËEg^kkIIgg^îÉ]aË`ðÃîkkkk^kîÃÃbéÁDDDDEEEEEtc}
ÊÊÊÊÙââââ_____}}}}_}aâdI^^gbËïËEg^^kr^gg^kÃnnðî^^kkkkkkkkkkkkkÃbóéÁddCc}Ca
ÊHÊÙÙÙâââ_i}}______iââ}abkkgGïnËóg^^kkgg^kkpÁI^kkîk^kk^^kk^kkkkkkÄîbE`}}aaË
HHÙÙÙÙÙÙÙâi}}_______ââ}âó^kg^Áa}Eg^^kkgg^kÉor^^^^^^^gggggggggg^^^^^^^ÄIðjËn
ÊÊÊÙÙÙÙÙÙÙÙ_____________éÄÄ^góa}]g^^r^gg^kkk^^gggggggggggggggggggggg^^Ä^ðËË
ÊÊÊÊÙÙÙÙÙâ______Ë__Ë}_}_`Är^gIC}]g^^r^gg^k^gggggggggggggggggggggg^^rrrîîj}a
ÊÊÙÙ_ÙÙâ}i___i_ËËËa}}}}CÄ^^gÄD}ég^kr^gg^k^^ggggggggggggggg^^^^krrr^rk^óâ}a
ÊÊÊÙ__Ù_â__Ù_i}iËi}ËË}Ë_aI^^g^e_ég^^k^ggkkg^^^^^^^rrk^^^ÄÄÄ^^^^ÄÄ^^^^^IC_ËË
ÊHÙâ_ÙÙ_Ù__âiiiiiiËËËËËiab^Ä^gó_ég^^r^ggkrkgggggg^^^^^^^^^Ä^^^^^^ggg^ÄÁ}aËË
ÊHââ_ÙÙââiii}iiËËËËËËËËË}]^^ggf_Á^g^k^ggÄIéIgggggggggggggg^^g^ggggggÄÁ}aaËË
HHââ___âiiiiiiËËËËËËËñË}ËÁ^Ä^gÄCÁgg^k^ggÄî``IggggggggggggggggggggggIÁ}aaËËï
Hââ__iiiiiiiiiËñññËËññ~ïË`Ä^^ggÁÁgg^kkgg^IjaCEÄggggggggggggggggggÄóC}aËËËnñ
Êâ}}}}}Ëi__iËËññññËËËñññËïÃ^Ägg]`Äg^kkg^Äî`ïCcdb^ggggggggggggggGó`}ËËÑïËËnñ
Ùââ}aa_Ëi__Ëñ!!ÞõßÀÀÀÀÀÀÀÀ*&&&gÝÌ&&&&+&îÌØ~~~ÑÑÛ]Ã+gggg^++^IbÁCaanËËËËaaaY
Ù}â}}}ËËñi!"à(á))ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô%%áá)áááááÖÖÖÖ*ãÀßÞs!~~ñËñññ~~Xê
Êâ}}}}iñ!"á)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô))))%á(Úõññ~~ñVì
Ê}}}â}Ë!ò)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)áõñËYÔN
Ê}}ââ}ØÝÖ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)ÚñêNO
Ê_âCébÃð]ð]]À]]]ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜããããã×ãããããÝÝ******))))))))))))))))))ôô)))))RìOO
_}cfGBfóóymeeemmméééééééééóóóééóóóóóóóóóóóóóóóEðððEððEðððððððÜÜÜÜbbboÐíPOOO
âÊórBBzyzAmmémmmmmééééééééééyéyéyyyyyyyyyyóóóyyyyyyyyyFémmmééyóéFAzBqÅíNOOO
Ù_b{BBzzAAyéémmmmmmmmmmmmééééméééFFFyyyyyyyyyyyyyyyFFFFéFémmééFFFÇzqkÐNNOOO
ÊâEhBBzAzzÇyFmmmmmmmmemméééémmFFFFFFmyyyymyyFyyyyyymmFmmmmmmFFóFåApÉJëNOOOO
ÊHdI{BBzzÈyyymmFmmmmmemmmééémmmFFFFmmyFyymmmmmmmyFFFFmmmmmmyyyyyFApÉëNNOONN
ÊlÊd{{{BzzAAyymFééééeeeémméyyymFFFFFyyyyyyFmmmmyymFmmmmFFmmmyyyyypoëNNOOOíì
ÊHâÊdf{{BzzzyFFééeééééééFFmmyyyyymFFFymyyyymmmmymmmmmmFééééóyyéyópÐNNOOONNÕ
èÊÊHÊcf|B@zyyéDDDDDDDDepyyyyyyyyymmFFFmyyyyyymmyyyyÇzÇéeDDeeeééópoíNOOOONNN
ÊÊH}Êe{Èzymée__a}aa_}Cf{ÈÈzzzzAyyyyyyyyyyyyyAzzzBBB{{D}}aa}aaÁpðëNOOOOOOOO
ÊÊ}âCÈBzAééÁ}}}Ëaa}a}D{{{BBBzAyyyyAAyyAzAAAzBBBÈBBhfcâ}}a}aËÁð[ëNOOOOOOOO
ÊÊÊÙâlp{zyééD}}}ËaËËaacó{B{BBzzzAAyyyyyAzzzzzzzzzB{hól}_}aËËËÁ[ëNNONNNOOOO
Ê ÊÊÙlp{zyééD____Ë}ËËaae|B{{BB@zzAAAyAyAAyAzzzzzB{|re_l____ËËÁ[ëíNNNNNOOOO
ÊÊÊlpBzAééd_}}i__iËËadq{{{{BzAAAAyAAyyAyAzAzzÈB{|qC}a}}â}}_ÁððboÐJNNONÔÕ
èèÊÊÊÊlf{zAééD_}Ë}__}}}aCf{{BBBzAAAyyyAAAAAyyyAzÈÈB|fcaa_âââ__ÁppppÉJNNNNWU
èÊ ÊÊÊcf{@AyóD_}}i_aËË}}dq{{BBBzAAAAAAAAAAyyAyAzB{B|fca_}}}}}_DóóFAqJNÔNNWU
ÊÊÊ C{{@Aype_}}Ë_}Ë}}}D{BBBBBzzAAAAAAAAyyyAyzzB{{{fc}_}}ââ__DóFyAqJNNONêU
ÊÊÊ d{Bzzyée__}ËiiË}aaeh{BBÈzzAyyyyyyyAAAAyyAzB{{{{D_a_}ââÙ_epyyAqÉNNONêU
ÊÊÊÊD{BzzyééaaaË}}Ëa_Cp{{BBzAAyyyAAyyyAAAzzAAzB{{{hócaa}}__léAAyAqÉNNONÔU
12 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 12 de 20
81
261
251
241
231
221
211
201
191
181
91
101
111
121
131
141
ïnïnï\nCDeFÍedclÍ>5:52222uc`all1ueutc2Í2055::88ÇtïÆÚßàRRRRã~IggggggI`}u?76
ïïïï\\DFåå===åec=88952222/lcCDuÍut}CcdÍ2200555=dcïØÚÚRRRRRãÑCIggggggIadÏ66
ïYYïn`FÓ:=::===2598:5222Í1l2=>>8Î=DCCCuFÍ22Í=Ítâ}ññØÆÚRRRÚÆs~aCÄggggggfcÈ?6
ïYY\ÑtÇ8:::::===588:5222Í/ÍÎ5555::ådCaadeFåFFFEóðð]ð××ÚÚÚTññ~aaD^ggggggvu?6
ïïï\CtÈÎ8::::==25:9::5222=Î55:::::ÇFCÁbÃIGÄÄ^gggggggg^+++îÃbvEÁDD^ggggggF=7
ïïñ\CcåÏ88:::::=2:88:522588:::::::åÈr^ggggggggggggggggggggggggggxGgggggg4å3
ïïñ\\aeÏ>899:::::5585=005::::::::Óåhggggggggggggggggggggggggggggggggggggg4Ï
ïYï\ïaCåÏÎ9999:::505>==58:::::::Óåæ4gggggggggggggggggggggggggggggggggggggg4
ïï\\\ïadÇÏ>99998885ÍeDu=8:::::Óååæ4gggggg^xfwfwvvvÜbÃIî^ggggggggggggggggggg
ïa~\~nnCce3Ï3ÏÏ>>ÎÎÍtÛÛu=5:::ÓåÇG4ggggîÝÜÒÒÛÑ}}}}ËaaCDEvIÄgggggggggggggg
DCCÑÑaï`CCtuFååÍ22=eÛÛtÍ5==ÓÓÈ<gggGÃ]ÒÀÚQÚQõÆØ~~anaËaCaa}cdDEI^gggggggggg
FEeta`ïï\ïaCccc1/==åFDtÍÓ::86;4ggÄ]\ÑñãÀÀQQQõÒ~~~ØØ~~~ÑÑÑCCa}adóÄgggggggg
ÍFFeda`ïïñïCcdÍåå===585588998Ï?xÜÒØÀÀÀÀßÀÒÞÀÚÆÆ~ÑÑaaaïa}CvÄgggggg
=ÍÍFECaïïñÑcuåå===5:86Î5:888:>vDØÒÀàÀßßõÞÀÀÀÚQõÀÒÒ\ÑaaCaCaaâCfggggg
=ÍÍÍÍucCïÑCdå=2==5::998::8888>EÁÒTÒõÀàßßõõõõÀÀÀÀQQßßõØËËaCaaaaaaaeÄggg
Í222ueCaïaCF==5555:99ÎÎ:::::8>EÛÆQõõÀÀÀÆõõÀÀÀßßßßßßß~Ëaaaaaaaaa}`Ägg
ÍÍ222FCaCadå=0::5:99Î3Èåå::::8äÒÀßßÆÆÆõõQÀÆÆõQÀÚßßßQßQßßØ~ñaaaaaËaaaaa`îg
Í222ÍFtaCadå=5555:993fbóÇÓ:::8äÒÀßßÀÆÆÆõõÆÆÆõÀÚÚßQQQQQõõØññÑaÑaaaaaaaïË`î
Í222ÍFdaïaCF=5:5889>xÌÐ×ðåå::ÓvÒÀßÚÚÚÚÚßßÀÆÆõÀÚßQQQQõõõØ~ËËaËËÑaËËËËaaïa`
2222ÍeCïñïCeå=:89993Ãííí[óåå=ÓvÒÀÚàààÚÚßßßõÞõÀßßÚQõõ~~~ËËËËËËËËÑÑËËïïa
//2ÍÍucan\Cc=ÎÎ>8>Ïf×ííPí×]EóEj~ÆààRR#àààÚÞsõQßßßQQQõõØ\ñÑïÑËËnnËaËnïaaaËï
//2ÍÍuuEvvEu1F3fæxÝ[ííPPPíëÂ[êêTõÚãàR$RRàà"ÞõQßßßßßßßßÞñËaaCÑÑnnnnïnnïïaïnË
//ÍÍÍÇ3>3wwwEDðÐÐíííPPPPPPPPííííTsõßßààÚÚÚÚõQQßßßßßßßÚÀñññnaËnnËïïïïïaaïñï
//Íå3wÓ===åwwb×íPOOOOPPPPPOPOOPíWUsõQßßÚÚÀÀÀQõõßßßßßßßÚÀÞññËnaËËËnïïïnaaïXï
Í=ÓÓÓÓÓÓååååvÝííPPPPPPPNNPPOPPOíTYÆÚßßßÚÀQõÀQõõQQßQßßßßàÀsñËnaËËnËïïïnïañXï
=ÓÓ==Óååå=Í=vðííNPPPPPPNNNPOOOOíQÆÚÚßßßßQ""ßQQQõQQQßQßßßÚÞñËanËnnnnnËnïnnïa
Çå======ÍÍÍÍE][íNNPOPOPPPPOOOOOPìRÚÚßßßßQQßßQõõõõõQQQßßßÚññaaËËËnnïïËËnïaC
åå===Í=ÍÍÍÍÍe][íNNPOOOPPPPPNíPPP$#ÚÚßßßßßßßÀÀõØõõQQQQQQÆØñ~CaËËËËïïïïïïacÇ
å=Í2ÍÍÍÍÍuuuuÁÆ×íëìíPPPPPPìììììÚÚßÚÚß""ÀÆQQQÆØTTTõQQQQõñ}}}ËËnnnËËËËËËCFÈ
ÍÍÍ2ÍÍeeeuuuueÛ~ñ!sìíPPPPísñññsQÚßÚßßß""ßßßõÀsñØÆõõõõõõØÁ]ÜÝxîîîîîIbðÁCFÈÓ
eeeeuuuuuuuuue`ËnïñQíOPPPísñËÑsÆQÚQQQßßßß""Àñ~ñØØØØÆðÝî^ggggggggggggggÈÈÓÓ
uuÍuuuuuuuueeDïËïïñQíOOPPíTñaËsQQQQQQõ"ß""ÆØñ\\ñï]Ã^^gggggggggggggggg4ÈÇÓÓ
vÍeuuuuDDeeeD`aïaññêíPOPPíTñaËsQQQQQQQÀÀõÀÀÒ~ñññjÌggggggggggggggggggg4ÈÇÈÎÎ
wwåÍuueeeeÁDCaËnaËñQíPOPPíõË}ËsõQQQQQQQÀÆQQsÞQÚR*&gggggggggggggggggg4æÈÓÓÓÎ
åwwwvFuDDD`anïnnaËñêíPPPPíTñ}}ñTQõQQßßÀÀõßÞ"á))ô)Ö+gggggggggggggggggçÓÎÎÎÎÎ
Í==ÇwwFdcaaïïïnnaËñQíOOPNíTñaËñsÆÆõQß"ÀÆÆõ"ôôôôôôô&gggggggg^^ÄÄÄÄÄ,æÓÓÓÎÎÓÓ
ÍÍÍÇåwwvdcïñïXXnaËñTíOOONíTñaaññØÆÆÆßßÀÆ!(ôôôôôôô)&gggÝðÁÛ~ÑïïCCCFÈÓÓÓÓÓÓÎ
u2Í==ÇÇÈvdaïñïñna~ñTíOOOOíTñaaËññ\jÆÀØñs)ôôôôôôôôÖ+Ü~!àããß!ñïCdÈÓÓÓÓÓÓÎÎ
uu2ÍÍ=ÇÇwvCaïïïïnïñTíOOONíTXaaËññnï\~~ñËñs)ôôôôôôôô)À!"á))ôôôò!ÑCÇÇÓÓ8ÎÓÎÎÓ
uuu2Í==ÓÇwea\ïnnnXUWNPOPPNTXËËËËnnnnËËaa~!áôôôôôôôôô$$ôôôôôôô)ßÑeÈÓÓÎ8ÎÎÎÓ8
uuuuÍÍ==ÇwvCaïnïïñsìNOOOPNWUñaËËËanXñËanñ!(ôôôôôôôôôôôôôôôôôô)ò~wÓÓÓÎ8ÓÓÓÎ8
uuueÍÍÍ=åvwua\ïïñYìíNOOOOONVñÑËËËnnËËËïïñ!ßôôôôôôôôôôôôôôôôôôôÖÜÈÓ8ÎÓÓÓÓÎÎÎ
uuuueÍÍ==åvEcCïñYêíNOOOOOONêñË}ËËXËXñññsÞß#'ôôôôôôôôôôôôôôôôôô*wÎ:8Î8ÓÓ8ÎÓÓ
duuuuÍÍÍ=åvEcaïXVëNOOOOOOOOìTñËËññËnï!"ò)ôôôôôôôôô($'ôôôôôôôô)*wÎ8888Ó88ÎÓÓ
duuuueÍÍÍÍFEaïñYìNOOONNNOOONìsñËnXËnñÞáôôôôôôôôôô(##$ôôôôôôôôÖÝ3Î888ÎÓ88ÎÎÎ
uuuuu2ÍÍÍÍFeañUêNNOONNNNNOOONìsËïXnñsàôôôôôôôôôôô$$R(ôôôôôôô)Ýw3Î88ÓÎ888ÓÎÎ
euuuu2ÍÍÍFFdËYTëNOOONìììíNOOOíQññnññÞáôôôôôôôôôôô'#$%ôôôôôô)*wÈ3ÎÎÓÓÎ888ÓÎÎ
uuuuuÍÍÍFFeCñVìNNOOOìÚÆÚëNNOONëØñïñ!Þ)ôôôôôôôôôôôô'%ôôôôôôô*wÈÎÓÎÎÎÎÎ88ÎÓÓ8
cteeeÍEEeucñUÔPOOOONÚEEEðëNOOONìUññ~õ)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)ÝfÓÎÎÎÎÎÎÎ8ÎÎÓÓÎ
caCDueuDdcaXTíOOOONë]EÍEE×ëOOONíê!~~!ò)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)*wÓÎÎÎÎÎÎÎ8ÎÎÓÎÓ
aaaaaaaaaaËVëNOONNì]EÍÍÍEðëNOOOìëTñ~ñõá)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô*wÈÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓ88Ç
aËnaËanaïËYìNOOONë]EÍÍÍÍäE]ëOOOOíìsñ\ñÞà'ôôôôôôôôôôôôôôôôôôÖÝ3ÎÓÎÎÎÎÎ8ÓÎ85Ç
ïËËËËnËÑËñêNOOOONÚÒ-ÍÍÍä-EE×íOOOONÚñYñ~!"ôôôôôôôôôôôôôôôôôô)ÝwÎÎÎÎÎ88ÎÎ85=v
aËËËËËËññTëNOONNìÆE--ÍÍä-ÍEÜ×íOOONíTUñïñàôôôôôôôôôôôôôôôôôôÖÝ33ÎÎÎÎ8ÓÓÓ85vð
ËËËÑÑËññTìNOOONë]EEÍ-äÍÍääÍEðëNOOONìVUññã)ôôôôôôôôôôôôôôôôô*Ý33ÎÎ88ÓÓÓ8ÓÇv[
nËËÑÑñXVìNOOONë×EEÍÍ-ääÍ=ääEE×ìOOOOPìsññÚ)ôôôôôôô'(ôôôôôôô)*w3ÎÎÎ88ÓÓÓÓÓwðë
nËËËññYÔNNOOOí×]-ÍÍÍäääÍÍääÍE]ìÔOOOOíQññÞ)ôôôôôô)"")ôôôôôô*Ýw3ÓÓÎ88ÓÓÓÓÓbÂÔ
ËËËÑñUêNNOOONë]-ÍÍÍÍÍääÍÍÍäÍÍE]×ìOOOOìõ!!ÀÖ))ô)á"!!ß)ôôô)*wÈÎÓÓÎÎÎÓÓÓÓÓÇ[NO
aaaññTNNOOOON×EEÍÍÍÍÍ=ÍÍÍÍÍäÍEE×ìOOOONìsñ~ÀÚà"!ññññÞà***ww3ÎÓÓÎ88ÎÓÓÓÓw[MO
aaañsìNOOOONë]E-ÍÍÍÍÍäääÍÍÍÍÍÍE]ÚìOOOONêññññññññnan`aÑÜwwwÓÓ8ÎÎÎ888ÎÓÓÇbÂMO
aaXYìNOOOONì]EEÍÍÍÍ=ääÍäÍÍÍÍÍÍÍEÜÚÔOOONëTËan~~ñËaaaïaew>ÓÓÎ88ÎÎÎÎÎ88ÓÓw[ÔOO
ïïXêNOOOONëÚÒ-ÍÍÍÍÍ==äÍääÍÍÍÍÍÍFv]ìÔOOONÂYññññ~ñËññ~aFÈÓ88ÎÓÓ8ÎÎÎ88ÎÓÈbëNOO
ïXVNNOOONí[]E-ÍÍÍÍÍääÍäääÍÍÍÍÍÍÍÍE×ìÔOOOíêUñ~ËËËËÑÑÑCv3Ó88ÎÓÓ8ÎÎÎÓ8ÎÈw×ÔNOO
ñYÔNOOONN[]EäÍ-ÍÍÍÍäÍ-ääÍÍÍÍÍÍÍÍÍEÜÚìOOONíWñËnaaËËaaDwÓÓ8ÎÎÓÓ88ÎÎÓ8ÓÈbëÔMOO
UWNNOONNë]E-ÍÍ-ÍÍÍÍÍÍÍÍ-ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍEðìÔOOONìsËËËËñËaaFÓÓÓ8ÎÎÓÓ88ÎÎÓÓÓwbìOOMO
TëNOOONë[E--ÍÍÍ----------ÍÍÍÍÍÍÍÍÍEEÚìÔOOONÚñËËËñÑÑaFÓÓÓ8ÎÓÓ888ÎÎÓÓÓv[ìOOMO
ÂNOOOONðEE--ÍFÍ--ä--ää---ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ-E]ÚìOOOOíTUËËËnaCåÓÓÓÎÎ888Î88ÎÓÓÓóëÔOOOO
NNOONNë]E--ÍÍFÍ-ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ--------ä-ÍE×ìNOOONìsñËËa}dÇÓÓÓÎ8888Î88ÎÓÓÓóëMOOOO
NOOONëðEE--ÍÍÍÍ-ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ----ÍÍÍÍ2ÍE]ÚìNOOONìUËËaâDÈÓÓÓ8888Ó888ÎÓÓÇðëOOOOO
OOONëðE---ÍÍÍÍ---2222----ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ2ÍE][ëOOONNTññ}lFÓÓÓÓ8888888ÎÎÓÇw[NOOOOO
OOON[Eu---ÍÍÍ-----ä---------------ÍÍÍÍE]ìNOOONësñ}lFÓÓÓÓÎ888888ÎÎÓÇb[NOOOOO
PONN[]EEEEEEEEEEEeEEEEEEEuEEuE-u-EEEEEE]ÚìOOOONìUicåÓÓÓÓ88:8Ó8ÓÎÎÓÇbëNOOOOO
OONNë[×ã×××××ÆÆÚ[ÆÆÚ[[[[[ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ]]]ÚÚìNNOOOONWñtÇÓÓÓÓ888Î888ÓÓÓÇ[ÔMOOOOO
OOONNNNìNNNíììÔNNÔNÔNNÔÔÔÔÔÔÔNÔÔÔÔììNNNìÔOOOOOOOìYdÈÓÓÓÓ8888888ÓÎÓÇ[ÔMOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONêÁÇÓÓÓÓÎ88ÓÓ8ÓÓÎÓw[ÔOOOOOO
NNNNNNNOOOOOOOOOÔÔÔÔÔÔNNNNNÔÔNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOÂðvåÓÓÓÎÎÓÓÓÓÓÓÓÈb[ÔOOOOMM
ìTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTQQQQQQQTTQQQQQQìNOOOOì[bÇÓÎÓÓÓÓÓÓÓÎÎÓÈbëÔKOOOOO
sñññññËiiiËËËËËËiËËËËËiËËñÑññññññññññññññññYWNOOONÂ[wÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈbëÔOOOOOO
VVYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXñññññññññññXñXñXXXñUVÔOOOOÔëbÈÓÓ8ÓÓÓ8ÓÓ:Óf×ìOOOOOOO
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔêWêêêêêêêêêêêêêÔìÔÔOOOOOÔ[fÇÓ8ÓÓÓ:Ó:ÓÓf[ÔOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONOONOONNOOOOOOOOÂbwÓÓÓÓÓ:8ÓÓÓb[NOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔ[bÓÓÓÓÓ:ÓÓÓÓbëNOOOMOOÔ
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONÂbÇÓÓÓÓÓÓÓÓÈbëNOOOMOOÔ
NNNNNNNNNNNNNNNNNNÔÔNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÔNÂðÈÓÓÓÓ8ÓÎÓÈbÂNOOMMOOÔ
VVVVVVVVVVTTVVVVVVVVTTTWWWWWWWTTWWWTTTTTTTTTÕWWQQÚ×ÜbóÇÈÓÓÓ:8ÓÓÎfoNNOOOMOÔë
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUXiËnËiñUYUUUñUUUUUUUUUUUUUUUXËéÈÇÇÇÈÓÓÓÓÓ8ÓÓÎf[NNOOOOOÔÐ
YXYUYYUUXUYUUUUUUUË`Evfwve`nnYññUUUUUXXXXXXXXXXËaFÈÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓw[NOOOOOOì&
YXXYUXXXXXYXUYYUYXDw333333ÇeaËËñXXXXXXËËËËXññññËaFÓ55ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓv[NOOOOOÔë+
UXXUUUXXXUUUYYYYXDf3ÓÇÇÓÓÓ3ÈFaËXXXXXXXËËËËËññññËCvÓ5ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓv[NOOOOOÔÐg
UXUUUUUUUUUUYUYYnv3ÓFDDEw3Ó3ÈeËXXXXXXñËËËXXXXXXidÇÓÓÓÓÓÓÓÓ::8ÓÓÓbëNOOOOOìî4
13 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 13 de 20
151
261
251
241
231
221
211
201
191
181
161
171
181
191
201
211
221
9985558699::55=83utGgggg^ïËïËËIgggÌÀR$$RàßÀÚsññ~ñññññËË}CéÄgggggggg^ÁÞÞ""ß
99550:96985555:6Ï.tfggggg`aï}ÁggggîÀàRRàÀÀÀÀ~~ñËñËËnaaïéIgggggggggg^ÁÒõõßÀ
998558698:555596>ÏuvgggggÁaa}vgggg+ÀààààßßßÀ~ÑaaËËËËa]îggggggggggggg]"ßßÀ
98::898::55586696Ï=Fgggggé}ïaIgggggãÚààà#ßÀÆ~ËaaaiÑ]îgggggggggggggggÌÒÀßßÀ
68::88:555:9666996Óegggggb}a`^gggggÝÀààà#ÚÚñËïaËjÃgggggggggggggggggÄ]ÒÀÀÀÀ
Î8:::55:8966699996Óe4ggggÃaaÁggggggg×ÀààÚÚÆØñïa`b^ggggggggggggggggÃÁC~\Ø
38:55:999999999996=u^ggggICcvggg44ggîÆÆQTsïnaéî^gggggggggggggg^Iea}a}ËñññË
3Ó555::9999999999>ut^ggggIlcf<æ3ÈÈæhf}}~ñïñËjb^gggggggggggggg^bDaaaaaaaËËaa
GÇÓÓ888888998898ÎÍc`ÄggggGDFÓÎÓÎÓÎÈÈÈFDccaaÁIgggggggggggggg^ÃÁaaaaaaaaaËaac
gfduÍ=>>888ÎÎ>>Óuc}\îgg<çæÈ3ÎÎ88ÎÎÎÓÓÓÈÇuDwgggggggggggggggbd_}aËËaaaaaaaacc
ggEâcCuÍ==ÍÍFeutcCïËI4ç3ÓÎÓÓÓÓÎÓÓ88::ÓÓÓÈfhgggggggggggg^fD}aaaËËËËËaaïaËact
gggó}aclccCCaËËaCCccÈ3Ó:888ÎÎÓÓ8ÓÓ:::ÓÓÓÓÓÈæ4gggggggggfDa}aa}aaËññnaCCCaCct
ggggóaaCaaaËññïïaceåÓ=Ó8888ÎÓ88ÎÎÎ8888::8ÎÎÓ3ç<gggggÃÁcaaaaa}aaañnaCcHcCcl1
gggggEaaaaaa\aacDFÈÈÓÓÓ8888ÓÓÎ8ÎÎÎÎÎÎ8888ÓÎÎÓÓÈæ4gGea}aaaccaaaaaËaacdvwvÍ11
ggggggEaïñnïacteÇÈÓÓÓÓ888888ÎÎÎÎ8ÎÎÎÎÎÎ888ÓÎÎÓÈÇÈÇdlcCaÑÑccïnaaaïCce3ÏÏÏÏ>0
gggggggÁËïaCCuåÓÓÓÓÓÓ888ÎÎÎÎÎÎ8Î8ÎÎÎÎÎÎÎÓÓÓÎÓÓÓÓÓÓådlaËËaaaËËaaaaâuÏÏ696676
ggggggg^Á}aDFååÓÓÓÎÎ888ÎÎÎÎÎÎÎÎ88888ÎÎÎÎÎ88ÓÓÓÓÓÓÓÓÇecaËnn`jjÁÁÁDDÈÏ9669996
ggggggggÄDuåÇå5:Ó8Î888ÓÎÓÎÎÎÎÎ88888ÎÎÎÎÎÎÎÎÓÓÓÓÓÓÓ5ÓÈFébÃÃîÄÄÄÄÄÄGÏÎ9669996
IggggggggÈåÓåÓÓÓÓÎÎÓ8ÎÎÎÎÎÎÎÎ888888ÎÎÎÎÎÎÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÈÈhgg^^g^^^^<3Î6999966
`Äggggg4æÓÓÓÓÓÓÎ8ÎÎÎÓÎÎÎÎÎÎÎ88888888ÎÎÎÎÎÎÎÓÓÓÓ88ÓÓÎÓÓÓÈ<gggggggg43Î6999999
a`Äggg<ÈÓÓÓÓÓÎÎÓ88ÎÓÓÓÓ88ÎÎÎÎÓÓÓÓÎÎÎÎÎÎÎ8ÎÓ8Î8ÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÈ<gggggggg?>8988888
ïaÁggçÈÓÓÓÓÓÓÎÓÓ88ÎÓÎÓÓÓÓÓÓÎÎÎ8ÓÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓ8Î8ÎÎÓÓ8ÎÓÓÓÓÓÈ<ggggggg435855:55
ËCâFGÓÓÓÓÎÎÓÓÓ8Ó8ÎÎÓÓÓÎÈÓÓ888ÓÓÈÓÎÎ>>33ÈÈÎÓÓÎÓÎÎÓÓÓ8ÓÓÓÓÎÓ3<ggggggg3555555:
ïadÇÓÓÓÓÎÎÎÓÓÓÎ8ÓÎÎÎÓÓÓÓÓÎÎÎ3ffbbfff333ÎÎÎÎÎÓÓÓÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓ3ÎÈ;gggggg;5555555
adÇÓ=ÓÓÓÓ8ÎÎÎÓÓÓÎÎÎÎ::Ó8Ó3Èfboëëìë[obÇÓÓ8ÎÎÎÓÓÓÓÓÓÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÈÇvÃIIfw===0000
CvÇÓÓÓÓÓÓ8ÎÎÎÎÓÓ3Î888ÓÓÓ3fb[ëNNOOONN[ow=5ÓÎÎÓÓÓÓÓÓÎÎÓÓÓÓÓÓÓÓÓÇdcaaccuå===05
wÈåÓÓÓÓÓÓÎÎÎÓÎÓÓÎÎ88ÓÓÈfb[ÂÔMOOOOOOMMë[ÜwÇÈ3ÎÓÓÓÓÓÓÓÎ8ÓÓÓÓÓÓÓÈÈdcccccteF2/8
ÈåÎÓÓÎÎÎÎÎÎÎÓÓÓÓÓÓ88ÈfoíëÔMOOOOONMOOOONë[bbfÈÓÓÓÓÓÓÎÎ88ÓÓÓÓÓÎÓÓÇdlaaC}}ccl>
ÓÓÓÓÓÓÓÓÎÎÎÎÎ8ÓÓÓÓÎ3boNÔOOOOOOOOOOOOOONMN[oÃÈÓÎÓÓÓÓÓÎÓÎÓÓÓÓÎÓÎÓÓåd}aÑÑËnacÍ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÎÎÎÎÎÓÓÓÓÓ3w[NMOOOOOOOOOOOOOÔNNMNNë[ÃfÎÓÓÓÓÓÎÓÓÓÓÓÓÓÓÎÓÓÈÇCaÑÑññïcd
ÎÓÓÓÓÓÓÓÓ8888ÓÓÓÇwb[ìMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNëÃf3ÓÓÓÓÓÓÓ88:ÓÓÓÓÓÓÓÈFc}ÑñññCc
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎ88ÎÓÓÈfb[ÂÔOOOOOOOOOOOOOOOOOKOONMMNëofÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎÓÓÈFCCanËïc
ÓÎÎÓÓÓÓÓÓÎÎ8ÎÓÓfoëNMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMONÂofÓÓÓÓÓÓÎÎÎÎÓÓÓ8ÓÎÓÓÈelCnïï~
ÎÎÎÓÓ8ÎÓÓÎÎÓÓÇbbÂMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMKOONÂðwÓÓÓÓÎÓÓÎÎÎÎ88ÓÓÓÓÓÇdcïï!õ
ÎÎÓÓÓ8ÓÓÓÓÓÓåb[ÂÔOOOOOOOOOOOOOOOOOKOOKOOOOOOOOMNÂ[wÈÓÓÓÎÓÓ88ÓÓÓÓÓÓÓÓÈvcañß)
ÎÓÓÓÓ8Ó:ÓÓåvb[NÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔÔNMMNÔ×fÈÎÎÎÎ888ÎÓÓÓÓÓ8Î3ÈF}Ò)ô
ÎÓÓÎÓÎÓÓÓÓwb[ëNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMOMì×f3ÎÎÎÎ88ÎÎÓÓÓÓÓÎÎÈÈDÝ)ô
ÎÎÎÎÎÓÓÓÓÇb[NNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKOOOOOOOOOONbÈÓ33ÎÎÓÓÎÓÓÎÓÓÎÎÓÈv*)ô
ÓÎÎÓÎÓÓÎÈw[NNONOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKOOOOOOMMKKOOOOOOMëbfÓÓÎÎÓÎÎÎÓÎÎÎÎÎÎÈwx)ô
ÓÓÎÎÓÎÓ>w[NNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKOOKKOOOOOOOONëbÈ58ÎÎÓÓÓÎÓÓÎÎÎÎÎÈxÖô
ÓÓÎÎÓÎÈf[ÂNNOOOOOOOOKOOOOOOOKOOOOOOOOOKKKOOOOOOOOOKOMÔ[bÈÎÎÎÎÎÎÎÎÓÓÎÎÓÓÈw*)
ÎÎÓ88ÓfoNNMOOOOOOOOOKOOOOOOKKKOOOOOOOMKKKOOOOOOOOOOOONÂofÈÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓÓÓÓ3wÝÖ
ÎÓ::ÓÇbNMOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKOOOOKOOKKKKOOOOOOOOOOOOOONNof>8ÎÎÎÎÎÎÎÓÎÎÎ33fx
Î:ÓÓÇb[NOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKOOOOOOOOOOOOOOOKOOOONëb3ÓÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓÈf
Ó:ÓÈb[ëNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMÔÔÔÔÔNÔÔÔÔOOOOOOOOOKOOOOOOOON×f3ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓÈÈ
8ÓÇw×ëNOOOOOOOOOOOOOOOOOONÔÔëÐJ&&&&JÐíNÔÔÔÔOOOOOOOOOOOOONÂbÈÎÓÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓÎ3
8ÎÇbëÔNOOOOOOOOOOOOOOOONÔÔë&gggg4g4ggg&JíNÔÔOOOOOOOOMOOONÂ[f3ÓÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÓÎÈ
ÎÈb[NOOOOOOOOOOOOOOOOOOìíJ^gg4<;;<<<4gggg&JëÔOOKOOKMMMOOONÂbÈÎÎÎÎÎ88ÎÎÎÎÓÎÓ
3w[ëNOOOOOOOOOOOKKOOMNÔÌgg4<;;<<4444gg44ggg+ÐÔMOOOOONMOOOMN[f>8ÎÎÎ88ÎÎÎÎÎÎÎ
ÈbëNOOOOOOOOOOOOKKONÔì&ggg<;444444g44gggg4gg^JNÔMOOOMMOOOONÂofÓÎÓÎÎÎÓÎÎÓÎÎÎ
p[NNOOOOOOOOOOOOOOMÔë&g4<444Gwx444xedDvGg444,^ÅëMMOOMMOOOOMN[bÈÓÓÎÎÓÓÓÎ8ÎÓÓ
oÂNOOOOOOOOOOOOOOOÔë^g4;?4,vtv4gGEC___HcE<44<<gÅÂMOOOMMOOOONN[f88ÎÈÎÓÎÎÎ8Ó8
[NMOOOOOOOOOOOOOOÔí^g4;?;wtcwggfdâ}aËa}HHdf4<;,^JÂOOMMOOOOOONëbÓ:ÎÎÎÎÎÎÎ888
ÂMOOOOOOOOOOOOONÔë^gg<;4wlHfg4fcHâËËËË}â}_}ó4;,,+ÐÔNMOOOOOOONNow8ÎÓÎÓÓÎÎÎ88
ÔOOOOOOOOOOOOOOÔë&gg44<vââvggwCEbÁ}iËi}}}}__v<;,,+ëÔMOKOOMOOOÔëb388ÎÓÓÓÎ88:
OOOOOOOOOOOOOONÔ&g4444v}HeggfCaÁÃÄð}}}}}ââa_aæ;?;4ÅÂÔOOOOOOOONNof88ÎÎÎÎÎ888
OOOOOOOOOOOOOOÔJgg4<4wââCGgxt}ËËa]ðCâ}â}âââ__e<;;?^ÐÔOOOOMOOOONëfÎ8ÎÎÎÎÎ888
OOOOOOOMMOOOOÔÐgg444xtèèFg4E}aËË}}}}}}â}}}}}}CG;;??îÂÔOOOONOOONëbÈÓÎÎÎÎÎÎÎÓ
OOOOOOMMOOOOÔígg,44ÄCHHcG4fc}aËËË}}}â}}}}}}}Hcf????ÄÐÔOOOOMOOONëbÈÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
OOKOOOOOOOONì&g4<<4EÊcèe44eâa}ËËi}}}}}a`C}}}âcfæÏ??,îÂMOOOOOOOON[f388ÎÎÎÎÎÎ
OOKOOOOOOOMÔJg4;;4fH}âHvgxc}a}ËË}}i}}âaEIE}}ctæwÇ?7?^ÐÔMOOOOOOONÂbÈ588Î88ÎÎ
OOOOOOOOOOMëgg;;<çtH}âcf4E}}aaiii}}iâ}}}EÃD}lDGFu???4îÂMOOOOOOONN[f88888ÎÎÎ
OOOOOOOOOMÂÅg4;;<FèHâHtG,Dâ}aa`}â}}}}}}}}jD}HvGulw;?çÄëMOOOOOOOON[w>Î8ÓÓ8ÎÎ
OOOOOOOOOÔÐgg4;<ÈlHHHÊu<GCâa}`ÃðCâ}}â}}}}}}lcfGd u??çÄÐÔOOOOOOOONëb3ÎÎÓÓÓÎÎ
OOOOOOOOÔë^gg4<<dHHHHÊE4fc__Ë}ðÄbC}}}}}iË}âHeGfcècæ;?<îÔMONOOOOOONbÈÓÓÎÎÓÎÎ
OOOOOOKOÔJggg44vèHHHHèF4wc_a_}}]bDâ}}}Ë}Ë}}cfGuèHHv;??+íMOOOOOOOON[fÎÓÓÎÎÎÎ
OOOOOKOÔëgg44gGtHHHHHèF4fc_}_a}}aa_}}}}}}â}vGflèHHuGç?,ÌNOOOOOOOON[b3ÓÎÎÎÎÎ
OOOOOKOÔ&gg44gEèHHHHHèF4fcâ}_}i_}a}}ii}}}âeÄxdèèlHcæ;?;îNMOOOOOOONÂbÈÓÎÎÎÎÎ
OOOOOOÔígggg4flèHHHHHèu<GcH}}}ii}}}}Ù_a}}DGGuèèHHHHF;?,ÄëNOOOOOOOMÂbÈÓÎ8ÎÎÎ
OOOOOMÔ&gggg,uèHèHHHè tG,eH}_}iiâ}}}}a}_DGGeHèHHHHHdç??^ÐÔOOOOOOONÔ[fÓÎ8ÎÎÎ
OOOOMMíg4gggwHHèèHHèHèHf<ftH}____}}}}HlEGÄe HHHHHHHlæ?;4îÂMOOOOOOON[bÈÎÓ8ÎÓ
OOOOMÔ&g44gÄtHHHèèèèèÊ dGGædâÊÙ____lCef,GeHcÑÑ}âHHHHv;;<ÄëÔOONNOOONëbÈÈÓ8Î8
OOOOÔÐgg44gwèHHHèèèè Ê èuGGGEDddDDévfGGwt}ÑÛÒÒÛ}H}Hu,;;,ÐÔOOMNOOOMNbÈÈÓ8ÎÓ
KOMMìÅgg444d HÊÊHèèè ÊÊèètvfGGGGGGGGfvDâ}ÒÒÒÒÒ\}}HtG<;4ÅNOONNOOOMNbfÈÓ88Ó
OOMMíggg44wèèÊÊÊÊ èèÊÊÊèè
cdFvvåÍ/dtlHâÛÒÒ!!sÒÒÑHâ}f4;<+íÔONNOOONN[fÈÎ8Î8
OOÔÔÅgg444u èèÊèè èèèè
Êèèèèè èè
èÊââÑii}ÛÒÛâââv4;;^ÐÔOMOOOOMÔ[fÈÎÎÎ8
OOÔÐg444gfHèèè èèè
èè Ê
èèèèèèèHH ÊÊHÑÒÒ~}a}}~ÒÒ}ââe<;<gîÔOOOOOONNëÃ38ÎÎ8
OMÂ&g4<44u HÊH
èè
èèÊ
Ê èè èèèHÊ ÊÊÑÒÒ\â_}}~ÒÒ}Hât?;<4+ëÔNOOOONNëÃ38ÎÎ8
OÔÐg44<4flHHHHè èè
ÊÊÊÊ
èè
èèÊÊâÛÒ}}}}~ÒÒ}â}lw;;,ÄÐÔMOOOONNëbÈ88Î8
MÔîg4444u HHÊÊ
èÊèèè
ÊÊÊèè
èè ÊÊè
HÛÒ~}iñÒ}}}He;;;,ÌëNOOOONNëbÈ8ÓÎÎ
Ôë^4<<4GlÊÊH
è èÊèÊÊÊÊÊèèè
è ÊÊ
Ê ÑÒÒ~ÒÒÑ}}ldG;;çîëNOOONNNNoÈÓÓÓ8
ÔÌg<444FèÊÊÊÊ
ÊèÊH Êè Êè
ÊèèÊ HÑÒÒÒÒÒÒÒÒÑ}ccf,??Ä[NOOONNON×ÈÓÓÓ8
ë^g444Gt ÊÊÊèè
èÊ ÊÊÊÊÊè
è
ÊHHHèèHHâÛÒÛ~Ò}}cv<??,ÐÔOOONNON[fÓÓÓÓ
Ð^44<4wèÊÊÊèèèH
HÊ ÊHÊÊHèÊ èÊèÊÊHHÊÊÊHHHÑÒÒ~ñ}âÑÒÛc}u<;?,îÔOOONOON[fÓÓÓÓ
îg44<,D HÊÊÊ
ÊÊ HHHHHÊÊÊÊÊÊÊÊÊHHÊÊèÊâ\Ò}i}}}\ÒÒÛâtG;?çÄëÔOOONON[fÓÓÓÓ
^g<<4flèÊÊÊÊ
è
ÊÊHHHHÊÊÊÊÊÊÊÊHHHHHÊ ÊÑÒ~}}}a}ËÒÑ}f;??ÄÐÔOOOOON[fÓÓÓÎ
g44,4e HÊâÊ
è
èHHHHÊÊÊÊÊÊÊÊHâHÊÊÊÊ HÛÒÒÑ}}}}}i~ÒÒ~HF;??GÌìNOOOON[fÓÓÓÓ
4<<4GcèÊÊHÊÊÊÊ
èÊH
ÊHHÊÊÊÊÊHHÊ Ê
}ÒÒ\}}}}}Ëi}ÛÒâu,??,ÌëNOOOON[fÓÓÓÓ
<;<4v HHHÊHHHÊ
è ÊÊ
èÊÊÊÊÊÊHâH
ÊÊHâÛÒÑ}___}}}âÑÒÒÑtG;;;îíNOOOON[fÓÓÓ8
<;<,D HHÊÊÊÊÊÊ
èèèH
èÊÊÊÊÊÊHHH
ÊHÙ~ÒÒ~}}___}}}}}ÒÛ}w;;;^ÐNNOOONëfÓÓÓ8
14 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 14 de 20
231
261
251
241
231
221
211
201
191
181
241
251
261
271
281
291
ÀÀßõõ""ßÀÀßßõõQßßßßQßßÆ~}}}}}aË}ËËËaaauvvvvvEeÁÒÀÀßßñnïïnXnïïïïïïïïïïaDæG
ÀÀßõõõßÀÀÀÀõõÆÀQßßßQQQÆØËË}}}}ËËËËËËnaaadEvvvvFv]ÀÀßÀñïïïnXnïïïnnïïïïaCwGÈ
ÀÀõÞÒÀÀÀÀßÞÆÆÀßßÒ~ËËËËËËËËaaËnËËnïaceFFFåv]ÀÀßÚõñïïïïïïïïïïï~\ïïCuææÇ
ÀõÞßßßßÀ!ñØØÒÒØ~ËËËËaaËËËaaaaËËnaCDEvvvvv]ÀÀßÚTñïïnnnïïïnnï~\ï`Cvæ33
Æ~sõßßßßÀ~ñËï~~~\ïÑËËËË}ËËËËaaaaaaaadevwÇvvvv]ÀÚÚÚõï\ïïïïïïïnïïïïïnCfçææ
ññ~Ø"ßßÚÚïïËa}}ËËaaaaËËË~\~ËËËaaaaadFvvvFvEutÀÀÚÚõñïïïïïïïïnïï\ïïaeGÈmæ
aa}CÛÛÒÀÒÒ\anaaaCaaaaaËñ~Ø\ññaaaCDEvvFFFeCCËØÀÀßßñïïïïïïïïïnnïï\CwGelw
ccdÍvuuuÛÒwECaaaCCCaaaËÑ\ÀõÆÆÒ\ÑaadEvvvFFdCaïñØÀÀßÀñïnnnnïïïïnnï\Cuxftcd
tu=5>>>..3ÏÏu}ÑnaaaÑËË~~õ"õÆÆ~ËaCevFvvFdCaïñØÀÀÀÀñnnnnnïïïïïïï\cv,EcCc
u=058996666Ï>cCïnaaÑÑn\ØÞÞõõÀÒ~Ëaa`EvvvFvD}añØÀÀÀÀñ~ñnnnnnnnïïïCtxGDccu
Í005:9996696>u}nnaaÑËn\ØØÞßÀÒØËÑCadEvvFvvDaËØÀÀÀÀñïnnnnnnnnnn`ceGfclEx
==0589999996ÏucnnaaÑËïØ\ÛßÀÒñËËË}tEvvvvvetØÆÀÀÀ~ïïËËËnnnnnïCcvGeèFGG
==5558999666Ï/canaÑ~ñ\\\Û~ÒñÑÑÑÑatuFwvvvEÒÒÀÀÀ~ïïËËËËïïnïïcdIfcu3æm
==05:999666631lcaaaï~\ØØ~~ßÒØ~~~ÑÑaccuFvvvv]ÒÀÀÀñïïñËËËnïnnïceGF1wæel
2=5558999997Ó/eudtcaï\ØØØØØ~ËactuFFvw]ÒÀßÀñnïËËËËËnnnncwç/Íæecc
805::999666Î=====Íuc}\\~ØØÒØØ~CeFvFFåwÜÒÀÀÀñïïËËËËËnïïCCææ2Ïåc}}
6855:89999800000===ÍCÑ\\ØÆsØØØÜvvFFvvwÜÒÀÀÀñïnnËËaanaïadæ3Îæd}}}
6685586695000000000=eCÛ\ØØÒÆ]vEFvFEuÒÀÀÀñïnËËaanaaïae?ÏÏÇcaË}
6668=588505555555505wdtÛØØÒÒÆÒÒvvEDdC}ÛÀÀÀÀñïnnannïaaïav?ÏÏuaaË}
998522=>5::5555555553ect\ØÆÒõÀÒÛvvecaCaØÆÀÀÚñnËnnnïnaïaCÈÏÏÈcanaa
:505=2=Ï>999::855558ÏFcaØ]ÆØØØÞõQÒvvveanïØÆÀÀÆØññËËaaaïïïaDæÏ?ecaaaa
555ÎÎÓ05>6999998:99>ÏÍc`[JJÌ×ØØØõõQQÆÒÒvvvwe`nØÀÀÀÒñññnaaïïïïaeæææd}aaïa
5866ÎÓ=05669999999663dajJÐJ&ÅjØÒÀQÀÀÛEvvFvEuÆÀßÆñïïïnnïïï\avææ3canËïa
:699885009666996696Ïucn]JÐJÅÅðÒÒÀÀÒÆÀsÑÛvvåFåvEÒÀÀÆØñïnïïnïïïCcf?Ï3caËnac
9699855=0566>ÏÏÏÏ?3-cïn]ÐJJJ^ÌÒÆØØË`éÇFåvEÒÀßÆñïïïïïïïïcd3ÏÏætaaï}e
66998555==>ÏxxxwvÒÛÑïnXÆÐÐJJÅÌÞÞ\adéFFvEÒÀQQõññïññïïïCcdÏÏÏ?Fl}cdf
7699:5550ä.*)))Öã!ñnnnnjoÐJJÅ×ÒÒÒCDEEEð]ÆQÚÚQTTssYYññïauæççæævEFæh
7699:555=v*)ôôôô)òsïnïËï[ÐÐJJ×ßÀßßßÀÒÒÒÜ×××[ëìììNNNNìììêêTYñÁGæFæçGhhGw
Ï>988555äÜ*ôôôôôôÖàñïaaËjoÐÐÅÌÆÒÀÀßßßßßßÀQÆ×ëëNNNNOONNNOOONNNNëê]îGcdåÈæfec
3698::50ä*)ôôôôôôôá!~aÑÑñT[oo×ÆÆõßßßßßÚQQQQìÔOOOOOOOOKOOOOOOOONNííÐØ}}CclHc
Í?68::5=ÜÖôôôôôôôô)sËaÑ~ËËï``ñÒÆõQQQßÀÀQÚQìOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONìêTñÁeee
tvÏ>>==EÝÖôôôôôôôô)sËaaaanaËËñsÆÆÚÚQQßÚQÚììNOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNë[îÄGG
}ÑvfwvuÑã)ôôôôôôôôásËnïnaaaañññõÚÚÚQQQÚìììNNNNÔÔêWWTTVVVVTQêììNNNNOOONNëÌII
àáÖÖ*ÝÒ!áôôôôôôôôôà!sññËaaanñsTìììììììììííìWWVVYUUUUUYYUUñUYYVWÔÔNOOOOOÔë×Æ
ôôôô)))áôôôôôôôôôôôááSàsññïXsìNNNOÔìììíëìTVUUUXXñYXXñXYYYYXYYUUUVQììOOOONNì
ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)à!ñVÂNOOOOONNìWVUUUXXXññXXXXXñYYYXXXXXññññ!õÔÔOOOON
ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)RõëNÔOOONNNWVUUYñXXXXññUXYYXXXXXXXXXñññññññsÕÔNOOO
ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)PNOOOONÔWVUXXñññYXXñYYUUXYYYYXXYXXññYXXYXXUUVWNNN
ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôPOOONNÔVUUXXXññXXXXXYYXXXYYYYXXXXXñXXXXYYXXXYYTìN
ôôôôôôôôôôôô$#(ôôôôôôôôôôôOOONìTYUUXXXXññXXUUXYYnXYUññUYnnXYYXnXXñsññËXYUVì
ôôôôôôôôôôôô$#(ôôôôôôôôôôPOONìVUUYXXXññXXXUUUYYYXY!õQQsñYXñ!ssXYXñYUXXXUYUV
)ôôôôôôôôôôôô%ôôôôôôôôôôPONNÔsñññññññññXXXUYYYYYssR)))%Q!õÚRRQ!YYYYYYYYXXUY
Ö)ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôPOONêsUññññXXXñXXYXYYYYYUõáôôôôô%#%)ôô)RsYXïïXññïñËñ
x&)ôôôôôôôôôôôôôôôôPôPOONNêUññXXXXXXXYYXXYYYYYYsò)ôôôôôôôôôôôô)QñYXXXñññññX
x+&)ôôôôôôôôôôôôôô%$POONNÔVYñXXXXXXXYUYXXXYYYYYõ)ôôôôôôôôôôôôôôR!XYYXXñXXXX
È,gg&Ö)Ö)ôôôôôôôôôôPPOÔNëVUñXXXXXXXXYYYññññXXYUõ)ôôôôôôôôôôôôôôásXXnï``aËXU
Èæggg+&ÌÚáôôôôôôôôôPOONNVUññYXXñññññXXYññññXYYsQ)ôôôôôôôôôôôôôô)õñCev3wveaË
ÓÓçhÄÃ]ïs)ôôôôôôôôôPONNWUñññUXñXYXXñï`ÁÁDDaËñYYQ)ôôôôôôôôôôôôôô)õÑÍÏ>>>>3Et
ÓÓÇeDCan~(ôôôôôôôôô%ONìYXXXXYXXYYYX\ev=5ÓwFCËYYV)ôôôôôôôôôôôôôô)u3>>9888>F
ÎÓÇdcCaañà)ôôôôôôôôôìíVUYXXËËaCCïï`Ev==85>3vt~Ys%ôôôôôôôôôôôôôô)~vÏ>>9888=w
ÎÓÈFcCaaÑÞ)ôôôôôôôôPìêUYXXËCuEvvEeFv==5558>3EÑïs(ôôôôôôôôôôôôôôá~wÏ>>88585=
ÎÓåådcaa~!à)ôôôôôôôPìsUYXËCE3.85===0=555558>.ÛÑñ#)ôôôôôôôôôôôôôàÛ3>>>>88888
ÎÓÓÇucaa~~sà)ôôôôôPíQUXXnËDw>58555055555588>3eañõ)ôôôôôôôôôôôô)ÞÛÏ>>>>88888
88ÓåmcCaÑñ~!ßá)ô%PììYñXXnaE3>55555555555588>ÏEaï!Q)ôôôôôôôôôôôá!u3>>>>88888
88ÎÓåcCÑÑÑï~!!RPONNWUXXXnïv3855555555555558>ÏvaXs!À))ôôôôôôôô)QÑe3>>>>88888
:88ÓÇD}ÑÑÑanXTìOONìsñXXXnïv388550=5==5555588ÏvaXYññsÚàòÖÖÖ)))RsÑu3>6>888888
:88ÎÇFcÑÑ~ïnYÂNOONêññXXXñÑvÏ885555=00ä05558>ÏFaññYYññ!QÌãÚßßQ!ñÑD3>Î8988888
Ó888ÓFCCïn\XVNOONìVñXËñXññE3>8885===000558>33Dñssõõsñ!ÆÞÞÞõsñïCw3>9988888
8Ó88ÎÇDaïnïUêNOONWUñXXXññËDw>88885====058>>ÏF}sõÚÚÚQõÀñÑÑE3>>998888
ÎÓ8ÎÎÈecïïïVìNONNVUñXXXXXXae3>88>8555=058>3ÍcñõÚàààÚÀßßßßØññ\vÏ>898888
ÎÓ8ÎÓÈFcaXXêNÔNNÔUXËnXXXXXËCE3>>88855558>3elañQR###ßßßßß"~ññtv3>8885:
ÎÓÓÎÎÓÇCaXYìNNNìVUXËXXXXXXXË}u=>>>>>>>>3Ghéanñßà#ààßßßÀß"ÞØñYXb<>>>855
ÎÓÓÎÎÎÈdaXTNNNNÔYXXXXXXXXXXXËatuevwwvEuIg^I`Xsßàààà#ßßßß"ÞÒñUj^gG33>>8
ÎÎÎÎÎÓÓeaXêNONNWYXXXXXXñXXXXñïXËËaC\~~Ëðgg^]Ëñõàààààßß"ßßß"sYðgg4vuvvv
ÎÎÎÓÓÓÓF}UêNONìVUXXXXXññXXXXñXUYXññØÛÒÃgÃnËsÚààà##ßßßß"""TYØîg^rÁ_aCÑ
ÎÎÎÎÎÎÓåaYëNONÔYXXXXYUñññXXYYsQÆõØÞÛÛ~b^]Ëñõààààà#ßßßß""õõÆTñ]gg^bnïXXñ
ÎÎÎÎÎÎÎåCZNOONWUXXXXYYYñññXñsQÀÀÀÀjÄÃnXsÚàà(ààßßß"""õØñÃggÄÁËXñïñ
Î8888ÎÎÇdTNOONWUXXYYYYñññXXUQÚßÀßß\b^`XñÞààRàà#ßßß"""À~Ágg^bËXñïïñ
ÎÎÎÎÎÎÎÇDêNOOìVYYnï`ÁeDtËËXsÚÚßßß"ÞÁ^ðiY!õàRRRàßßß""õñIg^ÄjËnïñññ
ÎÎÓÎ88ÎÈÁÂNNNìVXïDF3333weaËØÚàßßßßßÞÞÞÛîîXXs!ÞÚàààßßßßõñ]gg^baËñXñññ
ÓÎÎÓ888wE[NìëÂYËe.>89>>>3E}sÚà#ßßßß"ÞÞÞÝÄjËïññsQÚàÀÀÀÀÆØñîg^ÄjËXXññññ
ÓÎÎÎ888Èb×ë×ÜðDuÇ>5:9999>3D~ÀÀ#ßßß""""ÞÛÝ^]nnnXññsØÆ×Ü×Æ\ñðgg^bËËïñËËËË
ÓÎÎÓ88ÎÈwðÝx>>==58899999>ÏFÑÒÀààÀÀß"""ÛÝgbnïnXXXññðg++ði`îg^ÄjnXïñXXXñ
Ó8Î888ÎÈwEf38855588888889>wÛÒààßÀÀßßß"ÞÛI^ÃïïïXXXïXbg^^]ibg^^ónïññXXËËË
ÓÓÎ888ÎÈwvwÏ885558888Î889>wÛÚßßÀÀßßßßÁÄ^^]ññXYXïËbg^^éÁ^g^î`ËñññXXËËË
:ÓÎ8888ÈÈvwÏÎ885588588888>3ÛÚÚÚàßßßÀÀõÞØÁ^g^ðËXUXXËaÃg4ÄÄGhÄÄóËËXXXËñËËË
88Î8888ÎÈwwÏÎ885588888888>3Û~ÚÚÚßßßßÀÆØ\îgÄÃnXYXñ`Igg444444G`ËnËËXñËËËË
8ÓÎÎ8:ÓÎÈvw?9885555588899>3D}ØQÚàÀßßÀØØØ\Ëðg^ÄjËYñ\Igg44^ÄIIx^eaËËñññËËËË
8ÓÎÎ8:8ÎÈwwÏ6988555555588>3tËñsõÚÚÀÀÆ]]ØïïïËj^^^ðËñËbg44GwEÁ\ïÁ^IaËËñXñËËËË
8ÓÓÎ8:8ÎÈwwÏ6955555555588>3CaXXñsØØ×^^Ä]ËËñnËIg^ÃïËÁÄ4<,vC}nïï\ÄgdiËËñXËËËË
ÓÓÓ8Î::ÓÈÇvÏ68855555555883vCnXYXXñË]g^^ÃnnËïËðg^^jav4,<4ÄÃjïï\\x4e}ËËËXXËËË
8ÓÓ8ÎÓÓÎÓwówÏ>8888555558>3eCïnXXïXnïîg^^ÁËËXËj^g^ECG44xxg^]j`CCx4eiËËËXXËËË
ÓÓÓÓÎÓÓ8ÎÈEu3>8988885:88>3daXYYYYYXËég^^bËïXnnÃg^fe444e`ðÜðÄÄvdG4e}ËËXËXËnË
ÓÓ88ÎÓÓ8ÎÈélÍÏ>99888888>3FcaXXYYXñïnnkg^ÄÁËïXËðg^Gf44,eÑï\ÁIgGw,4D}ËnXËËXËÁ
ÓÓÓÓÎÓÓ8ÎÈéacF3Ï>9888>>3fIjËYYYYXXïnËðg^^ÃnXXXj^g^<44,DïØZï`evG4GdËËñññXË`Ä
ÎÓÓÓÎÎÓÎÎÈeanCef3ÏÏÏ>Ï3Gh^IÁXYXXXXXXï`Äg^^ÁËXX\Ig^444ÄÁïZYØï}v44w}ËËññXËËIg
ÓÓÓÓÎÎ88ÎÈéËXnatuEvFedwgg^^ÅÁXYXYXYXïËðg^^ÃnXñËðg^4g4GjïZïnDf4ÄGjËnËñXXËðgg
ÓÓÓÓÓÎ8:ÎÈFnUXXËËaaaaaaógg^^kÁXïXXYXXïjÄgÄÄjXYXÁ^^4g4GDïn`Ex4,4bnnïXXnËÁggÄ
8ÓÓÓÓÎ8:8ÈFËYXXXXXXïnnïn]^g^kk]XXXYXYYXbg^^bXXYïîg^44,EevG<;,;fcËXXnnËj^gÄÄ
8ÓÓÓÓÎ888ÈFañËËññXXXXUYñËÁ^gÄ^^]ËnXXYXXj^g^kjXïËóggh4<,,<;??;?veEÁ\n}`îg^k^
15 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 15 de 20
301
261
251
241
231
221
211
201
191
181
311
321
331
341
351
edeFÈæææÈeCC``\\ïï\ïïïnïïïïï\ÆÚÚÀ]ÜEFFFFEDCaaaaaaaaËaÑaaaa
caacd33ÏæævDC`ïïïïïïïïïïnïïï\ÆÚÚÀ]vvFFvFec}aaaaaaaaaaËËaaË
lCancåçÓåæGfDC`\ïïïïïïïïïïï\ØÆÚÚÀ]vvvvvvvED}}aaaaaa}}Ëaaaa
caïñaeæåceÈæfuC``ïïïïïïïïï\\ØÆÚÚÚÆEvvvvvvvvutaaaaaa}}aaaaa
eaïïauæwdcDfGfDC`\\\\\ïïïï\\ØÆÚÚÚÆ\DEvvvvvFvEdaaaa}}}aaaaa
fDaCceGwtCCDfGwDC\\\ïïïïïï\\ØÆÚÚÚÆ\aCevvåååÍåEdaaa}}}aaaa}
Gfut1ÈÈuc``ceæævtïï\ïïï\ï\\\ØÆÚÚÚÆØïïCdEFåå==vecaa}}aaaa}}
ÇææÈÈæ3ÍdcCCcFææeC`\\\ï\\\\\ØÆÚÚÚÆØï\\CuvåFvvvEdaaa}aaaaaa
/æççæ3æç3uCCCdwæfC`\\ï\\\\\\ØÆÚÀÀÆ\aaCevvvvvwvdCaa}}aaaaaa
æçæFddeÈç3ecdce?æeaï`\\\\\\\ØÆÀÀÀÒÛtuEwwÇÇvwwDCaaaac}}aaa}
ÄwdcCa}Cå?fdact3çÈDï`\\\\\\\ØÆÀÀÀÒEvwvååÓåÇvDabb`aa}}}aaaa
ECaaaaacdwGvcCcEæçFC`\\\\\\\ØÆÚÀÀÒvwwåÇÈÈwvDaé^^Ã`aa}aaaa}
caaaaaaCcuxfdcaeæ?Èd`\ï\\\\ØØÆÚÚÀÒvvÇÇÇÇwFDC`Igkkbaa}}aaaa
c}â}}}}c}cvGFcCtf?æDC\\\ïïï\ØÆÚÀÀÒvwvÇÇÇÇFucEg^kkkÁaaa}aaa
}a}}}}}}}âuGwcacvÏæeC\\\\\\\\ÆÚÀÀÒÜvvwwwÇwvdxg^kkkbCaCaaaa
a}}}}}a}}}cfGDcceæævCï\\ïï\\\ÆÚÚÀÀÛÛevwwwwvwgggkkkîÁaaaa}}
Ë}a}Ca}}Ë}âvGFccd3æfdC\\ï\\\\ÆÚÀÀÀ~CdewffwGgggkkk^baaaaa}
aa_}la}ËË}}uæftctwææDC\ïïï\\ØÆÚÀÀÀØï`CCDvwGgggg^kkkIjaaaa}
}cDwECc__Ë}dÈGDccFææeC`\ïï\ZØÆÚÀÀÆØïïï`Cev^gggg^kkkk]aaaaa
leGGGfdl}Ë}cÈGe}cDæçvC`\ïï\ZØÆÀÀÀÆØïï\ïDEIggggg^kkkkbaaaaa
cfGwÈçÇcaË}låGvcctÈçwtïï\ï\ZZÆÀÀÀÚØï`ï`ówÄggggg^kkkkI`aaa}
dGfdFçædaËalFçwcCCÇæÈD``ï\\ZZÆÀÀÀÀnCDóffgggggg^kkkkîjaaa}
eGvleææe}ËaleGædCcmçæeï``ïïZØÆÀÚÀÀ`evfwGgggggg^kkkkkÁaaaa
vGEcmææEaËacuæGucaeæ?EnïjðjïØÆÚÚÚÚ]Ewwww<gggggg^^^kk^éaaaa
GGDcFææecaacuæGecCDæ?v`ïÁ^ÄÁ~ÆÆÚÚÆÜwwwww4gggggg^^kkkkéaaaa
GvccFæædcCaldÈçFcaCf?wCnÁ^gÃ\ØÆÆÚÆÜwwwåvggggggg^kkkkkéaaaa
fCcCwGæåFvóFeææFcaawÏÈdïjÄg^bjÆÚÚÆÜwwÈeeggggggg^kkkkkéacaa
daaCwGæçGGGGææÏåcnaFÏ3Dï\Ig^î×ÆÆÚÀÜwwwvwggggggg^kkk^îÁaaca
cCaaeÈ3æææææææÏÇCnïeÏÏen\îggîÌ×ÆÀÒÜwwÇwæggggggg^kkk^I`accc
a}na}CddDeeeDåæÈtïnDææFC\îggÅÉÐ[ÆÆ]wwwvæggggggg^kkk^baacc}
DDCCCaa}_aa}HuæÈdaadæçFC`ÄggkÉÉJ[ÆÁuwwvIggggggg^kkk^éaaccc
çæ3ÈÈÈÇÇFóóvFÈææDcCCfçwC`Ägg^ÉÉJJo\Cewwfggggggg^kk^kÁaaa}}
ææ?æçççççGGGçæææm}acÇçfdÁ^ggg^ÉÉJJðnauwfgggggg^^^k^Ãaaaaa}
tueeEEEvwÈÈfÈÈææFcCcFçfDÁgggg^kÉJJÉð`CDE^ggggg^^k^^]aCaaaa
TñËË}aaaaccttdÇçv}CcFææuDgggggkÉÉJÉÉðïaDIggggg^^k^bïa}}a}_
íêYñnaaaaccaclFGw}CcuææeDggggg^kÉÉÉÉÉ]`jógggg^^Ä^I`CÁófIbé
NëêYËaaaaaaÑacFGfCaadÈæFDggggg^kÅÉÉÉÉÉðéé^ggg^^^IÁóÄgggggg
OOíìsñïnËaïñacFçÈtaadÈçwdÄggggg^ÅÅÉÉÅÅÉóéfgggg^^rÄgggggggg
OOONìTñËÑaa}aâeæædaacåçwtIggggg^kÅÉÉÉÉÅoéEÄgg^^ggggggggggg
NOOONìTïtCdddtFææu}CcF?wdfggggg^^ÅÉÉÉÉÅî]aEggggggggggggggg
WNÔOÔNëÌIIGæxGæææucCcmæædógggggg^kÅÉÉÉÅÅbaCGgggggggggggggg
UWNÔONNÐÐbwwvvÇæ3ucCauææDÁgggggg^kÉÉÉÉÅÅÃjIgggggggggggg^^^
YUWNÔMNNêX}lcè1Ïæecaad3çeCÄggggggkÉÉÉÅÅîî^ggggggg^^^^^^^^k
nXUWNNNNNêÁDeeÍÎæmcCaCÇçFcbgggggg^ÉÅÅÉÉkggggggg^^^^^kkkkkÅ
nXXUWNNNNëÐîGGæ3æFcCacÇçÇCÁgggggg^kÅÅÉkgggggg^^kkkkkÉîÅÉÉÉ
XËñXYÔNNOÔëobvv3æFcCncFçÇdCbggggggkkkkggggg^^^^kîîkkkkÅÉÉÉ
XXËñXVÔNOONên}lÇæÇcanauæÈDaj^ggggg^kk^gggg^^ÄÃó]ÁÁÁÁðbÃÉÉÉ
XXXXXUTìÔONëTËcåçÇcanaD3çeCaEgggggg^^ggggÄÄÃ]aaaaaaaaa`]oÉ
CËYYXXUêNOONNY}væÇCcCCdÈçFCC`Ãgggggggggg^ÄÄîÃÃbéÁ`aaCaaËïÁ
EaËXnXUVìÔOMNê}EæÈtcCaCÇæwC`ïjÄgggggggg^^ggggggg^îbéÁCaanË
=tcËñïXUWNÔONëØeæÈCaaacmæÈtC`CEggggggggggggggggggggg^IÁïaï
8=EuCËïXYÔNOONêÁæÓC}aaceæædCï`aEgggggggggggggggggggggg^ÃÁa
88>wvdËïYVÔNONÂ]fÈCaïacu3æuCïïCav^ggggggggggggggggggggggÄó
855.wECaïUêNOON[ÃftanacdÈæeaïïïaaIggggggggggggggggggggggg^
8855=wDËïXVÔÔONÂowtaaaccÇæFcïïaC`Äggggggggggg^^^^^^^^^^^^^
888553e}ñXYÔNMMÂoÝtcaaclåævCC`ïaÁgggggg^^^^^^^kkkkk^^kkkkk
88555ÓeËñXUVÔNNÔëÐ`aaËalÍæwCaCïaógggg^kkkkkkkkkkkkkkkkîîîI
88588>uËñXñYìNOMN[\ËaËËlÍæwCïn`afgg^^kkÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉîÅkîIb]
8555>åtËñXññTNOONêYaaaËl/3fdannaGgg^kkÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÅkîoðja_
8:55wu}ññXXXYÔOONìYË}aËl1ÈfDa`a`ÄgggkÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÅkîÃ]`a_aa
:58.vÒ~~ñXXXUWNONNTËaËËa1È3DC`a`^ggg^poÅÅÅÉÉÅÅkkIbÁa_aa}}â
8>.vÀÀÀÀõñËXUÕÔOONêËaaËadÇ3ec`ËÁ^gggk`nðÃîÉîîÃÃóÁa}}a}}}_â
..vÀÀààÀÀññXVìOONìXaaËadÇ3EC\ØÒÜÜbÄîDaa``jÁÁ`aa}}}aââ}_lâ
EÒÀààà#ßÀÀØññUììOOëYËaËËcåæECÆÒÒ]]CCCCCaaaaaaa}}}}}}}ll
!Àãà##ßßßßÀØssQíOONTËËññcÍÏvÛÆÀßßßÀ~~ÑCCaa}}a}}}}}}}}ll_
õòRàRààÀÀßßÆõQìNONTËËËñce3vÒÀÀßßß"ÀÀ~~ÑaaaËË}}}}}}}}___â
õòàààààÀß"ßõQÚìNNêËaaËËDxÜÒÀÀßß"ßßßØÑaCaaaa}}ll}}}}__âÊ
õòRààààÀßßß"õQììëìññÑ~ØÛwÜÀÀÀÀßßß"ßÒÑaCaËËË}}a_}}}}_ââÊ
Þãààààßßß"""õQQÚíì!sÆÒÀãÀÀÀßßßßßÀ~ÑÑ~~~Ø~}}}}}}}_HâH
sàààà#ßßß"""õõõììõõõõõõÒÀàÀÀßßßßÀÀ!~ÀÀÀãÀÒ\}}}}}lÊâH
ñÀãààßßßß""ÒõÚìQß"""õÞ""ààßßßßßÀÀsã(àßßßÀÀ~}}}__HÊÊ
ñõãààßßßß"ß"ÚíR#ß"""ßàßßßßßÀßÞÀãàà#ß""ÀÀ}}}âââÊÊ
Ësãààßßß""ßßßQíRàß"õ""àààßÀßÀß"ããà#ßßõõÀÑ}__}_âÊ
ËñÀààßß"ßß""ßß"õÞõÚì#$#ßÞÞõ"ßààßßßß"ÀãÀßßßßÆõß~}}}}_HÊ
XñõàßßÀ""ßß"õõõõQì$$àÀÞÞõßßßßß"ßßßãÀßàßßÀÆÆõ~}_}ââHÊ
ËX~ÀÀßß"""õQìR$Rà"ÞÞÞÞÞßààßßßßà(ßààßßßQQõÑ}__lllH
ËXñÞßßßß"ÞQììQRàß"Þ""""ßàßßßßàà#àÀß"õÀßØË}}lllHH
ËËññ]ÀÞõìNìõßãàß""ßßßßàÀßßß(àààßßßÀÀ\a}}}}lHH
ËXi]^îðÆÞõÚìNìsÞààßß"""ßßßàßßààààÀßßÀÆÞ\aa}}}}lHH
ËË`ÄgÄ^ÌØØØõììNÔìs!Þàà#""""""àßßààààß"ßÀ~}a}}}âlHH
ËnIg^kÄ]Ëñ~~~~sTëNììÚQÀÀßààßß""ßÞßßààßßß"""õÞÞÞ~ÑË}}}â}lHH
Ëbg^kkbËËñññËññTíìQQQÀÀÀàßà(àß"ß""Àààßß""""""ßÀÒ~}}}}llHH
]g^Ä^IïËñññññññsÚQ"""""ßààààààßßßßÚàßßß""ßßàààààãÀ~}}lllHH
ggÄÄÄ]}ñïXXËËññsÀßßßÀßßßßßàà#ààÚÚÚRòÚ""""ààà##ààààÀ~}lllHH
gÄÄ^ðËËXXXXXnXñÞ""""ßßßßßßßßàÚìëNNëÀßÀÀÀßßßßÀßààãÒË}llll
^r^IïËïXXññËËËñÀ""ßß""ßßßÚëíNNíÚÀÀÀßßÀÀÀÀßßßÀÒÑ}}âââ
ÄÄîÁinnñïÑcDeEuÒÀßÒÞ"""ß"ßÚRíëëëß""ßßQÒÑ}}âââ
rÄðËXXñï}tE3333vÒÀßÒÞ"ßß"ÞÀÀÚÚííÚß"ÞÞõÆËâ_âHâ
^ÃËXXXXaCv3>>>>.ÒÀß"""ß"ßÒÀ"ÚRààààßÞÞÆÒ\}ââHHH
IjËXXYËcEÏ>>99>>vÒßß""ßÀÀÒÞ"ààÀààãàÀß"ÞÞÒÒ}}ââHHH
16 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 16 de 20
1
11
21
31
41
51
61
71
ââ_}_ii}ËËËnËËËii}âÙÙÙÙÙÙÙ_ÙiËËËËËËiiËËËËËË}Ë}i}ËËaËiiiiÙÙÙÊÊÊÊÊââiËËËiiââ
ÊâÙÙ_i}}ËËËËËËËiÙÙÙÙ__Ù_ÙÙi}ËËËËËËiiñññññËËnËËË}}}ËË}}iiË_ÙÙÙÊÊH}}iËËËË}âÙ
ÊÊÙÙÙi}ËËËËËËËËiÙÙÙÙÙ___ÙÙi}ËËËËXïiñÀØñËïñËËËii}ËËË}ËË}}iÙââiËËËiiË}i__
Ê}}}Ë}Ë}ËaËËËËËiiâÙÙ_}_ÙÙâ}}ËËËËññ!ÆÚàßßßÆØññññËËË}}Ë}}}ËËËËËiiiËËËË}}}âÙâ_
291 Ê}a}ËËËËËËËËËËËËiÙÙÙiËiÙi}}ËËËËËññõà#$##ßßÆØñññËËË}Ëii}}}}iËËËËËËËËËË}â}ccC
Ù}a}ËËËËËËËËËËËiiÙÙiËËËiËËiËËËËËñsÚà####ßQÚÆsññËËËËË}iii}Ë}iËËËËËËa}ctDueee
Ù}}}ËËËËËËËËñËËiiiiËËËËËËËiËËËËññõRR$$$##ßQÚõsïñËËË}Ë}}}}}}ËËËËËa}cdeFFÍÍÍÍ
Ùâ}i}}Ë}ËËËËËËiiËiiËËËËiiiiËËËËññQR$$RRRàßßÚÆØïïËËË}ËËËËËi}ËËËaaadeFFÍÍÍÍÍÍ
Ùâ_iiiii}ËËËËËËiËËiiËËiiiiiiËXËñsÚR$$RRR#àÚÚÚØñXXËËË}}ËËËËËËËË}aDEFF====ÍÍÍ
ÙâÙiiiiiËËËËXXËËËËË}iiiiiiiËËnñ~sÚR$$RR$#àßÚàõsYñXnnaaËñaaaaÑaauFFÍ======ÍÍ
Ù_ÙiiiiiËËËËXËËËËËËËiiiiiiiËñññ~sÚR$$RR$##ßààõYññXXñËñññËËaÑÑÑeFÍ=========Í
Ù__iiiiiËËËËËËËËËËËËiiiiñ~ØØØÞsssÚò$(RR$R#ßààØïXñññ!ÞõõÞ~ñÑÑÑDFF========ÇåÍ
Ù__iiËËËËËñËËËËËËñnXñññsQÚÚÚÚßQõsQS(($$$R#ÚàÚØïññsõÚàRàãàÀ!}tEFå=====ååååÍÍ
Ùâ_iiiËËËñXËËËËËËXnXïñõÚRRR###ÚÚQÚSS($$$$#ààÚõñsÆÚRRRRRàààÀÛEvåÇåååååÇåÍÍÍÍ
281 ÊÙÙÙÙiiiiññËËiËËËËXïYsÚRRR$$$$##ÚRòò($$$$RRÚQsÞÚàRà$RR$ààààÀvFåÓååååÇåÍÍÍÍÇ
ÊÙÙÙÙiiiiËËËËËËiËËXññõRRRR$$$$$##ÚRS(($$$RRÚ"ÞàR#RàààRà(à#àÀEvåÓåååååÍÍÍÍåå
ÊÊÙÙÙiiËËËËËËËËiËññññQRR$R$$$$$$##RSS(R$R##àQàRRRà$ààààààààÀEvÇÓÇÇåÍÍFFåååÇ
ÊÙÙÙiiËËËËËËËËËËËËññõà#$$$RR$$$RR#$S(R$R##ßRRRRRR$à((àààààÀEwÇÇåÍÍÍFFåååÇf
ÊÊÙÙiiiËËËËËññËiËËËi!Úà#R$$$$$Rà$#$((($$$ß#RàRR$$$$((((((ãÜvv==ÍeÍååÍåÇwwe
ÊÊÙÙiiiËËññËËËËËËËiËñõRR$$$$$RRà$$#$(((R$#ààà(($$$$((((((ãÜvvÍÍeÍÍåååvwvea
ÊÊââÙiiËXËññËñiiËËiiËi!ÚRR$$$$RRRRR$$$((RR#RàRRR$$$$((ààààÜvFÍÍÍÍÍÍFvvwvDaï
ÊHââÙiiiËËËñññññññËËËËñõR#$$$$RRRRRR$RRRRR$RRR$$$$$RRRààãÜwvÍÍÍFÍÍvvvwEtaïñ
ÊHHâiiiiËñËññññññññËËËññõÚR$$$$$$$RRRRRìììíòòR$$$RRRRRàÀÜvÍ2ÍÍÍv=vvvveCaïYñ
HHÙÙiiiËËËXËXXññXññËËññ!õàR$R$$$$RRRRííNNííSR$$$$$RRRÀÜÜEÍÍÍÍFFvvve`añËïYX
271 ÊÊÙÙiiËXñññññññïñXñËËññññsÚRRR$$$RRRííNNNNííRRR$$RRRRàãÜÜvvvvvvEedaËñïñïXX
17 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 17 de 20
81
91
101
111
121
131
141
ââÙÙÙââ_ÙÙ__ÙÙÊÊÙÙÙÙÙÙâÙÙHHââÙÙ___iiiiÙâ_}____ii}i__}a}ÑññÑ}â}_}_}}}}aa}}Ë}
Ù_ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙâÙÊÊÙÙÊÊÙ_ÙÙÙÙÊÙÊÙÙÙÙÙ___ÙÙÙÙâ____iiii}_ââ~Ø~Ñ}i}_}}}}}Ëi}}}
Ù____âÙÊÊÙÙÙÙÊÊÊÊ
ÊÙÊÙÊÊÊÊÙÙ_âÙÙâââHHâ___}ââ}iâââ}â~ÀÀÀßsñiË_i}iiË}}}}
âââââÊÊÊÊÊÊÙÙ
Ê
Ê
ÊÊÊÊHÙÙÙÙâââHHlHHâ}}ËË}ââ}}}}â}ÑÀàà#ßßß"s}Ëa_Ë}iiiËi}
291 CcCcccccc}Ê_ÙÊÊÊ ÊÊ
ÊÊÊÊHÊÙÙÙâ}lcduudtl}}Ë}}}}}}}}}!ãà$$#ßß"ÞÑ___}}}i}}i}
eÍÍÍÍÍÍEEDâ_ÙÙÊÊÊÊÊÊÊÊÊÙâÊÊÙÙ_âHdÍ2///2dc}ËËaË}Ë}i}âÞò($$#ßß"ÞÑ}}}â}}i}Ë}Ë
ÍÍÍÍ=2ÍvECâ_ÙÙÙÊÊÊÊÊÊÊÊÊÙHÙÙÙ}Hc==//2222d}}aaËñØØ~ñõòá($#ßß"Þ~âââ}}}iiiiË
ÍÍÍÍÍ/ÍvDH__ÙÙÙÙÙÊÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙâèÍ>502//22Ít}aËñÚÀÀõÞ"((($$#ß"Þ!ñ!ÞÞ~ññËË
ÍÍÍÍ2ÍåEHâ_iiiÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙâââÙÙHl=55502/222ucËËsÚà##ßß"$(((RàßßÞõõÀàààààÚÒñiË
ÍÍ2ÍÍååtHââââÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙâHÙi_âl=5:5502//2ucaËsãR##ßßßß(á(($ß""ßàà##àRàÚRQñ}
Í22ÍÇÈuâHHÙââÙÙÙÙÙÙÙÙÊÙÙÙâÙ_}Hc>88855022/2tHcÛãR##ßßß"#(á($"QÚàà#ß####ßßÚi
2ÍÍåwvcHÙââ__ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ_Ùââ}}è1>8:885002221/vvÜà###ßßßß#((RßÚàÚÚßßß#ßßßßßñ
===Çwtâ_ÙÙ____}_ÙÙÙâÙÙÙÙ__âlt/22205885022/=>>.Üãà######ßßRàRàßßßßßßßßßß"ßñ
==åwuââiiiiiiiËË__â_ââ_Ù__lu2222///2555225>8:=vÜàà###ßßßß"ßàÚßßßßßßßßßß"õñ
281 Çåwe}âiiii}iiiiiâi}ii}ii__dÍ2/22222//=500>8::=äEÀàRR##ßÚßÞ"ßßßßßßßßßßßÚQ~â
wwEcâÙiiiËËË}}}iii}i}}}}_le2//2/2/222ÍÍu=>55002EÜããRRàààÚßßßàà###ßßßßÀÚÆØ}F
wEC}iËiiËËËË}}}ii}}}Ë}ii}cÍ222/222/2-uÛtu=50022-u]ÚãRR#àRRàßÚàRRàà#ÚÚßõÑF?
ECïñi__ËËË}Ë}}}}}}}}ËË}}}cÍ222222200-ÛÛÛu2202222Íu~ÞQÚààààß"ßßR##àààÚÞ!}u?6
CïïXËi}ËËiii}}}}}}ËËËËËËËcÍ0022220000uttÍ52/2//2utÑ~õßààààà"ßÀßß##àààÑ}w76
ËïYYñËËËËii}}}}}}ËËË}}}ÑacÍ=000220555=20>>:500001cÑÀààààààÀÀßÀ###ààÀ~t?76
ññïïXËËÑË}}}}}}}Ëaacttccaluw=55==55:850=889988>>/c~ÀÀààRàààãÒÀßß##àÀÀ~u?66
ñññññnn~~ËËËa}}}ËCceåÍÍuccc=>5::55::82255999999>=cÛÀßàààààÀ&ÝÀÀßßÀßÀ~E?66
ñññññnï~\ïXXnnËa}CÍÓ=2ÍÍuccu=85:55:::22058999998=tßßààRRãÀÌgÝÀÀÀÀÆÑE?69
ïññïïïïï\\ïnnnËacF>::222Ítccu>>8888>52/05:888988ÍtÒ#à#RRRRà×gg+ÜÒÒs}e?69
271 ïñïïXïïïaaCCaaaaD385:22/2dcCcdå3333.Í020055:898>uÑÆÚß#RRRRãÝggg^xÃÝ\ñÑe?66
18 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 18 de 20
151
161
171
181
191
201
211
221
Ë}ËËËaË_Ãgggggg^j_j]bÃÁa}a}i}}ii}}Ëi!ßßß""ß"Þ!iâ__ââââ}}}_Ùi}iiiiâiââââÙÙ__
ËËËË}}Ë_bgggggggÄóîggggbC}a}}}}}ËËËñõàßß""""sñââ_âââ_}}iiii}ii}iÙâÙÙÙÙÙÙÙi
ËËaa}}a_Á^ggggggggggggggIa}}}}}ËaË}ààà#""""~}â_ââââi}}i}}}}i}iiâÙÙÙÙÙâii
ËËËnË}a}abggggggggggggggge}}}}ËaaËñÀà##àß""ÞÞÛ}â_ii}ii}ii}}}}}}}}ii_ÙÙâ}}s
291 ËËËËË}_aDó^ggggggggggggggfâ_}}ËaaË~Úà$#àß""ÞÞÛ}}}ii}}ËË}__}}}}}}}ii__â}âÑÀ
ËËËËË}DIgggggggggggggggggI}}}ËËËaËsàR$$àß"""ÞÑiiiËiiiËË__ËËËËËË}}}}_ââÙà
ËËËË}aîggggggggggggggggggÄaâ}iññññsà$$$$àß""ÞÞ!!ØñË}}aaËËËËËËi}Ë}}}âiÒà
iiËË}`^ggggggggggggggggggÄCâ}ñss~!!Ú$#$$àßß"ÞÞÞõßßßßÀñ}ËËËËËËË}}}Ë}}}}ÑÒÀ
ËËËË}j^ggggggggggggggggggx}ÑØÆÆÆÆÒÞQR$#$#ßß"Þ"ßÀßßßßßßÀñ}}ËËËËËËËËËË}}}ñÀ
}}aË}`ÄggggggggggggggggggbiÀÚÚßßßßßàRRR$ßß"""ßßßßßßßßßÀ}ÑËËËËËËËññ~~Øs!õÚ
}ËaË}aIggggggggggggggggggð~ÀÚ##Úß"""ßÚàR#ßß"""ßßßßßßß#ßÚñ}ËËËËËËËñØõõÚ
ËËËËË}ð^^ggggggggggggggggjsÚà##Qß""""ßßààß""""ßßßßß###ßßñËËËËËËËËsßßQßßßß
ñËaaa}`Ã^gggggggggggggggIñàR##ßß""""ßßàÚß""""ßßß######ÚñËËËËËËËñÀßßßßßßß
}}cc}aËjÃ^g^gggggggggggg]ËÆR$$$#ßß""""ßß""Qßßßßàà###ààÚÆsËËËËËËËËñÒÀßßßßßßß
281 tÍåÍd}ËË\ðîggggggggggggIa~ÆR$$#ßßßß"""ß"Þ"ßßßààààààààÚÆsñËËËËËËËññÀßQßßßßß
3ÏÏ>>ucaËËjóÃÄgggggggggÁ}ñÆãRR$#ßßßßß"ß"Þ"QßßßßßßßÚßQõ!ññËaËËññnïñsÀÚÚÚÚÚÚß
69988>ulcaââcdéÃ^ggggggDañàRRR##àà##ßßß"QßßßßßßßßßßõsñññËËËññnnnñ~õàÚß####
699888=1duEFedaab^gggggE}ñ!QRRààRRR$à#àßÚàÚßßß""õ""ßÀÀ~ññËËËñËnËññ!ßàÚRR$$
6999:55ÓÏÏÏÏ>3mc`IgggggbaËñ!ßààààààÚ#àà##àßß"""õ""ßÀÆØËËËËËËËnnñññsÆÚÚààã
99885558799989ÓeaógggggIaaËñ!ÞÀÀÀÀÀãààà#ßß"ßß"Þ"õ""ßßÀÆØËËaËaaËËËnnñññsÞõQÀ
998:55587999985=l`Ägggg^Caañññ~~Òî&*àààßßßQßßß""""""ßÀÆËËaËËanËËËËËnØØÞõÞÞ
998:555869999:5=t}IgggggÁanËËËË~ÃggãààààßßÚÚßßßßßß"""ÀÒ~ËËËËËËnËa`]ðIÌÆØ
999:555866999:5=d}ógggggóaïËËËËEgg+Àà$$àÚßßÚÚÚÀßßßß"ÀñËaaËËËnÁbÄ^^Ä]s
9985555Î69999:5=ccÁgggggbËËËËaËîggîà#$$#ßßÚßQÚÚÚÀÀÀÀÀ~ñËaaË`ðîgggggbØÞÞÞ
271 998555:668::::5=uldÄggggxaËññËÁgggîà$$$RRÚÚßssÒÒ~ñÑËa}`ðîggggggg]ÞÞÞõ
19 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 19 de 20
231
241
251
261
271
281
291
iiiÙiiâÙââÙÙ___âÊÊÙâÙÙÙâââÙÊÊÊÊÊÊÙÊÙÙÙâ}âÙÙÊÊHHâÙ}}Ù_ÙÙÊÊHââââHâââHHââ}âltu
iiñ~~~~}}ââ_âÙâââÙâÙÙÙÙââââÙÙÙÊÊÊÙÙÙÙÙâ}}__H lcC}}ââ___âââ}dDdcâ}}}â}}}}dee
~"""~}iââââHââââ__ÙâââÙÙÙÙÊÊÊÙÙÙâ_}}}_âltueeutcl}a}}âceFFeeCâ}}â}}ctuue
Àßß"""ÞÞ\ñiiââââ}ii__ÙÙÙÙÙÙÙÙÊÊÊÊÙÙâ_}Ùâ_HteeFeeeudl}aâceFÍÍÍÍEdâ}}}}tuuee
291 Àßàßß"ÞÞÞØñiââââ}___â__âÙââÙÙÊÊÙÙâââÙâÙÙ__DeuFÍÍÍÍÍuclceFÍÍÍ-ueEc}}}CuueFd
ß#ÚÀß"ÞÞÞÞÞ~Ëi}â}}}iiii}âââââHÙÙÙÙââââââÙ_leeeÍeFÍÍÍeucuFÍÍ=-uueEDcccdeeEDc
à#ßßß"ÞÞÞÞÞ~Ëi}}}âi}ii}}â}}ââââÙÙÙâââi}ââ_ceeÍecdeÍÍuEueÍÍåFccueuetcdueEu}}
ß#ßßßßÞÞÞÞÞñ}i}Ñ~~~iâ}Ëi}_ââââÙÙâââââââÙ_CeeEecâteÍÍeÍ2ÍÍFd}adeuueteeeeCaa
###ßß""ÞÞÞÒ!!ÒÒÀÀÀÑi}}____ââHâ}â}}âââÙ_CEeEeCa}tEFeÍ2ÍvucaaaÁEueeeEED}aË
RR#ßßßß"ÀßÞ"ÀÀßßßßÀñi___}_âââÙââ}}}âââ_CEeFFCaa}dEe22FFccaaatEeeEEEeC}ËË
R$#ßßß""""ßßàßßßßßßÀÀ~i__}â_ÙââÙâââi}âÙâ_CeeÍFd}aaaeFÍÍFDcaanaaDeeeeED}aËa
àRàßßßß""""ßßßßßßßßßßØii_}âÙâââÙâââi}}â}}CEeeFe}aÑ}dEFFEt}aËnË}dEEEEeCaaËË
ààààßßßß""ßßßßß"ßßßßßß}i_ââ__ââââââii}}ËËaEeeEECËÑÑÑEvvECÑñïïñ~\ÒEEEÁ~~~ñ~
ÚÚààßßßß""ßàßßß"""ßßßß}}}âi}_âââi}}}}}iËËaeEEEEÁØÆÆÒÒÒÒÒÒÒõõÆÆÒÀÒÀÀÒÒÒÆÆÆ
281 ßÚÚ#ßßßßßßÚßßßßßß"ßß"Àsi}}â}}}}}_}ËËËËË}ËaaDEEEE]ÆÚÚÚÆÆÆÀÀßßßßßÀÀÀÀÀÀÀßßßÀÀ
ßÚÚßßßßßßÚÚßßßßßßßQQõñi}_â}}aa}_iËËËËËËaaaCeEeE]ÆÚÚQQQQQßßßßßßßßßßßÚßßßßßß
ßÚßßßÚÀßßÚßßßßßß"ßQõõsñË__âii}a}_ii}}ËËaa}ccuEeE]ÒÀQQQõßßÀÀÀÀÀÀÀÀÚÀÚÚÚÚÚÀÀÀ
##ßßßÀß"ßßßßß"ßßßÚÚõÞñËa___}i_}}}}}}ËËËaaDeEEFEEEÒÀßßØõõTTTØØØØ
ààÀÀÀõÞÞõÀÀßßßßÚßßßQ~ñË}}}}}}}}}}}}}}cDeEvFFFvv]ÒÀßÀØñ~ññññññññññññ~~~ñïñï
QQßßßõÞÞõßÀßßßßßßßßßÆ\}}}}}}}}}}}}i}ceFvFFFEEuDjÆÀßÀØñïnnïïïnnïïïñ~~ïïïïïï
õõßßßÀõõß""ßßßßßßßßßÀÆÒ~}}}}}}}}}}}}aevvFvvDCa}}\ÀÀßÀØñïnnññññïïïïïïïïïïïïï
ÀÀÀÀÀÀÀ""ß""""ßßßÀßßÆ}}}}}}}}}}}}CEFFvvtcaËXñsÀÀßÀØñnnññññïïïïñnïïïïïï\ï
ÀÀÀ"ßÀÀß"""ßßßßßßßßßÀ~}}}_}}}â}}âcEvÍvFtcCËXñØÀßßÀñnnËËËËñïnññanïïïïïï`
ÀÀß""ÀÀÀß""ßßßßßßßßßßÀ~}}}}}}}}}}}}dFFFvEtcaËËØÀßßÀØñnaññËËïïñññnnnïïïCCb
271 ßÀÀß"ßßßÀÀßßõ"ßßßßßßßßÀÒ~Ë}}}}Ë}}}Ëa}cDvvFvvutC}ØÀÀßßØñnnnñËñïnnnïnïïï\CCEG
20 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 Página 20 de 20
301
311
321
331
341
351
uuuc}}}}}}Ëi}aadutâ}ËËË__}HHâHHHHâ__ÙHHâHHHÊHÊH}âââââHââHH
eeeec}a}}}}}}cDeEet}}a}__clHââlèÊHÊ__}ââ}}}ââââ}}}}}}}}}}}
eeeeuca}}a}}cueeÍFFtH}}}}}lââHèèHlcc}}}}}}}âââââ}}}}}ââ}ââ
ueeuedcaaaâCu-Í2ÍÍFFtHc}}}âHHHltdueucâ}}â}ââââ_}}}}}}}âââH
291 ldeuuutaa_Ceu-/Í2ÍÍFeclc}}âHcdeFÍÍeeD}â}}}}}â}_}}}}}}}}}}}
}cDeuuucccEFe-22ÍeeÍFeccaacDuFFeuÍÍeeCâ}}}a}â}ââ}}}}}}}}}}
aaceeuet}uEeeEutdemÍFFtccceEEFFmÍÍÍÍEDca}aa}}}}}}}}}}}}}}}
ËaaDeeeutueeEeCc}tFÍÍFelcEEeEFFeÍFFFEecaaaaa}}}}}}}}}}}}}}
ËËaaeeuuuueEucaaa}uFeFFueÍÍFFEucdFFFFecaaaaaa}aaa}}}}}}}aa
ËËaadeeeeeeuCaaaaatFFÍÍÍÍFFFetccdFFÍEECaaËaaaaaaa}}}aa}}}a
naaaCeEeeeuc}aaaaaceveÍFFFEeCcCcdvFÍvECaaaaaaaaaaËËaaa}}}}
nËaaaÁEeEuC}}ËËËËÑaDvEvvvEuCÑÑÑÑÛvvFEEtaaaaaaaaaËaËËËa}}}}
\\\\\Á]]]Ò\~ØØØØØØ\j]]EE]ÒÛØÛEEÍFeCcaaaaaaaaËËËËËËaaaa
ÀÀÀÀÒÒÀÀÒÒÆÆÆÆÀÀÀÒÀÆÒÒÒÀÀÀÀÀÀÀÆÆÒEvFFedDDtCaaCaaËËËËËËaana
281 ßÀßßÀÀÀÀÀÚÚÚßßßÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀßÀÚÚÚÚÚÆ]EEFFFFvwvudC}aaËnËËËaïna
ßÀÀßßßßßÚÚÚÚÚÚÀÀÀÀÚÚÀÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÆÒEEEFFvvwwEFEd}aïïnËËaïaË
ÀÀÀÀÀÀÆÆÚÆÆÆÚÚÀÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÚÚÚÚÀ]vvEFvFFFvFFvEtaaïnËËaaaa
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÆÚÀÆÒEEEEEEFFFFFFweCaaaa}}}aa
ïï~\ïïïï~ïïï~nñïïñïïïïïïïï\\\ÆÀÀÀÒ~C``C`deFF=FveCaaaa}}}aa
ï\\~\\\\ïï\\\ïïïïïï\\\\\\\\ï\ÆÀÀÀ~aïïïaCeFå=ÍEDaaaaaa}}aa
\ï\\\\ï\\ïï\ï\\\\\ïïï\\\ïïïï\ÒÀÀÀÒ\nïaCCuFFFÍEuCaaaaaaa}}a
ïaïïï\\ïïïï\\\\\\\\\ïï\ïïïïï\ÆÀßÀÆ\ïïCtuEFFFeeCaaaaaaaaa}}
eEeDCC\\\\\ïnïïïïï\ïïïïïïïïï\ÆÀÀÀÆ\a`DeEFvFEeCaaaaaanaaa}}
ææææwedC``ïïïïïïï\ïïïïïïïïïï\ÆÚÚÚÆÁÁEvvEFFEeDaaaaaaaïïaa}a
271 æÈæGGæfedC``ï`\\ïïïnïïïïïïïñ\ÆÚÚÀÆÜvvvvFFEuCaaaaaaaaaïaaaa
21 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 - Anchor lista de cores
Buy your Anchor threads through www.pic2pat.com/buy/anchor
Cor
"
$
&
(
*
,
.
0
2
4
6
8
:
<
>
@
B
D
F
H
J
L
N
P
R
T
V
X
Z
\
^
`
b
d
f
h
j
l
n
p
r
t
v
x
z
|
~
À
s
ada tos
Me Pon
1 428
1 774
1 406
1 85
1 678
1 93
1 120
1 52
1 260
1 313
1 505
1 430
2 2120
1 723
1 234
1 1240
1 229
1 903
1 601
1 935
1 1228
1 78
1 76
1 1220
1 248
1 1321
1 330
1 391
1 1472
1 355
1 991
1 1455
1 717
1 462
1 484
1 653
1 423
1 360
1 321
1 787
1 109
1 179
1 309
1 1280
1 170
1 633
1 525
1 562
2 2102
Código de Cor
1
9
11
22
39
65
102
111
118
121
127
132
137
146
150
177
210
217
232
235
271
277
306
308
326
338
347
362
366
372
376
382
388
393
398
400
683
831
847
852
860
862
869
871
873
877
879
893
895
Snow White
Salmon Medium Light
Salmon Medium Dark
Burgundy Very Dark
Blossom Pink Dark
Antique Rose Very Dark
Violet Very Dark
Lavender Medium Dark
Thistle Medium
Blueberry Medium Light
Indigo
Cobalt Blue Medium Dark
Wedgewood Medium
Delft Blue
Delft Blue Dark
Ocean Blue Medium
Spruce Medium
Juniper Medium Dark
Rose Grey Medium
Charcoal Grey Medium
Soft Carnation
Desert Very Dark
Topaz Medium Light
Topaz Medium Dark
Apricot Dark
Terra Cotta
Bark Light
Nutmeg Medium Light
Spice Very Light
Desert Light
Fawn Light
Fudge Dark
Ecru Medium
Linen Dark
Grey
Grey Medium
Turf Green
Sierra Light
Blue Mist Very Light
Turf Very Light
Laurel Green Medium Light
Laurel Green Dark
Amethyst Light
Amethyst Medium Light
Amethyst Dark
Pine Medium
Pine Dark
Rose Wine
Rose Wine Medium
Cor
!
#
%
'
)
+
/
1
3
5
7
9
;
=
?
A
C
E
G
I
K
M
O
Q
S
U
W
Y
[
]
_
a
c
e
g
i
k
m
o
q
s
u
w
y
{
}

Á
Me
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
s
ada ontos
P
170
609
331
92
326
93
120
92
35
882
1165
71
646
384
1652
404
385
988
1283
477
323
386
425
2523
514
214
509
139
918
180
387
653
2860
745
1532
3726
722
572
178
138
194
457
1032
936
812
908
2753
2105
429
Código de Cor
8
10
13
29
47
72
109
117
120
122
131
133
142
149
176
178
216
231
233
236
273
304
307
316
337
339
361
363
367
374
378
387
390
397
399
403
778
846
850
856
861
868
870
872
876
878
892
894
899
Salmon Light
Salmon Medium
Salmon Dark
Carnation Dark
Carmine Red
Raspberry Very Dark
Lavender Medium Light
Thistle Light
Blueberry Light
Blueberry Medium
Cobalt Blue Medium
Cobalt Blue Dark
Copen Blue Medium
Delft Blue Medium Dark
Ocean Blue
Ocean Blue Dark
Juniper Medium
Rose Grey Light
Rose Grey
Charcoal Grey Dark
Stone Grey Dark
Citrus Dark
Topaz Medium
Tangerine Dark
Terra Cotta Medium Light
Terra Cotta Medium
Nutmeg Light
Nutmeg Medium
Spice Light
Desert Medium Dark
Fawn Medium
Ecru
Linen Light
Grey Light
Grey Medium Light
Black
Flesh Light
Fern Green Dark
Blue Mist Medium
Turf Dark
Laurel Green Medium
Flesh Medium
Amethyst
Amethyst Medium
Pine
Pine Medium Dark
Rose Wine Light
Rose Wine Medium Light
Tawny Light
22 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090 - Anchor lista de cores
Buy your Anchor threads through www.pic2pat.com/buy/anchor
Cor
Â
Ä
Æ
È
Ê
Ì
Î
Ð
Ò
Ô
Ö
Ø
Ú
Ü
Þ
à
â
ä
æ
è
ê
ì
î
ð
ò
ô
s
ada tos
Me Pon
1 112
1 444
1 558
1 690
1 888
1 94
2 1635
1 123
1 823
1 432
1 127
1 785
1 1195
1 260
1 635
2 1798
1 1314
1 693
1 413
1 519
1 130
1 342
1 250
1 234
1 395
2 2976
Código de Cor
901
905
914
922
926
936
940
944
969
1001
1005
1008
1013
1018
1022
1024
1026
1030
1035
1037
1045
1048
1050
1084
5975
9046
Brass Medium
Tawny Dark
Flesh Medium Dark
Denim Dark
Ecru Very Light
Fawn Very Dark
Stormy Blue Medium Dark
Wheat Dark
Wineberry Medium
Antique Gold Medium
Cherry Red Medium
Chicory Medium
Brick Medium
Antique Mauve Dark
Peony Medium Light
Peony Medium
Wineberry Very Light
Thistle Medium Dark
Antique Blue Dark
Sea Blue Very Light
Toast Light
Cinnamon Medium
Tawny Medium Dark
Taupe
Brick Dark
Christmas Red
Cor
Ã
Å
Ç
É
Ë
Í
Ï
Ñ
Ó
Õ
×
Ù
Û
Ý
ß
á
ã
å
ç
é
ë
í
ï
ñ
ó
õ
Me
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
s
ada ontos
P
255
239
724
283
2702
1154
473
409
3587
238
146
527
226
155
2648
233
389
503
136
233
292
220
1767
1565
215
581
Código de Cor
904
906
921
924
933
939
941
968
978
1002
1007
1011
1016
1019
1023
1025
1027
1034
1036
1040
1046
1049
1080
4146
8581
9575
Tawny
Brass Dark
Denim Medium
Olive Green Very Dark
Fawn Very Light
Stormy Blue Medium
Stormy Blue Very Dark
Wineberry Light
Sea Blue Medium Dark
Antique Gold Light
Chicory Dark
Flesh Very Light
Antique Mauve Light
Antique Mauve Very Dark
Peony
Peony Medium Dark
Rose Wine Medium Dark
Antique Blue Medium
Antique Blue Very Dark
Pewter Medium
Toast
Cinnamon
Taupe Light
Flesh Medium Light
Stone Grey
Brick Medium Light
23 / 24
Picture to pattern
Faça seus próprios padrões em ponto cruz On-line
www.pic2pat.com - [email protected]
Padrão em ponto cruz P2P-19145090
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
24 / 24
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download